13.1.17

Helena Langšádlová: Interpelace předsedy vlády na 54. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. ledna 2017 ve věci občanského vzdělávání

Z interpelace vybíráme: "Ukazuje se, že lidé po čtvrt století trvajícím období politických změn přestávají být ve veřejné oblasti aktivní a ztrácejí zájem o politiku a někdy jí ani nerozumí. To může znamenat izolaci politických stran a nárůst extremistických názorů ve společnosti, což je velice nebezpečné pro náš budoucí demokratický vývoj."

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci aktivity vlády České republiky v oblasti občanského vzdělávání. Ukazuje se, že lidé po čtvrt století trvajícím období politických změn přestávají být ve veřejné oblasti aktivní a ztrácejí zájem o politiku a někdy jí ani nerozumí. To může znamenat izolaci politických stran a nárůst extremistických názorů ve společnosti, což je velice nebezpečné pro náš budoucí demokratický vývoj.

Považuji za důležité, aby lidé znali například význam fungování veřejných institucí. Je nezbytné objasňovat základní principy fungování demokratické společnosti. Občané by měli vědět, co mohou chtít po politicích na jednotlivých úrovních, jak funguje volební systém a jaká může být jejich participace na řešení věcí veřejných. My všichni ať již jako voliči či jako politici se musíme životu v demokracii neustále učit.

Vážený pane premiére, prosím o odpovědi na tyto otázky: Jaké konkrétní kroky vláda České republiky činí nebo bude konat ve prospěch občanského vzdělávání? A jaký je časový harmonogram příprav a konkrétních kroků? Děkuji.

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě podnětu ze strany poslanců, posléze celé pracovní skupiny, ve které byli zástupci všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, začalo připravovat materiál, na jehož základě měla vláda rozhodnout o zpracování dotčené koncepce občanského vzdělávání. A to také v souladu s usnesením, které přijala tato Sněmovna 4. prosince roku 2014 k 25. výročí obnovení demokratického právního státu. S tím, že by bylo ideální, kdyby koncepce byla dokončena a předložena ke stému výročí vzniku samostatné Československé republiky v roce 2018.

Chtěl bych vás informovat o tom, že vláda v návaznosti na jednání koaliční rady rozhodla, že příprava koncepce bude svěřena do gesce ministra pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti, a to ve spolupráci s resorty školství, spravedlnosti a kultury. Dne 14. prosince vláda na návrh paní ministryně Valachové doplnila plán nelegislativních prací na letošní rok tak, že uložila ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předložit vládě koncepci občanského vzdělávání ve spolugesci s ministerstvy školství, kultury a spravedlnosti. S tím, že termín předložení vládě je květen roku 2017. Jak jsem byl informován, tak samozřejmě již probíhají přípravná a pracovní jednání v této věci a určitě to je důležitý úkol, který bude mít na starosti pan ministr Chvojka.

Záměrem je zajištění dlouhodobé životnosti a rozvoje demokratického způsobu správy veřejných věcí prostřednictvím výchovy k aktivnímu občanství, prostřednictvím upevňování povědomí o fungování demokracie a posilování schopnosti kriticky pracovat s informačními zdroji. Očekáváme, že koncepce bude předmětem široké diskuse, ke které budou přizváni nejenom zástupci ministerstev a zainteresovaných institucí, akademické sféry a na základě analytické části bude součástí koncepce i návrh systematické efektivní implementace cílů občanského vzdělávání.

Otázka formy, praktického zajištění uvedené koncepce zatím není dořešena a bude se samozřejmě odvíjet od konečné podoby této koncepce, kterou by vláda měla projednat a schválit ještě v rámci svého mandátu, tzn. ještě do konce současného funkčního období.

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zeptám se paní poslankyně, zda má zájem o doplňující otázku. Máte slovo.

Poslankyně Helena Langšádlová: Já jenom velmi stručně. Pane premiére, tato otázka je velmi citlivá, protože občanské vzdělávání je samozřejmě velmi citlivé i pro všechny politické strany a je základním principem, aby to bylo i vzdělávání pluralitní, aby opravdu nešlo o nějaké indoktrinace. A proto bych vás chtěla požádat, aby byly do diskuse o tvorbě koncepce občanského vzdělávání zahrnuty všechny politické strany, abychom se mohli této diskuse zúčastnit a aby opravdu tento základní princip byl při realizaci koncepce zajištěn. Já si myslím, že máme mnoho států okolo nás, ať už je to Německo, Holandsko a další země, kde se můžeme inspirovat a mnohé z jejich dobré praxe přejmout. Děkuji.

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Já také děkuji. Znovu děkuji za zdůraznění a připomenutí této věci. Vzhledem k tomu, že došlo k přidělení gesce ministrovi pro lidská práva a legislativu, pokud k tomu ještě nedošlo, tak požádám pana ministra Chvojku, aby se prodloužila, prolongovala nebo obnovila činnost pracovní skupiny, která byla při Ministerstvu školství, kterou tvořili právě zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, aby zde byla jistá kontrola nad procesem a nad přípravou, protože určitě cílem vlády není, aby tam docházelo k nějaké jednostranné indoktrinaci našich žáků a studentů, abychom tady zdůrazňovali jenom některé ideologie. Prostě to musí být systém, který bude nastaven občansky neutrálně ve prospěch fungování demokratického systému právního státu.

Pokud jde o inspiraci dobrou zkušeností, myslím, že určitě bychom se tomu neměli bránit a pokud jsou země, kde je efektivní systém, který skutečně funguje neutrálně, tak si myslím, že bychom se rozhodně neměli bránit inspiraci a myslím, že i pracovní poslanecká skupina by eventuálně tyhle podněty panu ministru Chvojkovi mohla přinést. Budu o tom s panem ministrem Chvojkou hovořit a chtěl bych, aby ty věci běžely.

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"příprava koncepce bude svěřena do gesce ministra pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti"

No nazdar.

Okomentovat