26.1.17

Causa Kladno versus školský ombudsman: Zpráva o šetření stížnosti na postup zřizovatele školy ZŠ Vašatova, Kladno

Ze zprávy Ladislava Hrzala, školského ombudsmana, vybíráme: "Zveřejňování a medializace nepravdivých negativních informací nepřispívá k utváření kvalitních vztahů ve školách a k prestiži školství u veřejnosti. Vykázání školského ombudsmana z prostor školy a neochota vedoucího školského oddělení magistrátu města jednat o stížnosti je z mého hlediska nepochopitelná a domnívám se, že nepřímo potvrzuje má předchozí vyjádření.

Doporučuji, aby zřizovatel školy na jednání Rady města zařadil omluvu paní ředitelce za nepravdivé informace a tuto zveřejnil také na stránkách Kladenských listů. Obecně doporučuji vyvarovat se medializaci neověřených informací, které poškozují školství v očích veřejnosti."


V Praze dne 3. ledna 2017

Zpráva o šetření stížnosti na postup zřizovatele školy ZŠ Vašatova, Kladno


Ředitelka ZŠ Vašatova v Kladně se na mě obrátila se žádostí, abych prošetřil šíření nepravdivých zpráv o ní a škole.

V červnu 2016 rozhodl kladenský magistrát o splynutí ZŠ Vašatova s MŠ Plzeňská. V září město vyhlásilo konkurz na nového ředitele. Když se o tom dozvěděli rodiče žáků a zaměstnanci školy, zorganizovali petici proti odvolání paní ředitelky. Petici podepsalo 123 rodičů, 6 pedagogů a 120 žáků školy (žáci u podpisu neuvedli bydliště, jejich podpisy nejsou platné). Originál petice byl zaslán primátoru Milanu Volfovi.

Stížnost jsem řešil osobním šetřením na ZŠ Vašatova rozhovorem s paní ředitelkou. Poté jsem si vyžádal písemné stanovisko primátora Mgr. Milana Volfa a šéfredaktorky Kladenských listů, dále informaci ČŠI o případných šetřeních na škole za poslední 4 roky. Při druhé návštěvě školy jsem měl domluvenou schůzku se zástupci rodičů, pedagogů a žákovského parlamentu. Na příkaz vedoucího oddělení školství Ing. Petra Smetany mi nebyl službou u vchodu umožněn vstup do školy. Při následném osobním rozhovoru mi vedoucí oddělení školství sdělil, že si nepřeje, aby se ve škole stížnost projednávala. Nepřistoupil ani na můj návrh jednat za jeho přítomnosti na oddělení školství. Se zástupci rodičů, pedagogů a žákovského parlamentu jsem tedy jednal v blízké kavárně. U dalších bodů je kurzívou vyjádření mého stanoviska.

Magistrát petici odmítl s odůvodněním, že nesplňuje náležitosti dle petičního zákona. Na můj dotaz, které náležitosti, jsem dostal od primátora odpověď, že jde o „formální zákonné náležitosti“.

Při porovnání petičního zákona s peticí jsem formální nedostatky nezjistil, podle mého názoru petice odpovídá petičnímu zákonu.

Zřizovatel petici vzal jako podání na vědomí. Zároveň vzal na vědomí vyjádření zástupců pedagogického sboru ZŠ Vašatova k petici. V zápise z 18. schůze Rady města Kladna dne 17. října 2016 se uvádí, že vyjádření zástupců pedagogického sboru obsahuje „nesouhlas drtivé části pedagogického sboru se zněním petice, jakož i upozornění na manipulaci se skutečností a praktiky s působením stávající ředitelky“.

Podle vyjádření všech, se kterými jsem hovořil, nebylo ani vedení školy ani zástupcům rodičů vyjádření poskytnuto. Na základě své žádosti jsem vyjádření od magistrátu dostal, ale bez uvedení autora textu a podpisů s odůvodněním, že se jedná o „obligatorní zákonnou anonymizaci“. Nemohl jsem tedy ověřit, zda se skutečně jedná o nesouhlas drtivé části pedagogického sboru. Na druhé straně, jak jsem výše uvedl, petici podepsalo 6 členů pedagogického sboru. Zároveň jsem od zástupců sboru dostal podepsané písemné vyjádření 16 pedagogů, že nepodepsali žádné vyjádření k petici. Celkem je na škole i s paní ředitelkou 22 pedagogů. 

Údaje ve vyjádření považuji za nepravdivé. Udivuje mě, že si tvrzení ve vyjádření zřizovatel neověřil.

V anonymním vyjádření k petici se dále uvádí: „Autorky petice si berou za rukojmí děti. Jedná se o aktivitu, která do školství naprosto nepatří“.

Podle informací od zástupců rodičů, pedagogů a žákovského parlamentu s iniciativou připojit se k petici přišel žákovský parlament. Projednal to na své schůzi, seznámil se s petičním zákonem a zástupci z jednotlivých tříd pak s peticí odešli do svých tříd a petici předložili svým spolužákům k případnému podpisu. Nikdo však žáky k podpisu nenutil. Rodiče ani pedagogové do této iniciativy prý nijak nezasahovali. 

Podle mého názoru je toto praktická ukázka správné činnosti žákovského parlamentu. Nemohu souhlasit s tím, že toto do školy nepatří. Podle čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, ke které se Česká republika připojila, „má dítě právo vyjadřovat svobodně své názory ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost“. Nepotvrdilo se, že si autorky petice braly děti jako rukojmí.

Další citace z anonymního vyjádření:

K působení paní ředitelky Hamousové na ZŠ Vašatova musíme uvést následující:

  • Opakovaně dochází a docházelo k šikaně členek pedagogického sboru, neváhá využít zdravotních a osobních indispozic pro ni nevhodných kolegyň. 
  • Nepodařilo se jí vůbec stabilizovat situaci v pedagogickém sboru, nevybírá učitele podle jejich kvalit, ale podle osobních sympatií; jakmile docházelo ke stmelení učitelského sboru, paní ředitelka velmi tvrdě zasáhla. 
  • Cílem působení paní ředitelky na její pozici je její sebeprezentace a ředitelské místo, nikoliv starost o děti a jejich rozvoj. 
  • Působí s jediným cílem, vytvořit ze ZŠ výběrovou školu, pokud se jí některý žák do této koncepce nehodí, neváhá využít i velmi nestandardních metod vedoucích k jejich odchodu ze školy. 

Vzhledem k počtu pedagogů, kteří se od vyjádření k petici distancovali, je toto názor maximálně 4 členů pedagogického sboru ZŠ Vašatova. Můj rozhovor se zástupci pedagogů tvrzení ve vyjádření k petici nepotvrdil, naopak vyvracel. Zástupci pedagogů uváděli, že paní ředitelka vybudovala moderní školu s otevřeným demokratickým jednáním. Na prvním místě byla u paní ředitelky starost o děti. 

Zástupci rodičů uvedli i několik konkrétních příkladů kvalitní spolupráce školy a rodičů, kvalitní péče o žáky. 

Podle mého názoru jde o tvrzení proti tvrzení. V žádných dokumentech o škole jsem však nenašel zmínku o šikaně členek pedagogického sboru, destabilizaci pedagogického sboru nebo přehnané seberealizaci paní ředitelky.

Ještě před konkurzem, kam se paní ředitelka přihlásila, vyšel ve středu 12. října 2016 obsáhlý článek v Kladenských listech. Kromě jiného přinesl citace primátora města, kterou mi písemně potvrdila šéfredaktorka. Pod titulkem Petice má vážné trhliny se mimo jiné uvádí: „ ... (podání) vedení města pečlivě přečetlo a musí konstatovat, že se jedná o naprosto odstrašující dokument. Jako rukojmí jsou brány děti, a to i z prvního stupně. Učitelé jim zcela evidentně podpisové archy předkládají a nutí je k podpisu. Takové praktiky musí město rezolutně odmítnout, do školství v žádném případě nepatří“.

A pod titulkem Pedagogové se bouří proti praktikám na ZŠ Vašatova se čtenář dozvídá: „Město v žádném případě nepochybilo, pohybuje se přesně v dimenzích stanovených zákonem. Nic na rozhodnutí města měnit nebudeme. Petice a s ní související aktivity do školství v žádném případě nepatří. Je to pro mě naprosto odstrašující. Dostávat děti do role rukojmích je alarmující. Jen kvůli probíhajícímu konkurzu se zdržím dalších komentářů, řekl kladenský primátor Milan Volf.“

V petici v žádném případě nevidím odstrašující dokument. Šetření nepotvrdilo, že jsou jako rukojmí brány děti, naopak ukázalo kvalitní práci žákovské samosprávy. Nesouhlasím s názorem, že petice do školství v žádném případě nepatří. Podle mého názoru nebylo správné před samotným konkurzem toto zveřejňovat, zvláště pokud jde o neověřené nebo nepravdivé informace. Negativně to mohlo ovlivnit paní ředitelku i průběh samotného konkurzu.

O názor na paní ředitelku jsem požádal také primátora Ing. Milana Volfa. Byl ve svém vyjádření velmi stručný: „Můj názor na působení p. ředitelky Mgr. V. Hamousové je zcela irelevatní a z pohledu Vámi prověřované věci i zcela nepodstatný. Mgr. Hamousová se účastnila řádného (zákonného) výběrového řízení, kde ze tří uchazečů po vyhodnocení výběrové komise (za účasti zástupců KÚ Středočeského kraje) skončila na třetím místě. Vše bylo v souladu s platnými právními předpisy, dle kterých bylo po celou dobu řádně postupováno.“ Na můj požadavek, zda by se vyjádřil k zápisu z jednání Rady a citacím v Kladenských listech primátor reagoval: „K Vašim dotazům ze dne 6.12.2016 si myslím, že není již co dodávat poté co jste si jistě přečetl Vyjádření k petici pořádané na ZŠ Vašatova 1438, zejména když jste si tam přečetl kdo byl iniciován jako aktér dané petice. Tímto myslím účast žáků prvního stupně základní školy na této podpisové akci.“

Vyžádal jsem si i materiály o škole od ČŠI.

V protokolu o kontrole ČŠI a v Inspekční zprávě z 3. – 6. března 2014 je škola hodnocena vcelku kladně, nenašel jsem závažné nedostatky, které by jí ČŠI vytýkala.

Prostudoval jsem také závěry šetření stížnosti České školní inspekce z 18. listopadu 2014 (kvalita výuky v matematice, nezohledňování vzdělávacích potřeb,...) a z 13.6. 2016 (nevhodný postup při vzdělávání žáka VII. třídy). Z 9 šetřených oblastí byly stížnosti 3x nedůvodné, 2x neprokazatelné a 4x důvodné.

Závěr a doporučení 
Podle mého názoru zřizovatel ZŠ Vašatova v Kladně zveřejněním a medializováním neověřených a nepravdivých informací o ZŠ Vašatova vážně poškodil pověst školy, pedagogického sboru a především ředitelky školy. Zveřejněním těchto informací před konáním konkurzu na místo ředitele poškodil pí Hamousovou jako jednu z účastnic konkurzu. Konstatováním, že petice a s ní související aktivity do školství nepatří, znevážil zřizovatel také aktivitu rodičů a žákovského parlamentu.

Zveřejňování a medializace nepravdivých negativních informací nepřispívá k utváření kvalitních vztahů ve školách a k prestiži školství u veřejnosti. Vykázání školského ombudsmana z prostor školy a neochota vedoucího školského oddělení magistrátu města jednat o stížnosti je z mého hlediska nepochopitelná a domnívám se, že nepřímo potvrzuje má předchozí vyjádření.

Doporučuji, aby zřizovatel školy na jednání Rady města zařadil omluvu paní ředitelce za nepravdivé informace a tuto zveřejnil také na stránkách Kladenských listů. Obecně doporučuji vyvarovat se medializaci neověřených informací, které poškozují školství v očích veřejnosti.

PaedDr. Ladislav Hrzal
školský ombudsman


Žádné komentáře:

Okomentovat