12.12.16

FAQ ke společnému vzdělávání: Individuální vzdělávací plán


1. Je nějaká podpora pro tvorbu PLPP a IVP?

V rámci metodické podpory jsou zveřejněny formuláře Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu, které jsou v souladu s právními předpisy a slouží jako interaktivní šablony.

2. Kde je uvedeno, že ředitel školy musí povolit IVP?

Zákon i vyhlášku je třeba číst současně, §16 má několik ustanovení, ze kterých jednoznačně vyplývá Vaše povinnost – jednak žák má právo na poskytování podpůrných opatření, kdy IVP je jedno z řady podpůrných opatření. Zajištění IVP se věnuje § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve vztahu k vašemu dotazu je odst. 2, 5 i 6. Dále je třeba číst §16a), kde máte povinnost doložit, proč jako ředitel neposkytujete podpůrné opatření, případně je možné celou věc s nespolupracujícím ředitelem školy řešit přes ČŠI. Slovo „může“ v §18 školského zákona pak má tedy jiné konotace.

3. Mám dotaz týkající se vzdělávání dětí v mateřské škole podle individuálního vzdělávacího plánu. V § 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) je uvedeno následující: Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Dle tohoto znění se podle individuálního vzdělávacího plánu nevzdělávají děti v mateřské škole, pokud tomu dobře rozumím. V ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) školského zákona je vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu jedním z podpůrných opatření. Znamená to tedy (v návaznosti na § 18 školského zákona), že toto podpůrné opatření se netýká dětí v mateřské škole?

Výklad ustanovení §16 odst. 2 písm. f) školského zákona není možný bez spojitosti s § 18. Dikce tohoto ustanovení skutečně směřuje k tomu, že povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu může ředitel školy toliko žákům, nikoliv však dětem vzdělávajícím se v mateřské škole.


2 komentáře:

Jirka řekl(a)...

Do této diskuze patří i skutečnost, že EDUin ve spolupráci se Seznamem pořádá "výzkum", který bude opět zneužit k peskování českých učitelů. Nevydržel jsem to a oslovil pana Noska ze Seznamu, který je vedoucím marketingového a uživatelského výzkumu.

Vážený pane Nosku,
nevím, co z toho máte jako firma, ale nedá mi to, abych Vám nesdělil svůj pohled na to, co nazýváte výzkumem. Otázky, které Vám zřejmě dodal EDUin, jsou i při nejlepší vůli nezodpověditelné na škále ano+, ano, napůl, ne, ne+. Nejprve byste museli téměř před každou otázkou definovat pojem. Co je to inkluzivní výuka ve Vašem pojetí? Co je to zábavná výuka? Čemu říkáte formativní hodnocení? Dále než k výroku: "Je chybou, když si děti ve škole jen hrají.", už jsem nedošel. Co si představujete pod pojmem škola? Jeden z nositelů Nobelovy ceny prohlásil, že politici nevědí, co je to věda a jak funguje. U nás to netuší ani experti na vzdělání.
Jako učitel rád využívám aktivit Seznamu, které kultivují prostředí Internetu. Pane Nosku, držte se svého kopyta. ICT děláte dobře. Přeji hodně úspěchů. Jiří Honza

Individuální vzdělávací plán má smysl jen tehdy, když je dítě schopno zvládnout alespoň minimální požadavky vzdělávací plánu běžného. Pro žáky s LMP i hraniční je individuální plán odvozený z RVP ZV jen hraním si na školu, která je ale bohužel nepřipraví na samostatný a plnohodnotný život. Ať žije kníže Potěmkin!

CatCatherine25 řekl(a)...

Ještě před spuštěním inkluze byli rodiče mentálně postižených žáků často mystifikováni, že v základní škole praktické se jejich děti nic nenaučí, a aby se mohly rozvíjet, potřebují být vyučovány na úrovni běžné základní školy. Jenže tenkrát se ještě IVP integrovaných MP žáků odvozovaly ze vzdělávacích programů základní školy praktické, takže byly pro žáky s LMP schůdné a celkem korespondovaly s jejich možnostmi. Teď byla tzv. Příloha zrušena, takže tvůrci tohoto nesmyslu zřejmě předpokládají, že mentálně postižené děti s nějakými individuálními úlevami zvládnou učivo základní školy. Nezvládnou, je to podvod na podvod.
A to je také ten hlavní rozdíl mezi integrací a inkluzí.

Okomentovat