16.12.16

Vyhlášení rozvojového programu Excelence ZŠ a SŠ 2017

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na léta 2015 - 2020 vyhlašuje MŠMT rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017" .

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Základní a střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle jejich počtu obdrží školy dle termínu uzávěrky programu v roce 2017 (ZŠ) a v roce 2018 (SŠ) finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži. Nezbytnou podmínkou je vyplnění výsledkové listiny organizátorem příslušné soutěže v elektronickém systému excelence.msmt.cz a odeslání na uvedenou adresu MŠMT.

Více informací o programu naleznete v dokumentu ke stažení.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhlašuje
v roce 2017
rozvojový program
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017
(Č. j.: MSMT-35 807/2016-2)V Praze dne 13. 12. 2016 Garant programu: Petra Dvořáková
Odbor pro mládež - 51
tel. 234 815 120


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 a v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 - 2020 rozvojový program

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – „Excelence základních a středních škol 2017“

(dále jen „Excelence ZŠ a Excelence SŠ“)


Čl. 1
Cíl programu
 1. Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.
 2. Mezi další cíle programu patří:
 1. posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů;
 2. podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech;
 3. podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit;
 4. posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky;
 5. finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků základních a středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem;
 6. všestranně využít informací o talentovaných žácích v průběhu jejich následného vysokoškolského studia, a tím též podpořit kvalitu a diverzifikaci vysokých škol;
 7. poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.

Čl. 2
Účel dotace
 1. Realizací tohoto programu ministerstvo umožňuje základním a středním školám
  - odpovídajícím ročníkům nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia (dále jen „žadatelům“) získat na základě podané žádosti dotaci ze státního rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem ve školním roce 2016/2017.
 2. Program obsahuje 2 moduly: I. pro ZŠ, II. pro SŠ.
Nezbytnou podmínkou je, aby organizátor příslušné soutěže vyplnil kompletně výsledkové listiny v elektronickém systému na adrese http://excelence.msmt.cz/ a uvedl u každého hodnoceného žáka unikátní (individuální) pořadí. Tak učiní do 30. června 2017 pro program ZŠ a do 27. září 2017 pro program SŠ.
 1. Při financování programu se ministerstvo řídí ustanovením § 163 odst. 1 zákona
  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 218/2000 Sb.,
  o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vymezení nákladů: na tento program je ze mzdových prostředků určených k financování rozvojových programů v rámci závazného ukazatele Regionálního školství alokována částka 25 mil. Kč; z toho 20 mil. Kč na Excelenci SŠ a 5 mil. Kč na Excelenci ZŠ.
Zvolený kvantitativní indikátor ve vazbě na účel konkrétního programu: hodnota bodu v závislosti na počtu došlých žádostí o dotaci a výši disponibilních zdrojů určených k financování tohoto programu.

Čl. 3
Oprávněný žadatel a způsob podávání žádosti

I. Modul: ZŠ + jim odpovídajícím ročníkům nižšího stupně šestiletých nebo osmiletých gymnázií
 1. O dotaci může požádat právnická osoba vykonávající činnost školy, která splnila všechny podmínky stanovené v čl. 2 a 3, která se podílela na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru, a která písemně zašle vyplněnou žádost v jednom vyhotovení. Na obálce na poštovním razítku musí být nejpozději datum 8. září 2017.
  Na žádosti s pozdějším poštovním razítkem (datem) nebude brán zřetel.
 2. Žadatel modulu pro ZŠ tuto žádost vygeneruje v termínu 3. července až 8. září 2017 z elektronického systému obsahujícího výsledkové listiny, který se nachází na webové adrese: http://excelence.msmt.cz/. Tuto žádost si vytiskne a statutární orgán žadatele ji podepíše a zašle na adresu ministerstva.
Adresa pro odesílání žádostí o dotaci: MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1.
 1. Podmínkou pro poskytnutí dotace je vypořádání závazků žadatele se státním rozpočtem.
 2. Opravy ve výsledkových listinách mohou být prováděny do 30. června 2017. Po tomto datu ministerstvo považuje výsledkové listiny za uzavřené a platné.
 3. Bodový systém soutěží je uveden v příloze č. 1, která jsou nedílnou součástí tohoto rozvojového programu, a počty přidělených bodů se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

