26.1.17

Causa Kladno versus školský ombudsman: dopis primátora Wolfa ministryni školství

Z dopisu vybíráme: "Pokud slovy školského ombudsmana někdo poškodil pověst školy a pedagogického sboru, byl to především právě školský ombudsman. Jeho zprávu v těchto dnech na sociálních sítích zveřejnila bývalá paní ředitelka ve spolupráci s opoziční ODS. Školský ombudsman namísto zlepšování školního prostředí a fungování pedagogických sborů rozdmýchal svým vyjádřením velkou vlnu vášní, nepravd a naprosto neprofesní a neprofesionální intervence do chodu základního školství v Kladně, navíc ze zákonného postupu svým vyjádřením vytvořil umělou politickou kauzu."Statutární město KLADNO

Mgr. Milan Wolf primátor města Kladna

16. 1. 2017

Vážená paní ministryně,

předem bych chtěl předeslat, že si vážím Vaší práce. Po dlouhé době v čele resortu školství usedl člověk, který má předpoklady pro dobré výsledky, ze kterých mohou těžit učitelé, žáci a jejich rodiče.

Osobně zastávám názor, že politika do škol nepatří. Pokud pracovník ministerstva školství do práce pedagogů a do prostředí primárně určeném pro výchovu dětí zasáhne dokumentem, který si odvážím nazvat až vulgárně „blábolem“, je to důvod, abych se na Vás obrátil, byť jsem si myslel, že Vás v této věci nebudu kontaktovat. S velkým zklamáním jsem si totiž přečetl připis školského ombudsmana, který se týkal základní školy zřízené Statutárním městem Kladnem. I vzhledem k tomu, co tento dokument rozpoutal a jak zasáhnul školskou a rodičovskou veřejnost v celém městě, rozhodl jsem se Vám napsat a velmi vážně Vás požádat o prošetření konání ombudsmana. Tento úředník ministerstva svým zcela samovolným, bez jakékoliv opory žádného zákona, konáním učinil závěry nerespektující ani pravidla slušnosti, natož zákonný a ústavní rámec. Školského ombudsman vážně poškodil dobré jméno Statutárního města Kladna, v neposlední řadě vážně zasáhnul do fungování základního školství v našem městě.

Z tohoto důvodu Vás, ještě před případným podniknutím jiných právních kroků, žádám o prošetření činnosti ombudsmana a vyvození patřičných závěrů,
Pozice školského ombudsmana, jak je veřejně prezentována, má podle stránek ministerstva školství spočívat v tom, že je „mediátorem při řešení nejrůznějších podnětů či sporů“. Pokud pominu základní zásady mediace, což je princip nestrannosti, neutrality a důvěrnosti, tak v níže popsaném případě PaedDr. L. Hrzal postupoval tak, že na počátku si stanovil jednu jedinou verzi a jeho následný inkviziční postup směřoval jen a pouze k jejímu osvědčení a vyhrocení řešeného případu. Tomuto fatálnímu závěru jednoznačně svědčí jím popsané závěry, které jsou zcela nepravdivé, subjektivní a v žádném případě nejsou nestranné. (Mediátor je pouze prostředníkem, nestrannou a neutrální osobou, která na podkladě svých odborných znalostí a dovedností podporuje komunikaci mezi stranami sporu a vytváří podmínky pro nalezení řešení zohledňující zájmy obou stran - § 8 odst. 1 zákona o mediaci).

Celý případ se týká jen a pouze individuálního zájmu jedné bývalé ředitelky bývalé Základní školy v Kladně, která po zákonném postupu dle školského zákona (splynutí dvou příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ v jednu ZŠ a MŠ) subjektivně nezvládla své odvolání a zejména pak neúspěch ve výběrovém řízení na nového ředitele realizovaného dle školského zákona. Její individuální zájem přenesla na půdují řízené základní školy, a dokonce jej přenesla i na žáky prvního a druhého stupně základní školy.

Nyní detailně ke zprávě ombudsmana, resp. k bodům, které jsou nejvýrazněji tendenčními, zkreslenými a zákony nerespektujícími místy tohoto materiálu:

