10.12.16

FAQ ke společnému vzdělávání: Rámcový vzdělávací program


1. Jak to bude vypadat s RVP ZV?

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání byl schválen a vydán jako příloha Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MŠMT-28603/2016 ze dne 22. února 2016. Byl uveden do souladu s platnými právními předpisy. Zcela změněny byly kapitoly 8 a 9 upravující vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných. V kapitole 7 byl upraven učební plán tak, aby lépe umožňoval sestavit ŠVP . Do kapitoly 5 byly přidány minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. Vycházejí většinou z očekávaných výstupů z Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP a slouží jako podklad pro tvorbu ŠVP, následně IVP žáků s lehkým mentálním postižením, s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně. Metodická podpora pro školy při úpravě a tvorbě školních vzdělávacích programů je dostupná na www.rvp.cz/pruvodce.

2. Jakou podobu má metodická podpora pro tvorbu ŠVP ? Kde je k dispozici?

Metodická podpora se skládá z textových částí – metodických komentářů a z podpory v Konzultačním centru NÚV a v diskuzním prostředí Metodického portálu RVP.CZ. Aby byla metodická podpora jednotná a všem on-line dostupná ve chvíli, kdy ji budou pedagogové potřebovat, je umístěna na Metodickém portálu RVP.CZ.

3. Jak pracovat s minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření v RVP ZV a jak ji rozumět?

Minimální doporučené úrovně jsou vodítkem pro pedagogy při tvorbě IVP především v rámci třetího stupně podpory. Pro žáky bez podpory a žáky s nižšími stupni podpory nejsou využitelné. IVP je ve třetím stupni podpory vytvářen na základě ŠVP a minimální doporučené úrovně jsou cílovou úrovní, kterou lze případně překročit.

Pokud je vytvářen IVP pro žáka s podpůrnými opatřeními čtvrtého stupně, mohou být případně očekávané výstupy sníženy pod minimální doporučenou úroveň. Musí být ale náročnější než očekávané výstupy v RVP ZŠS.

4. V našem ŠVP máme rozepsáno učivo podle předmětů. Můžeme dopsat do tabulek např. kurzívou, jinou barvou písma, doporučené změny pro žáky s postižením? Mohu to zapisovat do jedné tabulky k žákům zdravým?

Ano, můžete.

5. K jakým změnám došlo v RVP ZV ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce? Jaké úpravy budou muset školy provést ve svých ŠVP?

Ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce nedošlo v RVP ZV k žádným změnám. Školy, které tvořily ŠVP podle RVP ZV, nebudou muset v ŠVP daný vzdělávací obor upravovat. ZŠ praktické, které tvořily své ŠVP podle Přílohy č. 2 RVP ZV, budou muset své ŠVP dát do souladu s platným RVP ZV. Úpravy budou vycházet z toho, že v RVP ZV (na rozdíl od Přílohy č. 2 RVP ZV) nejsou ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce povinné všechny tematické okruhy (pouze 2) a je pro daný obor vymezena i nižší časová dotace.

6. Jak jsou vzděláváni žáci, kteří byli dříve vzděláváni podle přílohy RVP LMP?

Vzdělávání těchto žáků je ošetřeno Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MŠMT-28603/2016 takto:

pro žáky prvního stupně upraví škola (do doby uvedení školního vzdělávacího programu do souladu s upraveným RVP ZV) podmínky vzdělávání žáků podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází zejména z upraveného RVP ZV;
žáci druhého stupně základního vzdělávání, kteří se vzdělávali podle RVP ZV-LMP, dokončí základní vzdělávání podle dosavadního školního vzdělávacího programu vydaného v souladu u s RVP ZV-LMP; zákonný zástupce žáka může požádat o vzdělávání žáka podle RVP ZV vydaného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MŠMT-28603/2016.

7. V Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vydaného 22. 2. 2016 v článku 3 je uvedeno, že "Školy poskytující základní vzdělávání uvedou své ŠVP do souladu s RVP ZV nejpozději do 1. 9. 2016. Oproti tomu v Harmonogramu kroků ke společnému vzdělávání v roce 2016 uveřejněného na stránkách MŠMT, je uvedeno, že si škola do 2 let od vydání upraveného RVP ZV upraví svoje ŠVP. Z výše uvedeného vyplývá otázka: Upravené ŠVP budou nutné mít v platnosti od 1. 9. 2016 nebo od 2018?

