16.11.16

MŠMT: Vyhlášení programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období na období leden – srpen 2017

Porada vedení MŠMT dne 15. listopadu 2016 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017“, č.j. MSMT–33369/2016-1.

Dokumenty ke stažení:
Č. j. MSMT-33369/2016-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlašuje
na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017
rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017
(Č. j.: MSMT-33369/2016-1)
V Praze dne 15. 11. 2016 Garant programu: Mgr. Jana Horáčková
Jana.Horackova@msmt.cz
1
Č. j. MSMT-33369/2016-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2017 do 31 8. 2017 tento
rozvojový program
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017
Čl. 1 Cíl programu
(1) Cílem tohoto programu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím neinvestiční dotace účelově určené na financování mezd a odměn z dohod u prací vykonávaných mimo pracovní poměr asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým školské poradenské zařízení (dále jen „ŠPZ“) doporučilo asistenta pedagoga před 31. srpnem 2016, a toto doporučení tak nezakládá nárok na zajištění asistenta pedagoga v podobě podpůrného opatření dle nové právní úpravy.
(2) S účinností vyhlášky č. 27/2016 Sb. (dále jen vyhláška) a jejího § 18 lze navíc pro vzdělávání dětí, žáků a studentů s přiznaným podpůrným opatřením, a to především druhého stupně, využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření, při splnění podmínek § 17 a 18 vyhlášky. Tato možnost je otevřena školám všech zřizovatelů. Vzhledem k tomu, že asistent pedagoga, který bude ve třídě působit na základě § 18 vyhlášky, není podpůrným opatřením, nemůže být jako podpůrné opatření financováno.
(3) Pro potřeby tohoto rozvojového programu jsou zachovány kategorie dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním dle vyhlášky č. 73/2015 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
MODUL A
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období leden – srpen 2017
Účelový znak: 33215
(1) Za žáka se zdravotním postižením se považuje žák, kterému ŠPZ doporučilo asistenta pedagoga dle § 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
2
Č. j. MSMT-33369/2016-1
v platném znění, po dobu platnosti vyznačené v doporučení ŠPZ vydaném nejpozději 31. srpna 2016. V případě dětí, žáků a studentů, kterým ŠPZ doporučilo asistenta pedagoga před 31. srpnem 2016, toto doporučení nezakládá nárok na zajištění asistenta pedagoga coby podpůrného opatření dle nové právní úpravy. V návaznosti na přechodné ustanovení vyhlášky vymezené ust. §32, odst. 1 proto bude možné těmto dětem, žáků a studentům zajistit financování asistenta pedagoga z prostředků rozvojového programu nejdéle do 31. 12. 2017.
Čl. 2A Účel dotace
(1) Dotaci lze použít pouze na financování funkce asistenta pedagoga vykonávajícího přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace a asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole nebo ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání.
(2) Dotaci lze použít na financování asistenta pedagoga, který vykonává činnosti v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, povolání č. 2.16.05. Asistent pedagoga.
(3) V případě žadatele, který využíval finanční podpory asistenta pedagoga z rozvojového programu do 31. prosinec 2016 a dle vyjádření ŠPZ tato potřeba pro žáka trvá nadále, bude na základě předložení žádosti o financování asistenta pedagoga i se všemi jejími náležitostmi, bude podpora z rozvojového programu pokračovat.
Čl. 3A Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je
1. kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které mají s krajským úřadem uzavřenu smlouvu podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soukromá škola“), zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které žádost o zřízení funkce asistenta pedagoga doloží platným doporučením ŠPZ a zároveň ke dni podání žádosti o dotaci doloží souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017.
2. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen „církevní škola“), zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, mají žádost o zřízení funkce asistenta pedagoga doloženu platným doporučením ŠPZ a zároveň mají ke dni podání žádosti o dotaci souhlas ministerstva se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017.
