26.1.17

Causa Kladno versus školský ombudsman: Dopis učitelky školskému ombudsmanovi

Z dopisu učitelky Miroslava Klosová školskému ombudsmanovi vybíráme: "Působím na škole 16 let, záleží mi na její pověsti, na dětech, rodičích, na těch spolupracovnicích, kteří dělají svou práci s maximálním nasazením a láskou, a přála bych si, abychom se mohli vrátit k tomu, co je prvotním úkolem školy - učit a s dovolením občas i vychovávat, a ne se stále utápět v nesmyslných sporech a nařčeních. V posledních měsících je ve škole patrné napětí, panují neshody i mezi zaměstnanci. Většina pedagogů, kteří jsou na škole delší dobu, považuje celou situaci za zbytečně vyhrocenou a nepřeje si nic jiného, než aby škola plnila dále své poslání."Mgr. Miroslava Klosová Děčínská 3215 272 01 Kladno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Ladislav Hrzal
školský ombudsman
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Vážený pane Hrzale,

nechtěla jsem se již zabývat událostmi, které ovlivňovaly naši školu (do 31. 12. 2016 ZŠ Kladno, Vašatova 1438) od začátku letošního školního roku, ale Vaše „Zpráva o šetření stížnosti na postup zřizovatele školy ZŠ Vašatova, Kladno, kterou jsem objevila dne 7. 1. 2017 na sociální síti Facebook, kde ji zveřejnila Mgr. Pavlína Drechselová, mě bohužel přesvědčila, že ani nástupem nově zvolené paní ředitelky tato kauza nekončí.

Při čtení Vaší zprávy a především informací, z kterých jste vycházel, jsem našla řadu polopravd či přímo živých informací, které mě skutečně rozčílily nejen jako učitelku, která na škole působí 16 let, nýbrž i jako člověka.

Dovoluji si uvést několik bodů k Vaší zprávě:

a) Pokud vím, Vaše návštěva ve škole nebyla oficiálně ohlášena stávajícímu vedení školy, což byla vzhledem k nemocenské Mgr. V. Hamousové zástupkyně ředitele Mgr. M. Šeršeňová.

Čtvrtek 22. 12. 2016 byl poslední den školy před vánočními prázdninami. Většina pedagogů měla 5 - 6 vyučovacích hodin, nemohli bychom se tedy setkání s Vámi zúčastnit. Zároveň si myslím, že dopolední hodiny nejsou vhodné ani pro děti, které v té době mají výuku.

Nevím, co Vám bylo řečeno Ing. P. Smetanou, ale domnívám se, že ten byl přivolán až zástupkyní ředitele Mgr. M. Šeršeňovou a služba u vchodu tedy nejednala na jeho příkaz.

Pokud by Vaše návštěva byla předem oficiálně ohlášena, jistě by celá akce probíhala úplně jinak a nebylo nic jednoduššího než domluvit další setkání všech stran v jiném termínu,

b) Nevím, kdo podepsal či nepodepsal vyjádření zástupců pedagogického sboru ZŠ Vašatova k petici, o kterém píšete ve zprávě, ale to, že vyjádření nebylo poskytnuto vedení školy ani zástupcům rodičů, je poměrně logické vzhledem k tomu, co dle citace ve Vaší zprávě vyjádření obsahuje.

Nechci hodnotit jakékoli vyjádření magistrátu, ale zároveň si dovolím upozornit, že absence podpisů členů pedagogického sboru není rozhodně důkazem toho, že by s daným vyjádřením nesouhlasili, že se od něj distancují a že se údaje v něm obsažené nezakládají na pravdě.

Ke stabilizaci pedagogického sboru za poslední 4 roky podle mého názoru rozhodně nedošlo, ba naopak, tak to vnímá i většina z 9 pedagogů, kteří na škole učili i před nástupem Mgr. V. Hamousové na naši školu. V průběhu posledních let odešla řada kvalitních pedagogů, z 22 pedagogů je v současné době 9, kteří nastoupili teprve v letošním nebo v minulém školním roce.

Nevím, s kterými zástupci pedagogů jste toto vyjádření probíral, ale pokud vím, rozhovoru v kavárně byla přítomna pouze Mgr. P. Drechselová, která na naší škole vyučuje od září 2016, předtím měla více než rok neplacenou dovolenou a na naši školu nastoupila rok po nástupu Mgr. V. Hamousové.