Běžná základní škola upraví svůj ŠVP v souladu s RVP ZV nejpozději do 1. 9. 2016. Základní škola praktická upraví svůj ŠVP v souladu s RVP ZV nejpozději do dvou let od vydání upraveného RVP ZV, tedy do roku 2018.

8. Mám dotaz k vyhlášce k § 19. Máme na běžné škole 2 třídy: 1. - 5. ročník a 6. - 9. ročník, kde se vzdělávají žáci s LMP podle vzdělávacího programu ŠVP příloha LMP. Jak je to s žáky těchto tříd po 1. 9. 2016?

Od 1. 9. 2016 se žáci vzdělávaní v 1. - 5. ročníku vzdělávají podle upraveného RVP ZV. Jejich původní vyšetření, které je zařadilo jako žáky s LMP může platit nejpozději 2 roky od vystavení doporučení ke vzdělávání. Pokud se nic nezmění na jejich zdravotním stavu a rodiče žáků souhlasí s tímto způsobem jejich vzdělávání, tak se pro ně nic nemění. Pokud některý z žáků (v souladu se školským poradenským zařízením a rozhodnutím rodiče) chce být integrován do běžné třídy, jsou mu poskytnuta podpůrná opatření ke vzdělávání a IVP. Současně je možné ve Vaší škole ponechat třídu, která bude třídou podle § 16 odst. 9 a bude vzdělávat žáky s LMP, s minimálním počtem žáků 4 a maximálním počtem 14. Na úpravu ŠVP má taková škola až 2 roky, takže bude žáky vzdělávat podle upraveného RVP ZV a následně IVP. Žáci, kteří jsou k 1. 9. 2016 v 6. -9., případně 10. třídě, dokončí svoje vzdělání podle Přílohy RVP ZV/LMP.

9. Máme žákyni v 5. ročníku vzdělávanou podle IVP sestaveného na základě přílohy pro žáky s LMP. Od 1. 9. 2016 bude v 6. ročníku – vztahuje se na ni výjimka vzdělávání podle stávajícího vzdělávacího programu nebo už pro ni bude platný upravený ŠVP se zapracovanými změnami?

Na Vaši žákyni se vztahuje výjimka, tedy můžete ji nadále vzdělávat podle Přílohy RVP ZV, respektive podle ŠVP vytvořeného podle Přílohy pro vzdělávání žáků s LMP.

10. Integrovali jsme žáka s mentálním postižením na naši běžnou základní školu, žák dochází do 6. ročníku. V závěru psychologického vyšetření je napsáno, že žák se má vzdělávat dle IVP dle přílohy LMP. Je potřeba zpracovat ŠVP dle přílohy? Dočetli jsme se, že v případě individuální integrace není potřeba zpracovávat ŠVP pro jednoho žáka. Jak tedy postupovat? Žák čerpá časové dotace dle přílohy.

Pokud vzděláváte žáky podle Přílohy, tak ne. Správně byste měla mít od ŠPZ návrh IVP takového žáka. Jinak, pokud se jedná o žáka 6. ročníku, budete i nadále postupovat v jeho vzdělávání podle Přílohy RVP ZV pro vzdělávání žáků s LMP.

11. V našem zařízení vzděláváme žáky dle ŠVP ZV i ŠVP ZV-LMP. Třídy jsou oddělené. Ke kterému datu musíme upravit ŠVP ZV? Mohli bychom žáky vzdělávané dle ŠVP ZV-LMP, kteří jsou v současnosti v 6. až 8. ročníku, příští školní rok případně vyučovat dle upraveného ŠVP ZV? Pokud ano, za jakých podmínek?

ŠVP pro běžnou základní školu je potřebné upravit do 1. 9. 2016, ŠVP pro základní školu praktickou nejpozději do dvou let, tj. do roku 2018. Obecně platí dohoda, že žáci, kteří jsou na 2. stupni ZŠ praktických nebo ve třídách je možné vzdělávat až do ukončení jejich vzdělání podle původní přílohy, tedy původního ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením. Pokud budete chtít vzdělávat již podle úpravy RVP ZV, zvažte, nakolik to bude možné, vzhledem k předchozímu vzdělávání těchto žáků, jinému rozložení obsahů i výstupů. Principiálně to možné je, měl byste pak tedy vycházet z upraveného RVP ZV a pracovat na úpravě ŠVP co nejrychleji. Vycházet můžete dále z doporučení ke vzdělávání žáků vydaných do 1. 9. 2016 ŠPZ.

