5.12.16

Vybíráme z archivu: Informace o implementaci kariérního systému učitelů (stav ke dni 17. prosince 2015)

Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31. března 2016. Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu. Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 milionů Kč.


V souvislosti se zavedením kariérního systému (KS) je potřeba připravit zejména:

 • novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a novelizovat či nově navrhnout jeho prováděcí předpisy, novelu dalších předpisů (zákoník práce, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhlášky č. 317/2005 Sb., aj.)
 • zabezpečit finanční prostředky pro postupný náběh kariérního systému (předpoklad dosažení cílového stavu – rok 2036)
 • nastavit podrobný harmonogram náběhového období
 • připravit a zahájit implementační projekt (2016 – 2019), jehož cílem je komplexní příprava, ověření a implementace metod, opatření a nástrojů, které zajistí úspěšné zavedení a přijetí kariérního systému učitelů

Současný stav:

Pro přípravu implementace kariérního systému byla v září 2015 vytvořena pracovní skupina, která pracuje s výstupy projektu IPn Kariérní systém tak, aby mohla být zahájena implementace kariérního systému učitelů. Pracovní skupinu, kterou vede vedoucí týmu poradců paní ministryně P. Pavlík, tvoří: zástupci konsorcia pedagogických fakult (T. Janík, R. Wildová, K. Uličná, E. Minaříková), dále zástupci asociací (J. Zajíček, H. Stýblová), pracovníci NIDV (H. Plitzová, L. Šlajchová, M. Šimonová) a pracovníci MŠMT (V. Kubát, V. Krčál, J. Miklová, J. Přibylová, M. Šťastná).

Aktuálně připravovaný legislativní text novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, zohledňuje závěry pracovní skupiny (odchylky od výstupů projektu):

 • hodnoticí pohovor po absolvování adaptačního období (postup z KS1 do KS2) bude probíhat před atestační komisí (tříčlenná – ředitel, uvádějící učitel a nově zástupce školy, která poskytuje vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele, který poskytoval učiteli podporu v průběhu jeho adaptačního období, popřípadě učitel ve třetím kariérním stupni, který vykonává činnost pedagogického pracovníka na stejném druhu školy, nebo zástupce z odborné praxe nebo školní inspektor (sami zástupci fakult uznali, že plošné zajištění účasti zástupců VŠ na uvádění je pro ně v tuto chvíli nereálně)
 • vypuštění „učitelské definitivy“ – nárok na uzavření smlouvy na dobu neurčitou po úspěšném absolvování adaptačního období
 • vypuštění 4. kariérního stupně (sloučení KS3 a KS4) – třístupňový model kariérního systému zahrnuje: začínající učitel – samostatný učitel – učitel expert
 • stanovení délky požadované pedagogické praxe pro postup do KS3 (10 let)
 • vypuštění odborného konzultanta jako „průvodce“ učitele atestačním řízením pro KS3
 • úprava složení atestační komise pro KS3 – místo odborného konzultanta inspektor ČŠI

V současné chvíli je shoda na adaptačním období i na charakteru vyšších kariérních stupňů a způsobu jejich dosahování.

Předmětem další diskuse ještě bude:

 • návaznost KS3 na odměňování (řešeno aktuálně s MPSV)
 • přechodná ustanovení

Náběhové období – podle přechodných ustanovení návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

 1. Všichni učitelé, na které se vztahuje kariérní systém a kteří ke dni účinnosti novely zákona o pedagogických pracovních vykonávali činnost učitele alespoň 1 rok v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, se dnem účinnosti zákona zařadí do druhého kariérního stupně (KS2). 
 2. Ostatní učitelé, na které se vztahuje kariérní systém, se zařadí do prvního kariérního stupně (KS1) a začíná jim běžet dvouleté adaptační období. Pracovní smlouva těchto učitelů, byla-li sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou přesahující délku adaptačního období, se změní na dobu určitou v délce trvání adaptačního období. 
 3. Do třetího kariérního stupně (KS3) budou rovnou „překlopeni“ učitelé, kteří se na základě výběrového řízení MŠMT stanou členy atestačních komisí v náběhovém období. Při výběrovém řízení na tyto členy atestačních komisí se počítá s přísnějšími kvalifikačními požadavky – délka praxe min. 15 let, dále výkon činnosti lektora min. 7 let. Výběr a příprava členů atestačních komisí bude zajištěna v rámci projektu IMKA. 
 4. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem v náběhovém období (struktury pro kariérní systém se budou vytvářet postupně), bude nutné omezit i počet atestovaných učitelů. Z tohoto důvodu bude nutné v tomto období provést výběrové řízení i na učitele, které připustíme k atestaci jako první v roce 2018. Při výběrovém řízení se počítá se stanovením přísnějších kvalifikačních předpokladů – délka praxe min. 10 let, dále výkon činnosti lektora min. 3 roky. Výběr učitelů pro první atestace bude zajištěn v rámci projektu IMKA. 
 5. První učitelé na KS3 vzejdou během náběhového období z atestačního řízení před atestační komisí, jejíž složení a kvalifikační požadavky na členy budou částečně odlišné v důsledku toho, že t. č. zatím nejsou učitelé na KS3. První atestace učitelů na KS3 budou probíhat v červenci – srpnu 2018, počítá se s atestacemi cca 1600 učitelů. 
 6. Navržené pojetí atestačního řízení pro postup do vyššího kariérního stupně (KS2 a výše – tzv. atestace nanečisto) bude ověřeno v rámci projektu IMKA.

Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31.3.2016. Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu.

Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 mil. Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat