23.11.16

NÚV: Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, předměty speciálně pedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.

Předmět je zařazen jako forma intervence. Je možné jej poskytovat již od 2. stupně PO.
Poskytovatelem vzdělávání v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle zákona o pedagogických pracovnících zejména speciální pedagogové, kteří zajišťují výuku v této oblasti. Vyučujícím je tak speciální pedagog nebo pedagog, který vystudoval společně s oborem např. český jazyk také speciální pedagogiku.
Poskytovatelem předmětu speciálně pedagogické péče, který má charakter intervence směřující k reedukaci, může být vedle těchto uvedených specializací také pedagog, který absolvoval například v rámci programů DVPP výcvik pro oblast náprav poruch učení, řečové výchovy atd.
A) Pokud se využívá předmět speciálně pedagogické péče jako intervence, která má charakter vyučovacího předmětu- například zdravotní tělesná výchova, český znakový jazyk, alternativní a augmentativní komunikace atd., pak škola zapracuje předmět do učebních osnov žáka a závěrečné hodnocení žáka má podobu slovního hodnocení.
V těchto případech je předmět realizován v disponibilních hodinách.
Z hlediska využití hodinové dotace je výuka předmětu speciálně pedagogické péče v souladu s ustanovením Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. organizována tak, aby byl dodržen nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin stanovených pro jednotlivé ročníky příslušného typu školy školským zákonem s přednostním využitím disponibilních hodin.
B) Pokud je předmět speciálně pedagogické péče doporučován jako forma další péče o žáka ve škole, jedná se tedy o intervenci, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka – dříve realizované často jako tzv. nápravy, zaměřené například na rozvoj grafomotorických  dovedností žáka, podporu při specifických poruch učení, rozvoj vizuálně percepčních dovedností atd., v těchto případech není žák hodnocen souhrnným hodnocením na vysvědčení.
V těchto případech je předmět realizován nad rámec časové dotace (viz rozpis).
Z toho důvodu není účelné sestavovat pro výuku tohoto předmětu učební osnovy, postačuje informace o poskytování tohoto podpůrného opatření školou v části ŠVP, která se věnuje zabezpečení výuky žáků se SVP nebo charakteristika vyučovaného předmětu. Takový předmět speciálně pedagogické péče se neuvádí na vysvědčení, a tudíž ani nehodnotí.
I v tomto případě je z hlediska využití hodinové dotace výuka předmětu speciálně pedagogické péče v souladu s ustanovením Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. organizována tak, aby byl dodržen nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin stanovených pro jednotlivé ročníky příslušného typu školy školským zákonem s přednostním využitím disponibilních hodin. Výuka těchto předmětů speciálně pedagogické péče je směřována především nad rámec povinných vyučovacích hodin stanovených učebním plánem školy v příslušném ročníku, pokud tím nedojde k překročení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin stanovených v daném ročníku školským zákonem
C) Pokud bude speciálně pedagogická péče pro žáka zajišťována školským poradenským zařízením- tedy PPP nebo SPC v případech péče např. o žáky nevidomé- orientace v prostoru, o žáky s problémy v oblasti narušené komunikace- nápravy logopedických obtíží atd., jedná se o standardní činnosti SPC nebo PPP, v případě například intervencí u žáků s poruchami učení a chování ; pak je tato činnost plně saturována podporou ŠPZ. Na vysvědčení tak nebude žádné hodnocení žáka, činnost se realizuje v rámci návštěv v ŠPZ nebo případně ve škole. Není tedy zahrnována do disponibilních hodin a ani vyjádřena v požadavku NFN, protože je to součást standardních činností ŠPZ.

2 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tento pokyn je v rozporu s vyhlaskou. O nejakem deleni predmetu na A a za B neni. Chapu zcela, ze je dotycny ustav zavalen dotazy, protoze ta kravina se da jen tezko realizovat na skolach, kde neni zadny special , kde nemaji predelane. SVP a kde sido posledni chvile mysleli, zeninkluze se tyka jen praktickych skol. Tak se ted budou vymyslet hamotiny, aby se to nejak splacalo. No hlavne ze vrchni Zapletalova hrimala na konferenci UPS:preci nejsem tak blba abych nevedela, ze ty deti musi ucit specialni pedagog!! S prominutim, blba je slabe slovo.

old pratavetra řekl(a)...

Co dodat. Když jsem PSPP odmítl z organizačních a personálních důvodů, napsala mi paní z PPP, že mám 4 měsíce na to, abych prokazatelně dokázal, že jsem žádného spec.pedagoga na tu 1 hodinu nesehnal. A dala mi odkaz, abych čerpal dotace! Neuvěřitelná drzost! To, že dítě bude 4 měsíce bez intervence, je, dle této odbornice, v nejlepším zájmu dítěte.

Okomentovat