20.1.17

ČSÚ: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR

Mezi lety 2001 a 2010 počet studentů vysokých škol (bakalářské, magisterské a doktorské studium) v České republice narůstal. Zatímco v roce 2001 studovalo vysokou školu téměř 204 tisíc osob, v roce 2010 se jednalo již o 396 tisíc. Od roku 2010 pak počet vysokoškolských studentů klesá. V roce 2013 studovalo na 72 veřejných a soukromých vysokých školách v České republice 368 tisíc osob.

Pokud vztáhneme studenty na populaci osob ve věku 20-29 let, zjistíme, že v tomto věku studovala v roce 2013 vysokou školu více jak čtvrtina populace. Oproti roku 2001, kdy bylo mezi osobami ve věku 20-29 let 12 % vysokoškolských studentů, se tak jejich podíl více jak zdvojnásobil. Výrazněji, než počet studentů celkem, rostl počet studujících žen, těch bylo na počátku sledovaného období 98 tisíc a v roce 2013 více než 205 tisíc, konkrétně se jednalo o nárůst o 110 %. Na celkovém počtu vysokoškolských studentů zaujímaly ženy v roce 2013 podíl 56 % a měly mírnou převahu nad studujícími muži. Naopak v roce 2001 studovalo vysokou školu více mužů, žen bylo v tomto roce mezi studenty 48 %.

Stejně jako narůstá v průběhu let počet studentů vysokých škol, dochází samozřejmě i k nárůstu počtu jejich absolventů. V roce 2013 absolvovalo vysokou školu v České republice téměř 92 tisíc studentů, což je třikrát více než tomu bylo v roce 2001. Tento výrazný nárůst počtu absolventů může být do jisté míry způsoben tím, že od roku 2001 se magisterský stupeň vzdělávání rozdělil na stupně dva a velká část absolventů bakalářského stupně dále pokračuje studiem stupně navazujícího magisterského. Zastoupení žen na absolventech vysokých škol je po celé sledované období více jak 50%, s tím, že v roce 2001 tvořily ženy na všech absolventech 51 % a o 12 let později, v roce 2013, již 61 %. Z faktu, že je dlouhodobě vyšší zastoupení žen mezi absolventy vysokých škol než mezi studenty, by se dala usuzovat jejich vyšší úspěšnost při dokončování vysokoškolského studia.(...)

Největší zájem je mezi studenty vysokých škol dlouhodobě o obor Společenské vědy, obchod a právo, který v roce 2013 studovalo více než 120 tisíc osob a na celkovém počtu studentů se tak podíleli 32 %. V průběhu sledovaných let se o tento obor výrazně zvýšil zájem, když se oproti roku 2001 do současnosti zvýšil počet jeho studentů téměř 2,5krá. Mezi všemi obory se jedná, společně s oborem služeb a přírodních věd, o nejvýraznější nárůst počtu studentů ve sledovaném období. Naopak k nejmenšímu nárůstu počtu studentů došlo u druhého nejvíce studovaného oboru, kterým byly v roce 2013 Technické vědy, výroba a stavebnictví. Tento obor studovalo více než 55 tisíc osob a na celkovém počtu vysokoškolských studentů se podílely 15 %, což je o 9 procentních bodů méně, než jak tomu bylo v roce 2001. Počet studentů technických oborů sice mezi léty 2001 a 2013 vzrostl, ale tento nárůst činil pouhých 9 %. V případě ostatních oborů byl nárůst počtu jejich studentů ve sledovaném období výraznější. Nejméně vysokoškolských studentů je naopak v oborech Zemědělství a veterinářství a Služby, v nichž v roce 2013 studovalo 16 respektive 18 tisíc osob. Z výše zmíněných důvodů došlo v rozložení studentů mezi jednotlivé obory v průběhu sledovaných let pouze ke dvěma výrazným změnám a to k nárůstu podílu studentů ve společenských vědách z 26 % v roce 2001 na 32 % v roce 2013, který byl na úkor již zmiňovaného poklesu, který nastal v případě věd technických.

Žádné komentáře:

Okomentovat