2.12.16

Marta Semelová: Interpelace ministryně školství na 53. schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. prosince 2016 ve věci inkluze

Z interpelace vybíráme: "Běžným základním školám se neúměrně navýšila složitá a nepřehledná administrativní činnost. Dále aktuální přetížení poradenského systému brání poskytování odborné pomoci základním školám ve smyslu kvalifikovaného doporučení, jaká konkrétní podpůrná opatření zvolit, protože žádné z nich nemůže nahradit odbornou výuku vedenou speciálním pedagogem. Za další, extrémní nárůst administrativní práce v souvislosti s tvorbou doporučení podpůrných opatření neúměrně navyšuje čas a překračuje současné reálné kapacity škol i školských poradenských zařízení. Za další, plán pedagogické podpory vypracovává škola bez nárokové finanční podpory, a to pro učitele i žáka. Dál materiální podpora v rámci podpůrných opatření dosud není k dispozici."


Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní ministryně, od 1. září, co vstoupila v platnost novela školského zákona, kterou se zavedla tzv. inkluze, se hromadí oprávněná kritika, která přichází od rodičů, ze škol i z poradenských zařízení. V souvislosti s inkluzí vydalo devět odborných asociací ve školství společné prohlášení, z něhož jasně vyplývá, že deklarovanou podporu učitelům v zavádění tzv. společného vzdělávání ze strany MŠMT lze považovat za pouhou proklamaci.

O co konkrétně jde? Běžným základním školám se neúměrně navýšila složitá a nepřehledná administrativní činnost. Dále aktuální přetížení poradenského systému brání poskytování odborné pomoci základním školám ve smyslu kvalifikovaného doporučení, jaká konkrétní podpůrná opatření zvolit, protože žádné z nich nemůže nahradit odbornou výuku vedenou speciálním pedagogem. Za další, extrémní nárůst administrativní práce v souvislosti s tvorbou doporučení podpůrných opatření neúměrně navyšuje čas a překračuje současné reálné kapacity škol i školských poradenských zařízení. Za další, plán pedagogické podpory vypracovává škola bez nárokové finanční podpory, a to pro učitele i žáka. Dál materiální podpora v rámci podpůrných opatření dosud není k dispozici.

Toto zdaleka není výčet všech problémů. Mohla bych jmenovat komplikace, které jsou způsobeny tím, že SPC nemohou být pro žáky se speciálními poruchami chování. Problémy jsou s jednodruhovými třídami a tak bych mohla pokračovat.

Vážená paní ministryně, vnímáte tyto hlasy expertů, kteří se dané problematice věnují dnes a denně a předem upozorňovali na to, že budou problémy? Jak na to míníte reagovat?

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla. Prosím.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, co se týká situace ve školských poradenských zařízeních, tu velmi bedlivě sledujeme. Také nespíme na vavřínech a naopak od samého počátku jsme směrem ke školským poradenským zařízením - protože opravdu platí, že tato jsou klíčem celého systému, klíčem celé účinné podpory rodičů a dětí, ať mají jakékoli specifické vzdělávací potřeby - tak směrem k nim cílíme hlavní sílu podpory. Od 1. září došlo k navýšení pracovníků ve školských poradenských zařízeních, stejně jako k posílení finančních prostředků z hlediska jednotlivých podpor. Právě v souvislosti se situací v rámci školských poradenských zařízení jsme sami, bez jakéhokoli prohlášení, navýšili od 1. ledna kapacity školských poradenských zařízení o další desítky pracovníků. Stejně tak jsme připraveni, a máme finanční prostředky, na to, aby posilování počtu pracovníků ještě pokračovalo.

Musím říct, že dané prohlášení, které bylo paní poslankyní zmíněno, mě příliš nepotěšilo, a to ne proto, že by nevznikaly problémy nebo více práce v souvislosti se startem různých změn od 1. září, ale spíše proto, že s velkou částí těchto odborných asociací komunikujeme, jsou součástí našich expertních týmů a tudíž řada z nich ví, že samozřejmě situaci řešíme.

Chtěla bych jenom říct, když jsem s kolegy o této situaci mluvila, také jsem svolala dané asociace ještě před Vánocemi na schůzku přímo se mnou osobně s ministryní a hlavně dohromady u jednoho stolu, tak řada z těchto asociací zpochybňovala dané prohlášení. Někteří říkali, že je nepodepsali nebo zpochybňovali část z prohlášení, která byla pod toto společné prohlášení zahrnuta. Nepokládám to za korektní přístup a chci říct, že školská poradenská zařízení byla podfinancována a opuštěna ze strany všech, tedy včetně svých zřizovatelů po dlouhá léta a řada z problémů, které jsou přičítány novele školského zákona jsou problémy, které tam panují dlouhodobě.

Ale nechci si už ani stěžovat ani žehrat, naopak naslouchám školským poradenským zařízením. Záleží mně na tom, aby kolegové měli lepší podmínky, včetně například toho, že pokládám zařazování těchto kolegů do platových tříd za dlouhodobé porušování zákona. A také tímto směrem činím kroky, aby bylo toto financování dostatečné a narovnáno. A také bych chtěla říct, že co se týká materiálních podmínek, tak znovu zdůrazňuji, že finančních prostředků je dostatek, a to jak pro podporu škol, tak pro podporu školských poradenských zařízení.

