9.12.16

Jana Šmíd Winterová: Šablony a společné vzdělávání

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu na šablony pro mateřské a základní školy. Pro realizaci projektů v rámci šablon je vyčleněno 4,5 miliardy korun. Projekty v první vlně šablon mohou realizovat školy bez rozdílu velikosti podle svých potřeb v období 2016–2019.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Je jedním z tematických programů, ze kterých můžete čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie. Mezi naše priority patří také podpora společného vzdělávání/inkluze v regionálním školství na všech stupních škol včetně mimoškolních aktivit. Prostřednictvím našich výzev můžeme podpořit i vás, a to formou projektů individuálních, systémových a ostatních nebo formou zjednodušených projektů - šablon.

V rámci rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání byla vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ na celém území České republiky včetně hlavního města Prahy. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost oproti ostatním typům projektů a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Věříme, že řady úspěšných projektů rozšíří v této výzvě také mateřské školy, pro které jsou šablony vítanou novinkou.

Cílem šablon je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, ale také pomoci školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního psychologa, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga a školního asistenta, případně chůvy v mateřských školách. Důležitou oblastí je také usnadnění přechodu dětí z mateřských škol do škol základních a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity, např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, doučování a příprava žáků ohrožených školním neúspěchem na základních školách.

Co podpoří šablony v rámci společného vzdělávání

Podpora je prioritně zaměřena na vzděláváni pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti společného vzdělávání. Díky šablonám se pedagogové mohou naučit práci s různorodým kolektivem dětí a žáků. Získají tak podporu škol při zavádění procesů způsobu práce, které souvisejí s implementací novely školského zákona (§ 16). Dále budou hrazeny personální pozice, které školám při těchto změnách napomohou. V tomto ohledu je nutné odlišit nároková podpůrná opatření, která jsou hrazena ze státního rozpočtu (např. pozice asistent pedagoga), a personální pozice podporované šablonami, které jsou buď zcela nové (školní asistent, sociální pedagog, chůva), nebo mají oproti zákonným podmínkám mírnější parametry, na základě kterých lze některé pozice škole zajistit (školní psycholog, speciální pedagog). Školy mohou v rámci realizace projektů formou šablon také pořizovat neinvestiční pomůcky, které budou pro realizaci zvolených aktivit potřebovat.

GRANTY
Způsob podání žádosti o podporu

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím informačního systému KP14+ (https://mseumssf.cz) v termínu od 23. 6. 2016 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do
30. 6. 2017.

Výše finanční podpory

I Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč
- méně rozvinuté regiony: 4066 928 200 Kč (všechny kraje mimo hl. m. Prahy)
- více rozvinuté regiony: 433 071 800 Kč (hl. m. Praha)
Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
Maximální výše finanční podpory na školu: 200 000 Kč + (počet dětí /žáků školy x 2 200 Kč)
Zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Možnosti bezplatných konzultací

- Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)
- pomoc s věcným nastavením projektu http://midv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/kontakty.ep/
- Místní akční skupiny (MAS)
- projektové poradenství (žádost o podporu, zprávy o realizaci apod.)
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/06/kontakty-manazeri-MAS.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Sekce operačních programů - Odbor administrace zjednodušených projektů Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, administraceZP@msmt.cz

Více informací o vyhlášené výzvě: http://opvvv.msmt.cz - Sekce Vyhlášené výzvy

Zdroj: MŠMT.cz

Článek Ing. Jany Šmíd Winterové, MPA, ředitelky odboru řízení OP VVV s názvem Šablony a společné vzdělávání byl publikovaný v časopise Řízení školy č. 09/2016.

Žádné komentáře:

Okomentovat