3
Č. j. MSMT-33369/2016-1
Čl. 4A Způsob podávání žádostí
(1) Formuláře žádostí jsou uvedeny v Příloze č. 1 (pro kraj) a v Příloze č. 1a
(pro ostatní žadatele) tohoto vyhlášení.
(2) Žádost bude zaslána v listinné i elektronické podobě postupem uvedeným
v odstavcích 3 a 4.
(3) Škola zřízená soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje, do jehož územní působnosti náleží. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě na jeho adresu. V elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu příslušného kraje, v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO školy. Nedílnou součástí žádosti je platné doporučení asistenta pedagoga ŠPZ a souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017.
(4) Církevní škola podává žádost přímo ministerstvu, a to věcně příslušnému odboru. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě na adresu sídla ministerstva nebo datovou schránkou (ID datové schránky: vidaawt). V elektronické podobě bude zaslána na adresu asistenti@msmt.cz, v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO žadatele. Nedílnou součástí žádosti je platné doporučení asistenta pedagoga ŠPZ a souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017.
(5) Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 5. 12. 2016. Žádost podávána přímo ministerstvu musí být v tomto termínu doručena ministerstvu. Kraj za školy uvedené v odstavci 3 zašle souhrnnou žádost ministerstvu, a to věcně příslušnému odboru, nejpozději do 13. 12. 2016.
(6) Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout.
(7) Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Žadatel nebude vyzýván k odstranění nedostatků žádosti. Zjištění nedostatků může být důvodem pro vyřazení žádosti.
(8) Žadatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svých údajů uvedených v žádosti a dokumentů v souvislosti s poskytnutím dotace na internetovém portálu DOTInfo v případě, že mu bude poskytnuta dotace.
(9) Žadatel je dále povinen bezodkladně ministerstvu (věcně příslušnému odboru) oznámit veškeré změny údajů uvedených v žádosti, a to do 15 pracovních dnů od jejich uskutečnění. V případě, že ministerstvo zjistí, že jsou v žádosti uvedeny údaje, které neodpovídají skutečnosti, a tyto nebyly včas a řádně nahlášeny, žadatel bude vyřazen pro nesplnění formálních kritérií.
4
Č. j. MSMT-33369/2016-1
Čl. 5A Hodnocení žádostí
(1) Doručené žádosti budou hodnoceny pouze formálně.
(2) Formálním hodnocením se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu
s vyhlášením programu, a to především:
1. dodržení termínu pro podání žádosti,
2. řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,
3. oprávněnost žadatele,
4. dodržení způsobu podání žádosti,
5. dodržení parametrů stanovených v čl. 2 odstavci 3 vyhlášení programu,
6. uvedení data a podpisu oprávněné osoby,
7. připojení všech požadovaných příloh žádosti.
(3) Formální hodnocení u žadatelů zřízených soukromým zřizovatelem provádí kraj, který
odpovídá za správnost jeho provedení.
(4) Formální hodnocení souhrnných žádostí krajů provádí ministerstvo. Formální hodnocení žádostí církevních škol nebo škol zřízených ministerstvem provádí ministerstvo.
(5) Žádost, která nesplní některou náležitost uvedenou v odstavci 2, bude vyřazena
pro nesplnění formálních kritérií.
(6) Výsledky formálního hodnocení jsou předávány komisi pro hodnocení žádostí, která
na jejich základě navrhne výši dotace jednotlivým žadatelům.
(7) Výsledky programu budou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva
nejpozději do 13. 1. 2017.
(8) Žadatelům, jejichž žádostem nebude vyhověno, bude zasláno vyrozumění
o nevyhovění žádosti, a to do 15. 2. 2017.
Čl. 6A Výše dotace
(1) Dotace na mzdu asistenta pedagoga na přepočtený úvazek 1,00 bude poskytnuta podle čl. 2 odstavců 1, 2 a 3, a to nejvýše 20 099 Kč/měsíc, včetně zákonných odvodů.
(2) Spolufinancování je dovoleno.
