9.12.16

Václav Velčovský: Pomáháme obcím ve společném plánování rozvoje vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), poskytuje v programovém období 2014-2020 z Evropských strukturálních a investičních fondů finanční podporu školství v České republice.


V rámci prioritní osy OP VVV, která W. týká rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, vyhlásilo MŠMT výzvu pro předkládání žádostí o podporu na místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) a krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP).

Cílem obou výzev je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a jednotlivých krajů. Díky této podpoře se zlepší kvalita ve školách a spolupráce v oblasti formálního a neformálního vzdělávání. Cílem je vytvořit místo pro rozvoj potenciálu každého žáka.

MŠMT si v této souvislosti uvědomuje velký význam zřizovatelů škol na krajské i místní úrovni, a proto umožnilo právě zřizovatelům realizovat své krajské akční plány rozvoje vzdělávání a místní akční plány rozvoje vzdělávání, které jim umožní získat data o potřebách škol, zefektivnit jejich řízení i naplánovat jejich rozvoj. Ať už se týká investic prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) anebo přes tzv. měkké projekty z OP VVV.

Každý krajský akční plán rozvoje vzdělávání stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti a přidané hodnoty - vše na základě reálných dat a analýz. Je Zpracováván ve spolupráci s partnery v území. Z pohledu školské soustavy jsou to zejména střední a vyšší odborné školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Mezi podporovanými tématy je např. oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti. Tato výzva již byla ukončena, neboť všichni oprávnění žadatelé (kraje) své žádosti o podporu předložili.

Vedle toho je cílem MAP zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Bude podpořena spolupráce zřizovatelů škola ostatních klíčových aktérů ve vzdělávání. Zejména jde o společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Mezi oprávněné žadatele patří obce a městské části hlavního města Prahy.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání je 30. prosince 2016, v případě vyčerpání alokace to však může být i dříve.

V praxi dochází k prospěšnému prolínání krajských a místních akčních plánů, a to v prioritních tématech, potřebách regionů i návaznosti školské soustavy. Relevantní vstupy MAP pro KAP se týkají:

  • rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků;
  • rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání;
  • kariérového poradenství v základních školách.

Realizace KAP a MAP pomůže nejen zřizovatelům lépe pracovat se svými školami a školám k identifikaci potřeb a možností rozvoje (např. prostřednictvím výzev z IROP a OP VVV). Důležitým cílem vzniklých akčních plánů jsou také informace, na jejichž základě budou zacíleny budoucí výzvy pro dvě aktivity: tzv. aktivity škol a aktivity spolupráce.

Očekávaným přínosem obou uvedených forem akčních plánů je také možnost naplánovat budoucí spolupráci a koordinaci škol pro návazné projekty, které budou financovány formou Šablon. V OP VVV budou školy v rámci regionálního školství podpořeny totiž především prostřednictvím projektů zjednodušeného financování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. a Šablony pro SŠ a VOŠ I. Alokace šablon umožňuje podporu každé škole. Pro aktivity škol jsou již předem připraveny návrhy šablon na základě sběru údajů právě z akčních plánů. Řídicí orgán OP VVV ovšem očekává a je připraven zohlednit i další návrhy z praxe.

Tvůrci MAP a KAP na svou práci nebudоu sami. MŠMT financuje dva individuální projekty systémové, které pomohou krajům a obcím efektivně strategické plánování uchopit. V případě MAP se jedná o projekt Národního institutu pro další vzdělávání s názvem SRP (Strategické řízení a plánování ve školách), v případě KAP pak realizuje Národní ústav pro vzdělávání projekt P-KAP (Podpora krajského akčního plánování).

Více informací je k dispozici na webovych stránkách Ridicího orgánu OP VVV: opvvv.msmt.cz. Informace o podpůrných systémových projektech najdete na webu NIDV a NÚV.

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce operačních programů

Zdroj: MŠMT.cz

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

KAPy a MAPy se prozatím jeví, jako největší průšvih tohoto programového období. K šablonám školy žádné mapy a kapy nepotřebují a peníze vynaložené na "strategické plánování" byly, jsou a vždy budou peníze vylité do kanálu.

Zatím jsem vůbec nepochopila, k čemu jsou ony mapy vlastně dobré. Nám zatím z mapu dorazila na školu jedna tabulka k vyplnění bez řádného vysvětlení, o co se vlastně jedná a k čemu vlastně bude dobrá, zato s pohrůžkou, že když ji nevyplníme, tak nebudeme moci v budoucnu žádat. Jenže vyplňujte, co chcete realizovat, kvůbec netušíme, na co si panstvo nahoře vzpomene vypisovat výzvy. Možná význam mapu pochopím, až se na konci roku 2017 budou vypisovat projekty nazvané Implementace MAP. Zatím ovšem vůbec netuším co si pod tímto honosným názvem mám představit.

Zatím se mapy jeví, jako můstek mezi profesionály na školách a profesionály na ministerstvu, který se skládá z naprostých amatérů, kteří o školství obecně i o školách konkrétně vůbec nic neví, takže mi není jasné jak mohou "strategicky plánovat".

Okomentovat