Zároveň si dovoluji zpochybnit, že rozhovor s jedním zástupcem pedagogů je dostatečně objektivní pro posouzení situace na škole, zvlášť když se jedná o osobu, která působí na škole krátce a je blízká Mgr. V. Hamousové.

Pokud by Vaše návštěva byla předem oficiálně ohlášena, určitě bychom se rádi zúčastnili rozhovoru s Vámi a také se k projednávaným bodům vyjádřili, Velmi nás mrzí, že jsme tuto možnost vyslovit se ke složité situaci na škole nedostali.

c) Ve Vaší zprávě dále uvádíte, že jste dostal písemné vyjádření 16 pedagogů, že nepodepsali žádné vyjádření k petici - budu se opakovat s upozorněním, že to neznamená, že by s údaji ve vyjádření k petici nesouhlasili. Navíc v celkovém počtu 22 pedagogů zcela pomíjite 4 vychovatelky ve školní družině, které jistě mají právo se k situaci na škole také vyjádřit.

Zároveň bych chtěla objasnit, na základě jakých okolností byla tato vyjádření podepsána. Dne 15. 11. 2016 na pedagogické radě nás Mgr. V. Hamousová, tehdy ředitelka školy, požádala, abychom jí podepsali „papírky“, které nechala kolovat a které chtěla dle svého sdělení - nepřímo cituji: použít k tomu, aby ve svém věku - tedy 6 let před důchodem - sehnala vůbec práci, protože v Kladně již práci nesežene a práci potřebuje, a žádá nás tedy jako člověk o podpisy na vyjádření, které předloží při hledání zaměstnání. Řada kolegyň a kolegů podepsala tato vyjádření právě z tohoto důvodu, ale podle informací zjištěných bohužel až po podepsání těchto „papírků“ vyhrála Mgr. V. Hamousová již dne 8. 11. 2016 konkurz na ředitele ZŠ Chyňava - citují z webových stránek školy“ 8.11. 2016 proběhl konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Chyňava. Rada obce rozhodla na základě doporučení výběrové komise jmenovat ředitelku příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Chyňava Mgr. Vladimíru Hamousovou.“ Mgr. V. Hamousová tedy dne 15. 11. 2016 jistě věděla o svém jmenování.

Obavy o to, že by zůstala bez práce, nebyly tedy opodstatněné, přesto velmi emotivně- a lživě - apelovala na své zaměstnance, aby připravená prohlášení podepsali, a posléze je použila zcela k jiným účelům, než původně uvedla. Dále mě zaráží fakt, že Vám tato prohlášení předali zástupci pedagogického sboru, jak uvádíte, protože tato prohlášení byla určená pouze pro Mgr. V. Hamousovou, jak nám slibovala, nikoli pro veřejnost.

d) Ve své zprávě uvádíte podrobnosti o vzniku petice rodičů, pedagogů a žáků. Opět nevím, z jakých zdrojů jste čerpal, ale vznik petice nebyl zdaleka tak spontánní, jak píšete.

Na třídních schůzkách dne 13. 9. 2016 jsme měli rodiče stručně informovat o chystaném splynutí škol a o vyhlášení konkurzu na ředitele školy. Pokud vím, tak ve většině tříd byla tato informace přijata bez jakékoli snahy o zasahování do těchto událostí (které jsou v naprostém souladu s legislativou). Ve třídě Mgr. K. Miklasové se po návrhu jedné matky začalo diskutovat o možnosti podpory stávající ředitelky školy. Nevím, na základě jakých informací. V zápisech z třídních schůzek, které existují pro všechny třídy, lze ostatně přesně zjistit, zda byla petice iniciována pouze v této jedné třídě či nikoli. Nevím, kdo petici sepsal, vím, že rodičům byla následně rozesílána SMS, která informovala rodiče o tom, že petice je připravená k podpisu ve třídě Mgr. K. Miklasové. Dalším rodičům byla petice z velké části předkládána např. v okamžiku, kdy si přišli pro děti do družiny, oslovovaly je některé kolegyně z 1. stupné a žádaly je o podpis.