(3) Duplicitní úhrada stejných nákladů z různých zdrojů, včetně státního rozpočtu, není dovolena.
a) Okamžikem schválení a přiznání nároku čerpání dotace ze zdrojů státního rozpočtu na základě podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, příslušným krajským úřadem,
5
Č. j. MSMT-33369/2016-1
ukončí soukromá škola čerpání dotace z rozvojového programu. O této skutečnosti písmeně vyrozumí krajský úřad ministerstvo, a to do 30 dní ode dne ukončení čerpání dotace, na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení speciálního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1, v obálce nadepsané „Asistenti pedagoga“ a současně elektronicky na e-mailovou adresu: asistenti@msmt.cz.
b) Okamžikem schválení a přiznání nároku čerpání dotace ze zdrojů státního rozpočtu na základě podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ukončí církevní škola financování asistenta pedagoga z rozvojového programu a asistent pedagoga se tak stane podpůrným opatřením dle výše uvedené vyhlášky. O této skutečnosti církevní škola písemně vyrozumí ministerstvo, a to do 30 dní ode dne ukončení čerpání dotace, na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení speciálního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1, v obálce nadepsané „Asistenti pedagoga“ a současně elektronicky na e-mailovou adresu: asistenti@msmt.cz
(4) Na dotaci není právní nárok.
Čl. 7A Způsob poskytnutí dotace
(1) Dotace je příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž
mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití dotace dodržet.
(2) V případě škol zřízených soukromým zřizovatelem, je na rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého je školám dotace poskytnuta, jako příjemce uveden kraj, v jehož územní působnosti se příslušné školy nacházejí. V případě církevních škol je na rozhodnutí jako příjemce uvedena příslušná škola.
Čl. 8A Použití dotace
(1) Dotaci bude možné použit pouze na účel stanovený v čl. 2 tohoto vyhlášení.
(2) Dotaci bude možné použít na náklady na období leden – srpen 2017, které budou uhrazeny nejpozději do 30. 9. 2017. Na náklady vzniklé před datem vydání rozhodnutí může být dotace použita pouze za předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny.
Čl. 9A Pravidla financování
(1) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona kraji na jeho zvláštní účet pro školy zřízené soukromým zřizovatelem, které náleží do jeho územní působnosti. Součástí rozhodnutí bude seznam škol, kterým je poskytnutá dotace určena.
(2) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona
církevním školám přímo na účet příjemce.
6
Č. j. MSMT-33369/2016-1
(3) Dotace bude odeslána na účet příjemce do 15 pracovních dnů od data podpisu
rozhodnutí.
Čl. 10A Povinnosti příjemce
(1) Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně.
(2) Příjemce bude povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a zaslat příslušnou přílohu uvedené vyhlášky.
(3) Příjemce bude povinen předložit ministerstvu vyúčtování dotace na předepsaném
formuláři, který je uveden v Příloze č. 3 nebo 4 tohoto vyhlášení, a to do 15. 2. 2018.
(4) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou část dotace v případech, termínech
a způsobem uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně avíza,
(5) Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu závěrečnou zprávu, jejíž formulář je
uveden v Příloze č. 2 tohoto vyhlášení, a to do 15. 2. 2018.
(6) Příjemce bude povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání s poskytnutou dotací.
(7) Příjemce bude povinen splnit veškeré další povinnosti uvedené v rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Čl. 11A Kontrola použití dotace
(1) Kontrola bude probíhat zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel, § 170 písm. a) školského zákona a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
(2) V případě, že je příjemcem dotace kraj, bude provedena kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou ministerstvo provádí na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb.,
(3) o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
(4) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
(5) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni
7
Č. j. MSMT-33369/2016-1
dát podnět finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.
(6) Příjemce dotace bude povinen informovat ministerstvo resp. věcný útvar o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
Čl. 12A Porušení rozpočtové kázně
(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel, bude
toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením.
