25.11.16

MŠMT: Zrušení opatření k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání


Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na témata společného vzdělávání

č.j.: MSMT-10907/2016-3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zrušuje opatření č.j. MSMT-10907/2016-1 ze dne 16. března 2016 ve znění opatření č.j. MSMT-10907/2016-2 ze dne 15. července 2016, jímž MŠMT stanovilo podmínky pro udělení akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků programům s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, zejména § 16 a dalších ustanovení, včetně prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

V Praze dne 15. listopadu 2016

Mgr. Viktor Kubát, MBA v. r.
ředitel odboru dalšího vzdělávání
a péče o pedagogické pracovníky

Text zrušeného opatření:

Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na témata společného vzdělávání

č.j.: MSMT-10907/2016-1

S ohledem na nezbytnost dodržení jednotnosti a kvality výkladu právních předpisů upravujících oblast společného (inkluzivního) vzdělávání, stanovilo MŠMT níže uvedené podmínky pro udělení akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků programům s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, § 16 a dalších ustanovení, včetně prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb.):

1. Lektoři vzdělávacích programů musí doložit certifikát NIDV/NÚV (vzdělávání v rozsahu 40 hodin s výstupem Lektor-implementátor pro společné vzdělávání)

K uvedenému vzdělávání je možno se přihlásit na adrese sp.vzdelavani@nidv.cz. Vstupním požadavkem je kvalifikace pedagogického pracovníka, magisterské vzdělání a minimálně 5letá praxe při výkonu činnosti pedagogického pracovníka. K přihlášení přiložte svůj strukturovaný profesní životopis. Zařazení do kurzu není nárokové.

Témata společného vzdělávání, u nichž je vyžadováno lektorování proškoleným lektorem-implementátorem pro společné vzdělávání:

A. Specifika vzdělávání a školního hodnocení jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 1. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání, role IVP, psychodidaktika.
 2. Vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů narušené komunikační schopnosti, žáků s SPU, s autismem, s ADHD, ADD, se smyslovým postižením, s tělesným postižením, s více vadami, možnosti vzdělávání žáků s LMP.
 3. Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami – chudoba, postavení azylanta, cizinci – vliv těchto faktorů na organizaci a průběh vzdělávání těchto žáků – pouze je-li do tématu zahrnut výklad právních předpisů upravujících danou oblast.
 4. Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků – pouze je-li do tématu zahrnut výklad právních předpisů upravujících danou oblast.
 5. RVP ZV – specifika úprav.

B. První stupeň podpůrných opatření
 1. PLPP (plán pedagogické podpory), tvorba, význam a vazba na podporu ŠPZ.
 2. Role individualizace ve vzdělávání versus vytváření PLPP.
 3. Práce s PLPP.
 4. PLPP jako jedno z východisek pro stanovování vyšších stupňů podpory.
 5. Role školního hodnocení.
C. Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření
 1. Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (popis druhů podpůrných opatření, organizace před vydáním a následně po vydání doporučení, IVP jako specifické podpůrné opatření, organizace vzdělávání žáka, pedagogické intervence, předměty speciálně pedagogické péče).
 2. Personální podpůrná opatření – asistent pedagoga dle § 5 a § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., další pedagog, speciální pedagog, podpora ŠPZ, odborná personální podpora – tlumočník znakového jazyka, přepisovatel.
 3. Speciální učebnice, pomůcky a kompenzační pomůcky – způsoby přidělování pomůcek.
 4. Normovaná finanční náročnost, propojení matriky a výkazů a doporučení ke vzdělávání

2. Obsah programu zaměřený na výklad právních předpisů upravujících oblast společného vzdělávání – rámcový přehled témat výuky s minimální hodinovou dotací (je-li záměrem žadatele předložit program zaměřený pouze na výklad nových právních předpisů souvisejících se společným vzděláváním)

 1. Seznámení s novelou školského zákona – zákonem č. 82/2015 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 27/2016 (min. počet hodin 8)
 2. Seznámení s novelou školského zákona - zákonem č. 82/2015 Sb., zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře.
 3. Filosofie společného vzdělávání, anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze.
 4. Úprava v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření.
 5. Definování stupňů podpory a obsahu podpůrných opatření.
 6. Vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9 školského zákona – škola, třída, oddělení a studijní skupina, speciální škola versus „běžná škola“.
Poznámka:

Žadatel doloží podrobné rozpracování témat výuky s uvedením časové dotace a přiřazením lektorů k jednotlivým tématům.

V Praze dne 16. března 2016

Mgr. Viktor Kubát, MBA

ředitel odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zrušení opatření k akreditaci programů

A to je dobře, a nebo špatně? Nebo lépe, proč se ta opatření k akreditaci ruší?
Pytlikum to přijde, že se praktické školy zrušily nejspíš proto, aby byla záminka na něco čerpat. Zkušení speciální učitelé se kopli do zadku, a jejich práce bude substituována běžnými učiteli z nějakých kurzů dalšího vzdělávání. Vždycky jsem si myslel, že taková školení slouží k prohloubení nebo rozšíření kvality dosaženého vzdělání v řádném, nejlépe denním vysokoškolském studiu o novinky v oboru.
Ne pro víkendové vybavování zbrusu novými kompetencemi. Asi projev překotně se měnící doby. Šmrdli šmrdli, proč bychom tam tvrdli.

lektorování proškoleným lektorem-implementátorem

Když už se tedy musí pro větší věrohodnost zdůraznit, že dotyčný lektor taky něco realizuje, nemělo by tam být spíš implementer? A nebo to má nějakou souvislost s činnosti inseminátora?

Eva Adamová řekl(a)...

"A to je dobře, a nebo špatně? Nebo lépe, proč se ta opatření k akreditaci ruší?"

Přemýšlela jsem nad tím, proč se opatření ruší. Jediné, co mne napadá je asi skutečnost, že se jim těch inseminátorů, kteří jsou ochotni, byť za slušný peníz, jít s kůží na trh před rozlícenou učitelskou veřejnost, sešlo málo. No a ve vypsaných šablonách je těch školení tolik, že by se to těmito inseminátory v žádném případě nedala pokrýt. Ani také nechápu, proč by některá témata měli tito inseminátoři školit. Něco jiného je legislativa (o to, aby byla dodržena nechť se starají ředitelé) a něco jiného je potom práce s inkludovaným dítětem v terénu, jinak řečeno, obyčejný učitel má nějakou legislativu na háku, ale potřebuje konkrétní návody a rady, jak s dětmi se SVP v hodinách pracovat, a to nemá s legislativou vůbec nic společného.

Indrja řekl(a)...

Kdo nezažil (inkluze v praxi), nepochopí. Když už konečně nějaký praktický kurz je, nemá škola peníze. Když peníze jsou, není kurz. Učitelé se "speckou" učí na "normální škole", učitelé bez speciálního vzdělání se v tom plácají, jak to jde. Ať žije Kocourkov v praxi.

Okomentovat