12. Je postačující držet se při změnách našeho ŠVP doporučení portálu www.rvp.cz? Musíme vkládat do našeho ŠVP zpracovaného v souladu s RVP ZV účinném k 1. 3. 2013 minimální doporučené úpravy výstupů? To z metodiky doporučení rvp.cz nevyplývá. Pak by se jednalo o zásadní úpravy, resp. celé předělání ŠVP.

Tyto úpravy byste dělali, pokud byste ve škole vzdělávali žáky s LMP. Jinak upravujete zejména podle kapitoly 8. Pokud jste základní škola praktická a vzděláváte dosud podle přílohy, pak na úpravy vašeho ŠVP máte 2 roky.

13. Nedávno byl vydán nový RVP, kde jsou uvedeny i výstupy minimální doporučené úrovně (označené "p"). Musíme tyto výstupy začlenit i do našeho školního vzdělávacího programu? Z průvodce na www.rvp.cz mi to není úplně zřejmé.

Nemusíte, pokud nejste škola, která vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením.

14. Jde mi o informace k RVP. Máme do ŠVP uvádět minimální doporučené výstupy – mám na mysli ty výstupy s P? Dívala jsem se na zodpovězené otázky, kde mi vyplynulo, že nemusíme uvádět minimální doporučené výstupy s P, ale pak mám tedy otázku, jak budu tvořit IVP pro žáka, když nebudu mít minimální doporučenou úroveň? Jak to tedy budu dělat?

Musíte mít ve svém ŠVP pokud vzděláváte žáky ve vyšších podpůrných opatřeních upravené minimální úrovně ve svém ŠVP. Podle vašeho ŠVP se pak upravuje navržené IVP, jinak to nelze udělat.

15. Musí své ŠVP upravovat i víceletá gymnázia, kde se nepředpokládá přítomnost žáků, kteří se vzdělávali dle zrušeného RVP-LMP?

Ano musí, protože je upravena kapitola o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných.

16. Týkají se změny v RVP od září 2016 i mateřských škol? (novela školského zákona). Musí mateřské školy také upravovat ŠVP VP a jak?

Ne, mateřské školy RVP upravovat nemusejí.

Zdroj: MŠMT.cz


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na fejzbůkovém pedagogickém infu jsem ve FAQ četl, že
Dobrý učitel není ten, který dokáže vzdělávat neproblematické a nadané žáky, ale ten, kdo u svých žáků vzbuzuje zájem o učivo a dokáže pracovat spravedlivě, na vysoké úrovni - se všemi žáky.

Což navozuje povědomí, že ten, kdo umí pracovat 'jen' s neproblematickými a nadanými žáky, zřejmě nepracuje spravedlivě a na vysoké úrovni, natož aby vzbuzoval něco tak běžného, jako je zájem o učivo. Tedy opomíjím, že zájem o učivo se vzbuzoval možná tak za první republiky, nejpozději pak do revoluce. V dnešní době se jedná o zájem o nabytí kompetencí, a to řádně rozklíčovaných. Jakoby nám normovači kvality zatuhli v dobách mariotereziánských.
Nevím přesně, kdo formuloval tento postulát věčně hledaného standardu kvality práce moderního učitele pro konkurenceschopnost v přespříštím tisíciletí, a ani se tím zabývat nehodlám. Chci jen v obdobném duchu konstatovat, že dobrým činovníkem státní správy a samosprávy ve školství není ten, který veškerou svoji energii věnuje tomu, aby se udržel v sesli ještě pár let, ale ten, který dokáže vytvářet učitelům takové pracovní a společenské podmínky, aby těmi dobrými učiteli mohli být.
Pokud učitel nedokáže z kdekoho vykřesat ohňostroj studijních výsledků a doživotní úspěšnosti, je zřejmě odsouzen k vyobcování ze společnosti a musí být uvržen do zapomnění.
Nezbývá tedy, než konstatovat, že dobrým učitelem je právě a jen pámbu.

Okomentovat