Ještě bych zmínila ráda problémy s elektronickým přístupem a s využíváním formulářů, protože tyto formuláře měly naopak kolegům a kolegyním ve školských poradenských zařízeních pomoci. Ano, při startu tohoto systému opravdu docházelo k problémům, kdy docházelo k zahlcení při vyplňování formulářů a systémy nefungovaly dostatečně rychle. Toto se podařilo odstranit v tuto chvíli a podotýkám, že se to odstranilo během dvou měsíců. Formuláře jsou plně funkční. A zprávy, které z území máme, tak ukazují, že to není problém softwaru ani formuláře, ale naopak zastaralého hardwaru v některých školských poradenských zařízeních. Tady asi věřím, že pochopíte, že toto není odpovědností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ale, znovu zdůrazňuji s kolegy ze školských poradenských zařízeních komunikujeme. Řešíme to, na co nás navádí, abychom zlepšili. A skutečně odmítám obsah tohoto prohlášení k tíži rezortu a k tíži změn od 1. září.

Nepokládám je v tomto ohledu skutečně za korektní a budu osobně s kolegy mluvit v tomto duchu, protože se nedomnívám, že bychom dětem nějak zvlášť pomáhali démonizací věci, místo toho, abychom konečně začali problémy řešit. A já je vyřešit chci.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Paní poslankyně dá doplňující otázku. Prosím.

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji za odpověď. Nicméně musím říci, že nejde jenom o poradenská zařízení. Jde i o školy. Myslím, že je škoda, že nebyla vůle k tomu, aby byl přijat náš návrh zákona, aby se tzv. společné vzdělávání odložilo o dva roky, a aby se to skutečně připravilo. Aby se ověřily věci. Mohlo by se dojít k závěru, že to opravdu není nejlepší krok, který by měl být. Aspoň jak mluvím s učiteli a řediteli, tak tam, kde jsou některé děti s mentálním postižením, jsou problémy. Učitelé si s tím neví rady. Rodiče si stěžují. Chtějí odhlašovat děti. Prostě problémy tady velké jsou. A naopak to dítě tam bývá kolikrát diskriminováno a šikanováno.

Je na tom hůře ve společném vzdělávání. Je více vyčleněno, než když bylo na speciální škole nebo v základní škole, která měla tento program.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, paní ministryně.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Já bych chtěla jenom říci, že skutečně od 1. září nedošlo k zásadnímu žádnému přesunu dětí ze stávajících speciálních škol nebo speciálních tříd směrem do běžného proudu. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že děti máme tam, kde jsme je měli 30. června, s výjimkou prvňáčků.

Žádné speciální školy jsme nezrušili, nerušíme ani nemáme zájem řešit. A volba rodiče, jestli dítě s lehkým mentálním postižením pošle do běžné školy nebo dříve do tzv. školy praktické nebo nyní speciální školy podle § 16, odst. 9, platila vždycky a platí dále. Rozdíl od 1. září je pouze v tom, že zatím co předtím to bylo všem jedno a všichni se topili jako myši, rodiče, děti i učitelé, bez jakékoliv podpory, teď v běžných školách postupně zvyšujeme podporu tak, aby když se takováto situace stane, tak aby na to nebyli rodiče, děti a učitelé sami. A nebyli bez finanční podpory anebo, aby bez ohledu na to, že v blízkosti bydliště dané rodiny není základní škola praktická, protože takové kapacity nemáme na celém území republiky a zvolím v malé obci např. malotřídku, tak aby malotřídka nedostala desetinu finančních prostředků na zvládnutí situace specifických potřeb takovéhoto dítěte, jako o padesát kilometrů dál. Do té doby tzv. škola praktická.

Prosím, věřte, že o toto to hlavně šlo. O fér podmínky, o otevřené dveře do našich škol. A pokud paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, má ony konkrétní poznatky, kde dochází k nějakým problémům, není tam dostatečná podpora. Opravdu ji, prostřednictvím pana předsedajícího, prosím, aby mně tyto situace, případy předala a budeme je ihned řešit, abychom nalezli odpovídající podporu všem. (Upozornění na čas.)

Chtěla bych říct, administrativa stoupá na našich školách a rozhodně nespíme na vavřínech a chceme nejpozději do března příštího roku obecně představit plán na snížení byrokracie ve školách.
2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

v běžných školách postupně zvyšujeme podporu

Tak to je skvělé,a jakékoli obavy jsou zbytečné.
Prvního září se vlastně nic nezměnilo, vše je bedlivě sledováno, případné problémy budou řešeny průběžně a co nevidět. Nějaké peníze se jistě někde najdou a už se pracuje na plánu, jak snížit neúměrný nárůst byrokracie ve školách. Na vavřínech se nespí, takže jakákoli démonizace není na místě.
Jestliže jsou námitky či připomínky prezentovány jako démonizace, jak potom nazvat zakrývání pravého stavu věcí a podstaty problému?

CatCatherine25 řekl(a)...

"..Jaká konkrétní podpůrná opatření zvolit, protože žádné z nich nemůže nahradit odbornou výuku vedenou speciálním pedagogem."

To je neřešitelný úkol pro celý poradenský systém.

Okomentovat