  1. Z jakého titulu řeší školský ombudsman podání ředitelky základní školy, která se domáhá nápravy údajných nepravd šířených v médiích. Na tuto skutečnost, pokud by se tak opravdu stalo, myslí tiskový zákon, případně ochrana osobnosti dle dalších zákonů. Je namístě otázka, zda školský ombudsman, což je patrné i z dalších jeho vyjádření, nejednal v osobním zájmu či z jiného důvodu, který se neslučuje s nestranností ministerského úředníka a definicí této funkce, jak je popsána na webových stránkách ministerstva. 
  2. O splynutí ZŠ a MŠ nerozhodl magistrát, ale Statutární město Kladno, resp. zastupitelstvo. Je zřejmé, že pan ombudsman není seznámen ani s naprosto základními fakty pro fungování samosprávy. Navíc konkurz na ředitelku nebyl vyhlášen v září, ale již během prázdnin, a to zcela v souladu se zákonem, tedy i za účasti zástupkyně České školní inspekce. Svým vyjádřením tedy školský ombudsman znevažuje rovněž práci ČŠI, jakož i Krajského úřadu Středočeského kraje, jejichž zástupci působili v konkurzní komisi na ředitele nově zřízeného subjektu. 
  3. Ombudsman uvádí, že ve škole měla vzniknout petice. O petici se však nemohlo jednat už z podstaty věci – petici totiž není ze zákona možné organizovat na obranu osobních zájmů jednotlivce. Petice za udržení ředitelky tedy není peticí, s odhlédnutím od tohoto faktu není peticí ani dokument, který nesplňuje zákonem stanovené požadavky na petici a v ní obsažené petiční archy. Je otázkou, jak může ombudsman, bez právního vzdělání a bez odborné způsobilosti v této oblasti, hodnotit, zda je daný dokument peticí či nikoliv, natož pak, kolik ho podepsalo osob. Bez ohledu na skutečnost, že petice nesplňuje aspekty dle daného zákona, zabývala se tímto dokumentem Rada města Kladna. Údajná petice měla být podle vyjádření ombudsmana projednána na půdě žákovského parlamentu, ten ovšem o tomto bodu nikdy nejednal. Samotnou petici organizovaly některé učitelky této základní školy pod vedením paní ředitelky, těžko se tedy dá hovořit o projevu demokracie, naopak se jedná o zneužití postavení učitele a vedení školy, 
  4. Ombudsman hovoří o písemném vyjádření pedagogů o fungování paní ředitelky na ZŠ, dokonce hovoří o tom, že si tento dokument zřizovatel neověřil. Vzhledem k tomu, že ho signatáři sami vedení města doručili, ověření bylo provedeno. Počty, které ombudsman uvádí, jsou zavádějící, prohlášení totiž podepsali i bývalí členové pedagogického sboru, kteří již na škole nepůsobí. Pan ombudsman se vůbec nezabýval tím, jak paní ředitelka ve vedení školy fungovala, jakou měla fluktuaci v pedagogickém sboru. 
  5. V dokumentu se uvádí, že se ombudsman setkal se zástupci rodičů – jedná se slovy o několik jednotlivých osob, navíc vytipovaných paní ředitelkou. Ptám se tedy, kde je objektivnost tohoto přístupu a v čem spočívá mediační činnost ombudsmana. 
  6. Ombudsman uvádí, že město mělo zveřejnit informace poškozující školu a paní ředitelku. Jak je patrné i z novinových a dalších článků, celou „kauzu“ zveřejnila paní ředitelka a některé z jejích kolegyň z pedagogického sboru. Město aktivně nic nezveřejnilo, pouze reagovalo na dotazy novinářů, které navíc byly pod vlivem paní ředitelky velmi tendenční a často velmi osobního rázu. Ke zveřejnění a rozpoutání „kauzy“ došlo ze strany ředitelky jen několik dnů před zahájením samotného konkurzu, resp. práce konkurzní komise. Je tedy namístě otázka, zda se právě paní ředitelka nesnažila tímto způsobem narušit konkurzní řízení či dokonce ovlivnit jeho možný výsledek. Jen pro úplnost uvádím, že paní ředitelka se umístila v konkurzu zcela shodně u všech členů komise na třetím, tedy posledním místě, na poslední místo ji v pořadí určili i zástupci ČŠI a krajského úřadu. Pokud ombudsman má pochybnost o jejich nestrannosti, jistě tuto skutečnost prověříte.
Pokud slovy školského ombudsmana někdo poškodil pověst školy a pedagogického sboru, byl to především právě školský ombudsman. Jeho zprávu v těchto dnech na sociálních sítích zveřejnila bývalá paní ředitelka ve spolupráci s opoziční ODS. Školský ombudsman namísto zlepšování školního prostředí a fungování pedagogických sborů rozdmýchal svým vyjádřením velkou vlnu vášní, nepravd a naprosto neprofesní a neprofesionální intervence do chodu základního školství v Kladně, navíc ze zákonného postupu svým vyjádřením vytvořil umělou politickou kauzu.

Svým doporučením, aby se Rada města Kladna paní ředitelce omluvila, překročil školský ombudsman míru slušnosti, o zákonech nemluvě, neb sám nemá v jakémkoliv zákoně oporu pro takovou činnost a vyjádření. Svým vyjádřením ovšem zasáhnuli do pravomoci samosprávy zřizovat a organizovat základní školství na svém území. Popírá tak ústavní právo rozhodovat na úrovni samosprávy.

Paní ministryně, vyjádření školského ombudsmana bych mohl ignorovat, vážím si ale všech slušných pracovníků ve školství, musel jsem reagovat. Podobné chování totiž do školství naprosto nepatří a vrhá negativní světlo nejen na práci Vámi řízeného subjektu. Osobně bych ocenil, pokud by mě někdo upozornil na špatnou práci zaměstnanců města. Ještě jednou Vás proto žádám o prošetření výše uvedeného včetně vyvození postihu za takto zcela zmatečný a tendenční úřední postup. Výsledné rozhodnutí je zcela ve Vaší kompetenci, po této osobní zkušenosti bych však nebyl dalek návrhu na odvolání takto nefunkčního a zákony nerespektujícího úředníka.

S přáním příjemného dne

Mgr. Milan Wolf,

primátor města Kladna


Zdroj: VašeKladno.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat