29.12.16

Sdělení MŠMT k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Sdělení k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky čj. MSMT-30972/2016-1.

Dokument ke stažení:Obecné podmínky zpracování dokumentů, výběru, evidence, uložení a zpřístupnění archiválií a výkonu spisové služby upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů (dále jen „archivní zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 3 odst. 1 písm. j) archivního zákona mají povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií také střední školy; přitom podle přílohy 2 bodu 16 tohoto zákona jsou za dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie, považovány „třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách, protokoly o maturitních zkouškách vydané základními a středními školami a protokoly o státních závěrečných zkouškách na vysokých školách“.

Specifika vedení dokumentace škol a školských zařízení obecně stanoví § 28 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podrobnosti k tomu jsou obsahem vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň ředitel střední školy vydává vnitřní předpis (spisový řád), který stanoví základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační řízení a vychází z výše uvedených právních předpisů.
Bližší podrobnosti o uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky upravuje vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,

Žádné komentáře:

Okomentovat