II. Modul:
 1. O dotaci může požádat právnická osoba vykonávající činnost školy, která splnila všechny podmínky stanovené v bodech 2) a 3) článku 3, která se podílela na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru, a která písemně zašle vyplněnou žádost v jednom vyhotovení. Na obálce na poštovním razítku musí být nejpozději datum
  27. října 2017. Na žádosti s pozdějším poštovním razítkem (datem) nebude brán zřetel.
 2. Žadatel modulu pro SŠ tuto žádost vygeneruje v termínu 29. září až 27. října 2017 z elektronického systému obsahujícího výsledkové listiny, který se nachází na webové adrese: http://excelence.msmt.cz/. Tuto žádost si vytiskne a statutární orgán žadatele ji podepíše a zašle na adresu ministerstva.
Adresa pro odesílání žádostí o dotaci: MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1.
 1. Podmínkou pro poskytnutí dotace je vypořádání závazků žadatele se státním rozpočtem.
 2. Opravy ve výsledkových listinách mohou být prováděny do 27. září 2017. Po tomto datu ministerstvo považuje výsledkové listiny za uzavřené a platné.
 3. Bodový systém soutěží je uveden v příloze č. 2, která jsou nedílnou součástí tohoto rozvojového programu, a počty přidělených bodů se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Čl. 4
Způsob podávání žádostí neřešený článkem 3
 1. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Žadatel nebude vyzýván k odstranění nedostatků žádosti. Zjištění nedostatků může být důvodem pro vyřazení žádosti.  
 2. Žadatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svých údajů uvedených v žádosti
  a dokumentů v souvislosti s poskytnutím dotace na internetových portálech DOTInfo
  a CEDR.  
 3. Žadatel je dále povinen bezodkladně ministerstvu (věcně příslušnému odboru) oznámit veškeré změny údajů uvedených v žádosti, a to do 14 pracovních dnů od jejich uskutečnění. V případě, že ministerstvo zjistí, že jsou v žádosti uvedeny údaje, které neodpovídají skutečnosti, a tyto nebyly včas a řádně nahlášeny, žadatel bude vyřazen pro nesplnění formálních kritérií.  

Čl. 5
Hodnocení žádostí - Hodnotící komise
 1. Pro posouzení žádostí je náměstkyní pro řízení sekce sportu a mládeže ustavena hodnotící komise, složená z pracovníků ministerstva, přímo řízených organizací ministerstva
  a zástupců krajů. Střet zájmů těchto členů je řešen čestným prohlášením.
 2. Výsledky posouzení žádostí hodnotící komisí a návrhy na přidělení dotace budou předloženy k projednání a schválení náměstkyni pro řízení sekce sportu a mládeže, která je následně předloží k projednání na poradě vedení ministerstva.
 3. Hodnotící komise bude posuzovat pouze žádosti, jež splňují následující kritéria:
 1. jsou na formuláři vygenerovaném z elektronického systému: http://excelence.msmt.cz/,
 2. jsou potvrzeny podpisem statutárního orgánu a razítkem žadatele,
 3. byly zaslány ve stanoveném termínu.
 1. Hodnotící komise dále kontroluje žádosti vygenerované z elektronického systému a posuzuje a opravuje nesprávné přidělení bodů na základě písemných žádostí škol a nedostatky v podaných žádostech týkající se nesprávných údajů ohledně identifikace školy.
 2. V případě, že žadateli o dotaci nebude vyhověno, bude tento v zákonem stanovené lhůtě vyrozuměn o nevyhovění žádosti a jeho důvodech.


Čl. 6
Výše dotace
 1. Minimální a maximální výše dotace na jednoho žadatele není stanovena – závisí na počtu žadatelů, počtu získaných bodů, hodnotě bodu a příslušném koeficientu hodnocení (viz Přehled A a Přehled B).
 2. Program není spolufinancován z jiných zdrojů.