Nejedná se tedy sice o podpis z donucení, ale nevím, nakolik rodiče znali všechny okolnosti. Několik rodičů mi potvrdilo, že na ně vyučující apelovali, aby petici podepsali, rodiče neznali legislativní podklady pro odvolání ředitelky školy apod. To nepovažují za spontánní podporu rodičů. Navíc mám informace, že minimálně ve 2 případech byla petice umístěna na pracovišti rodičů žáků školy, kde byli zcela nezasvěcení a nezúčastnění lidé vyzýváni k podepsání petice. Uvádíte, že z řad pedagogů podepsalo petici pouze 6 lidí, přestože k podpisu byli vyzýváni v podstatě všichni zaměstnanci školy, to nesvědčí o příliš velké podpoře ředitelce školy.

е) Ve Vaší zprávě je dále popisován způsob, jak se k petici připojily děti, údajně s iniciativou připojit se k petici přišel Žákovský parlament. Pokud vím, hovořil jste se zástupkyní Žákovského parlamentu ze 3. třídy, to mi při vší úctě připadá zcela nevhodné. Proč se nevyjádřili zástupci parlamentu z vyšších ročníků, případně předseda? Domníváte se, že devítiletá žákyně se lépe orientuje v dění na škole než starší spolužáci?

V zápisech Žákovského parlamentu, které jsou na webových stránkách školy, nejsou žádné zmínky o projednávání petice, či o seznámení s petičním zákonem. Při rozhovorech s několika členy Žákovského parlamentu (ze 7., 8. a 9. třídy) parlamentáři uvedli, že petici na podporu ředitelky školy na schůzích neprojednávali, ani petici nedávali podepsat spolužákům ve svých třídách. Nevím, zda v některé třídě toto proběhlo, ale rozhodně není pravdivé tvrzení, že petice byla projednávána na schůzce parlamentu, a že zástupci z jednotlivých tříd předložili svým spolužákům petici k podpisu. Žákům několika tříd předložili petici vyučující s tím, aby ji děti podepsaly na podporu paní ředitelky. Jednalo se především o iniciativu Mgr. K. Miklasové, prokazatelně to bylo v 5. třídách a v 8. třídě, v 7. třídě probíraly děti situaci také s vyučujícím. Zároveň si dovoluji vyjádřit pochybnost o tom, že děti (zvláště pak na 1. stupni) měly dostatek informací a znalostí, aby dokázaly celou situaci objektivně zhodnotita rozhodnout se, zda a proč petici podepsat Dítě má jistě právo se vyjadřovat ve všech náležitostech, které se ho dotýkají, ale opravdu děti věděly, že se jedná o splynutí dvou škol a o vyhlášení konkurzu na ředitele školy, do kterého se Mgr. V. Hamousová může svobodně přihlásit? A věděli tyto a další relevantní informace také všichni rodiče, kteří se podepsali? Osobně se domnívám, že výrok z magistrátu o tom, že petice do školství nepatří, byl zamířen právě na tato fakta.

f) Hodnotíte dále medializaci celé situace. K tomu můžu uvést, že první článek o dění na škole vyšel dne 1. 10. 2016 v Kladenském deníku, což je také krátce před konkurzem. Píše se v něm o petici na podporu ředitelky školy, je zde uvedený názor Mgr. P. Drechselové - člena školské rady (mimochodem je s podivem, že pedagog na neplacené dovolené byl i nadále členem školské rady) - cituji: „. Také ona (Mgr. P. Drechselová) je přesvědčena, že pozadím splynutí jsou něčí osobní zájmy. Některé reakce jednoho člena školské rady vůči ředitelce byly opravdu neadekvátní," říká učitelka, aniž by však konkrétního člověka jmenovala.
Zdroj: http://kladensky.denik.czzpravy region/rodice-se-bouri-nelibi-se-imsplynuti-dvou-skol-20161001.html


Dále bylo v článku několik vyjádření na adresu magistrátu, které byly opravdu na hranici pomluvy. Celý článek obsahoval i nepřesné až nepravdivé údaje, a mohl také značně ovlivnit průběh konkurzu. Proč se ve své zprávě o tomto článku také nezmiňujete, když tak obsáhle kritizujete článek, který vyšel následně dne 12. 10. 2016 v Kladenských listech, a mohl být částečně i reakcí na výše zmíněný článek v Kladenském deníku? Souhlasím s Vámi v tom, že medializace jakýchkoli informací, které nejsou stoprocentně ověřené, nejlépe pomocí několika zdrojů, je nevhodné, a pominu fakt, že takto je bohužel tvořena nezanedbatelná část zpráv v médiích, ale pak je třeba zhodnotit případné negativní působení obou článků - v Kladenských listech i v Kladenském deníku.

Několik komentářů k této situaci bylo opakovaně uveřejněno i na sociálních sítích (The Kladno, Kladno - to je to město) a na stránkách politické strany - ODS Kladno, většinou značně tendenčně v neprospěch magistrátu, kde je sdílena i Vaše zpráva, což mi přijde velmi nevhodné, zvlášť když je v několika bodech založená prokazatelně na nesprávných informacích.

Na závěr bych chtěla shrnout mé pocity z Vaší zprávy: jednalo se o vyjádření vytvořená na základě neúplných, nepřesných i nepravdivých informací získaných z velmi malého „vzorku pedagogů, rodičů a žáků, osobně se domnívám, že předem vybraných.

Domnívám se dále, že činností ombudsmana by mělo být především zprostředkování setkání všech angažovaných stran a hledání vhodných řešení. Cituji: „Ve své činnosti se zaměřuje na mediaci a řešení nejrůznějších podnětů či sporů, které se dotýkají zejména sociálně-patologických jevů a explicitně šikany, ale také např. vzájemných vztahů všech aktérů výchovy a vzdělávání ve školách, školských zařízeních, spolupráce pedagogů s vedením školy či školského zařízení, se zástupci žáků a školskou radou, spolupráce se zřizovateli. Svou činnost v maximální možné míře vykonává přímo ve školách a školských zařízeních." (zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/poslaniskolskeho-ombudsmana).

V tomto případě ale nedošlo k žádnému pokusu o objektivní prošetření situace, k setkání všech aktérů, došlo pouze k posouzení viny jedné strany, což dle mého názoru není hlavní poslání školského ombudsmana.

Kdybyste dal prostor i dalším pedagogům, slyšel byste i jiné informace o působení Mgr. V. Hamousové - o šikaně, využívání pedagogů, o neschopnosti některé pedagogy pochválit či odměnit za dobře vykonanou práci, o promyšleném, nerovném jednání s „nepohodlnými“ učiteli, které v neuvěřitelné míře vedlo k jejich odchodu ze školy, o nespokojenosti učitelů s jednáním Mgr. V. Hamousové a mnoho dalšího.

Velmi by mě mrzelo, kdyby ve školství, které by mělo být příkladem objektivity, nestrannosti, politické nezávislosti a v neposlední řadě pak poctivosti a upřímnosti byl prostor pro řešení osobních problémů či politických bojů.

Působím na škole 16 let, záleží mi na její pověsti, na dětech, rodičích, na těch spolupracovnicích, kteří dělají svou práci s maximálním nasazením a láskou, a přála bych si, abychom se mohli vrátit k tomu, co je prvotním úkolem školy - učit a s dovolením občas i vychovávat, a ne se stále utápět v nesmyslných sporech a nařčeních. V posledních měsících je ve škole patrné napětí, panují neshody i mezi zaměstnanci. Většina pedagogů, kteří jsou na škole delší dobu, považuje celou situaci za zbytečně vyhrocenou a nepřeje si nic jiného, než aby škola plnila dále své poslání.

Přáli bychom si, aby osobní spory Mgr. V. Hamousové a magistrátu přestaly negativně ovlivňovat chod školy, aby nedocházelo k dezinformacím a abychom se mohli v klidu věnovat své práci.

Vážený pane ombudsmane, věřím, že toto moje prohlášení Vám umožnilo jiný - objektivní pohled na situaci na naší škole a povede k novému prošetření a následně k opravné zprávě o celé kauze, Kde jinde než ve školství by neměla být pravda upravována a manipulována?

V Kladně 12. 1. 2017

Mgr. Miroslava Klosová, učitelkaZdroj: VašeKladno.cz
Žádné komentáře:

Okomentovat