Čl. 7
Způsob poskytnutí dotace

 1. Dotace je příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž
  mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití dotace dodržet.
 2. V případě škol zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, je na rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého je školám dotace poskytnuta, jako příjemce uveden kraj, v jehož územní působnosti se příslušné školy nacházejí. V případě církevních škol je na rozhodnutí jako příjemce uvedena příslušná škola.
 3. Je-li příjemcem škola zřízená ministerstvem, je jí poskytnut příspěvek, o čemž bude vyrozuměna Informací o poskytnutí příspěvku, v níž jí budou uloženy povinnosti, které musí při použití příspěvku dodržet.
 4. Ustanovení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se pro informaci o poskytnutí příspěvku použijí přiměřeně.

Čl. 8
Použití dotace
 1. Lhůta pro použití dotace: program umožňuje poskytnout v průběhu kalendářního roku 2017 dotaci (u Excelence ZŠ) a 2018 (u Excelence SŠ) podle schválených kritérií bodového hodnocení výsledků žáků v jednotlivých postupových kolech vybraných soutěží, a to na základě žádosti předložené oprávněným žadatelem. Tyto prostředky jsou následně odeslány na účet příjemce dotace. Dotace se poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutí obsahuje mimo jiné účel dotace, povinnosti příjemce dotace při čerpání
  a vyúčtování dotace a rovněž při kontrolní činnosti.
 2. Poskytnuté dotace z tohoto programu jsou určeny na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži. Příjemce nehradí z těchto prostředků DPH.
 1. Základní informace o schválených žádostech a výsledcích programu budou následně zveřejněny na webových stránkách ministerstva.
 2. Dotaci bude možné použít pouze na účel stanovený v čl. 2 tohoto vyhlášení.
 3. Dotaci bude možné použít na náklady školního roku 2016/2017, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 3. 2018 (Excelence SŠ). Na náklady vzniklé před datem vydání rozhodnutí může být dotace použita pouze za předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny.
 4. Příjemce je oprávněn z dotace hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok
  na odpočet této daně.

Čl. 9
Pravidla financování
 1. Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona kraji
  na jeho zvláštní účet pro školy zřízené územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, které náleží do jeho územní působnosti. Součástí rozhodnutí bude seznam škol, kterým je poskytnutá dotace určena.
 2. Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona církevním školám přímo na účet příjemce.
 3. Školám zřízeným ministerstvem bude na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona podle 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, poskytnut příspěvek; ustanovení tohoto vyhlášení o dotaci se přiměřeně použijí
  i na příspěvek.
 4. Dotace bude odeslána na účet příjemce do 30 dnů od data podpisu rozhodnutí.
 
Čl. 10
Povinnosti příjemce
 1. Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně.
 2. Příjemce bude povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou
  č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a zaslat příslušnou přílohu uvedené vyhlášky.
 3. Příjemce bude povinen předložit ministerstvu – věcnému útvaru vyúčtování dotace předepsaném formuláři, který bude uveden v Příloze k Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
  a to do 15. 2. roku, následujícímu po roku poskytnutí dotace.
 4. Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou část dotace v případech, termínech
  a způsobem uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně avíza, jehož formulář bude zveřejněn na webových stránkách ministerstva u vyhlášení příslušného programu.
 5. Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu – věcnému útvaru závěrečnou zprávu,
  jejíž formulář bude zveřejněn na webových stránkách ministerstva u vyhlášení příslušného programu, a to do 15. 2. roku následujícímu po roku poskytnutí dotace. Příjemce bude povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání s poskytnutou dotací.
 6. Příjemce bude povinen splnit veškeré další povinnosti uvedené v rozhodnutí
  o poskytnutí dotace nebo v informaci o poskytnutí příspěvku.

Čl. 11
Kontrola použití dotace
 1. Veřejnosprávní kontrola použití dotace bude probíhat zejména na základě
  § 39 rozpočtových pravidel, § 170 písm. a) školského zákona a § 8 odst. 2 zákona
  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 2. V případě, že je příjemcem dotace kraj, bude provedena kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou ministerstvo provádí na základě § 86 odst. 1 zákona
  č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
 4. Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.
 5. Příjemce dotace bude povinen informovat ministerstvo resp. věcný útvar o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.     

Čl. 12
Porušení rozpočtové kázně
 1. Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel, bude toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
 2. Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením.
 3. Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 13
Řízení o odnětí dotace
 1. Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových pravidel, může ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace.
 2. Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
 4. Dotaci je možné odejmout za celé období, na které byla v daném roce poskytnuta.

Čl. 14
Účinnost
Vyhlášení tohoto rozvojového programu nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách ministerstva.  


Přehled  A
Bodované soutěže a jejich kategorie zařazené do programu
I. Modul: Excelence ZŠ:
Do žádosti informační systém samostatně vygeneruje body podle následujících pravidel:    
 1. Prvních šest soutěžících krajských kol, pokud je soutěžících více než šest… 1 bod (Když je soutěžících šest a méně, poslední nezíská bod, pokud není první.)
 2. První tři účastníci ústředního kola u soutěží zařazených do skupin 1, 2 a 3....1 bod
 3. Prvních pět účastníků u soutěží zařazených do skupiny 4.………..………....1 bod
        
Soutěž v družstvech bude započítána tak, že:
 1. družstvo s počtem do tří členů získává stejný počet bodů jako jednotlivec (1 bod celé družstvo)
 2. družstvo s počtem členů větším než tři získává dvojnásobný počet bodů než jednotlivec (celé družstvo dva body).
Při přepočtu bodů na jednotlivé členy družstva se body zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
Body budou násobeny koeficientem 1, 0,5 a 0,3 u příslušné skupiny soutěží.
Žádost zasílá škola na formuláři, který si vygeneruje (včetně kompletního vyplnění všech potřebných údajů) z informačního systému podporujícího tento program.
Bodované soutěže a jejich kategorie zařazené do programu Excelence:

Skupina 1 s koeficientem 1:
Matematická olympiáda – kategorie Z 9; Fyzikální olympiáda – kategorie E 9; Olympiáda
v Českém jazyce – kategorie ZŠ.
Skupina 2 s koeficientem 0,5:
Chemická olympiáda – kategorie ZŠ D; Biologická olympiáda – kategorie C, D; Zeměpisná olympiáda – kategorie C; Dějepisná olympiáda.; Astronomická olympiáda – kategorie EF.
Skupina 3 s koeficientem 0,3:
Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie ZŠ II C, ZŠ II. A., G II. B; Německý jazyk – kategorie ZŠ II. A., G II. B; Francouzský jazyk – kategorie ZŠ A1, A2; Ruský jazyk – kategorie ZŠ;
Skupina 4 s koeficientem 1 (prvních 5 jednotlivců nebo družstev z ústředního kola obdrží jeden bod):
Matematický klokan – kategorie Benjamín, Kadet; Finanční gramotnost – kategorie – žáci ZŠ II; Sapere - Vědět jak žít – kategorie – žáci ZŠ II;  Přírodovědný klokan – kategorie Kadet; Pohár vědy – Olympiáda z fyziky; Eurorebus; ChemQuest; Náboj Junior; Video pohlednice z mého města – kategorie 8. - 9. třída ZŠ; Logická olympiáda – 6. - 9. třída; Robotiáda – kategorie ZŠ; YPEF – Mladí lidé v evropských lesích; Mladý programátor; Zlatý list; Česká liga robotiky – FLL; Soutěž v programování – kategorie ZŠ.

Přehled B
Bodované soutěže a jejich kategorie zařazené do programu
II. Modul: Excelence SŠ:

Do žádosti informační systém samostatně vygeneruje body podle následujících pravidel:    

 1. Prvních šest soutěžících krajských kol pokud je soutěžících více jak sedm (když je šest a méně, poslední nezíská bod. Tento nebodovaný soutěžící získá bod z krajského kola, jen pokud se dostal do ústředního kola a umístil se lépe než 10 % účastníků s nejhoršími výsledky.………………………...................................................................................................... 1 bod
 2. Soutěžící ústředních kol ……….…….………………………..………………………………………..………….. 1 bod
(max. 1/3 soutěžících u soutěžních kategorií do 30 účastníků a max. deset soutěžících u soutěžních kategorií s 30 a více účastníky)
 1. Vítězové ústředního kola (první tři).…………………….…………………………………………….……………………1 bod
 2. Účastníci mezinárodních soutěží bez ohledu na umístění.……....………………………………………………….…………………….1 bod
        
Soutěž v družstvech bude (pro kategorii A, B) započítána tak, že:
 1. družstvo s počtem do tří členů získává stejný počet bodů jako jednotlivec (1 bod celé družstvo)
 2. družstvo s počtem členů větším než tři získává dvojnásobný počet bodů než jednotlivec (celé družstvo dva body).

Při přepočtu bodů na jednotlivé členy družstva se body zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
Body budou násobeny koeficientem 1 a 0,5 u příslušné skupiny soutěží.
Žádost zasílá škola na formuláři, který si vygeneruje (včetně kompletního vyplnění všech potřebných údajů) z informačního systému http://excelence.msmt.cz/.
 1. Skupina 1 s koeficientem 1 (dosažené body žáků u těchto soutěží jsou násobeny koeficientem – 1):
Matematická olympiáda – kategorie A, B, C, P; Fyzikální olympiáda – kategorie A, B, C, D; Turnaj mladých fyziků; Astronomická olympiáda – kategorie AB a CD; Biologická olympiáda – kategorie A, B; Chemická olympiáda – kategorie A, B, C; Soutěž v programování – kategorie SŠ vyšší programovací jazyky, SŠ aplikovaný software – tvorba webových stránek;

Středoškolská odborná činnost – obory: matematika a statistika; fyzika; chemie; biologie;  geologie a geografie; zdravotnictví; zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství; ochrana a tvorba životního prostředí; strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; stavebnictví, architektura a design interiérů; tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; informatika. Mezinárodní soutěže navazující na soutěže zařazené v tomto programu a finančně podporované ministerstvem.

 1. Skupina 2 s koeficientem 0,5 (dosažené body žáků u těchto soutěží jsou násobeny koeficientem – 0,5):
Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie – III. A, B; Německý jazyk – kategorie SŠ III. A, III. B;  Francouzský jazyk – kategorie B1, B2; Španělský jazyk – kategorie SŠ I, II, III; Ruský jazyk – kategorie SŠ I, II; Latinský jazyk – kategorie SŠ A, B; Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ; Zeměpisná olympiáda – kategorie SŠ D; Mistrovství ČR v grafických předmětech – psaní na klávesnici; Dějepisná soutěž studentů gymnázií; Středoškolská odborná činnost – obory: ekonomika a řízení; pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času; teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie; filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
 1. Skupina 3 s koeficientem 1 (první tři jednotlivci nebo družstva z ústředního kola obdrží jeden bod a dosažené body jsou násobeny koeficientem – 1):
Přírodovědný klokan - Junior; Matematický klokan – kategorie Junior, Student; Soutěž Náboj – kategorie SŠ Junioři, SŠ Senioři; Autoopravář Junior 2016 – kategorie automechanik, autotronik, karosář, autolakýrník; Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO – 2 kategorie – truhlář, zedník; Učeň instalatér 2015; Pokrývač – Mistrovství ČR; Klempíř - Mistrovství ČR; Tesař - Mistrovství ČR; FÝKOSí fyziklání; Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU – 7 kategorií, Soutěž Gastro Junior Brno – Bidvest Cup 2016 – 3 kategorie – kuchař, cukrář, číšník; Soutěž vědeckých a technických projektů (EXPO SCIENCE AMAVET), Chemická olympiáda -  kategorie E; Logická olympiáda – kategorie C, JA Studentská firma roku – kategorie C.

 1. Skupina 4 s koeficientem 0,5 (první tři jednotlivci nebo družstva z ústředního kola obdrží jeden bod a dosažené body jsou násobeny koeficientem – 0,5):
Finanční gramotnost – II. kategorie – SŠ; Eurorebus, Eustory, Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce; Studentský design; SAPERE – vědět jak žít- kategorie SŠ, Bobřík informatiky – kategorie Senior; Mladý módní tvůrce ČR - kategorie Volná mladá móda; Debatní liga XX, Celostátní soutěž první pomoci; Česká lingvistická olympiáda; Ekologická olympiáda; Soutěž dovednosti mladých grafiků.…………………………… ………………………
                  Datum podpisPřílohy
Příloha č. 1 Seznam podpořených škol

Příloha č. 2 - 4 Vzor RozhodnutíŽádné komentáře:

Okomentovat