(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 13A Řízení o odnětí dotace (1) Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f)
rozpočtových pravidel, může ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace.
(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány
podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
(4) Dotaci je možné odejmout za celé období, na které byla v daném roce poskytnuta.
MODUL B
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden – srpen 2017
Účelový znak: 33457
(1) Za žáka se sociálním znevýhodněním se považuje žák dle § 1 odst. 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zajištění financování asistenta pedagoga z prostředků rozvojového programu těmto dětem, žáků a studentům lze nejdéle do 31. 8. 2017.
8
Č. j. MSMT-33369/2016-1
Čl. 2B Účel dotace
(1) Dotaci lze použít pouze na financování funkce asistenta pedagoga vykonávajícího přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace a asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole nebo ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání.
(2) Dotaci lze použít na financování asistenta pedagoga, který vykonává činnosti v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, povolání č. 2.16.05. Asistent pedagoga.
(3) V případě žadatele, který využíval finanční podpory asistenta pedagoga z rozvojového programu do 31. prosince 2016 a vyjádření ředitele školy, že potřeba asistenta pedagoga trvá nadále, bude na základě žádosti o financování z rozvojového programu podpora pokračovat.
Čl. 3B Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je
(1) kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které ke dni podání žádosti o dotaci přiloží žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta na období leden – srpen 2017 a zároveň kopii vyrozumění o poskytnutí dotace z rozvojového programu na období září – prosinec 2016.
(2) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen „církevní škola“), a právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná ministerstvem zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Církevní školy a školy zřizované ministerstvem ke dni podání žádosti doloží souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017 a zároveň kopii rozhodnutí o poskytnutí dotace na období září – prosinec 2016.
Čl. 4B Způsob podávání žádostí
(1) Formuláře žádostí jsou uvedeny v Příloze č. 1 (pro kraj) a v Příloze č. 1a
(pro ostatní žadatele) tohoto vyhlášení.
(2) Žádost bude zaslána v listinné i elektronické podobě postupem uvedeným
v odstavcích 3 a 4.
(3) Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje, do jehož územní
9
Č. j. MSMT-33369/2016-1
působnosti náleží. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě na jeho adresu. V elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu příslušného kraje, v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO školy. Nedílnou součástí žádosti je kopie vyrozumění o poskytnutí dotace z rozvojového programu na období září – prosinec 2016 a žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017.
(4) Církevní škola podává žádost přímo ministerstvu, a to věcně příslušnému odboru. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě na adresu sídla ministerstva nebo datovou schránkou (ID datové schránky: vidaawt). V elektronické podobě bude zaslána na adresu asistenti@msmt.cz, v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO žadatele. Nedílnou součástí žádosti je kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace na období září – prosinec 2016 a souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017.
(5) Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 5. 12. 2016. Žádost podávána přímo ministerstvu musí být v tomto termínu doručena ministerstvu. Kraj za školy uvedené v odstavci 3 zašle souhrnnou žádost ministerstvu, a to věcně příslušnému odboru, nejpozději do 13. 12. 2016.
(6) Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout.
(7) Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Žadatel nebude vyzýván k odstranění nedostatků žádosti. Zjištění nedostatků může být důvodem pro vyřazení žádosti.
(8) Žadatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svých údajů uvedených v žádosti a dokumentů v souvislosti s poskytnutím dotace na internetovém portálu DOTInfo v případě, že mu bude poskytnuta dotace.
(9) Žadatel je dále povinen bezodkladně ministerstvu (věcně příslušnému odboru) oznámit veškeré změny údajů uvedených v žádosti, a to do 15 pracovních dnů od jejich uskutečnění. V případě, že ministerstvo zjistí, že jsou v žádosti uvedeny údaje, které neodpovídají skutečnosti, a tyto nebyly včas a řádně nahlášeny, žadatel bude vyřazen pro nesplnění formálních kritérií.
Čl. 5B Hodnocení žádostí
(1) Doručené žádosti budou hodnoceny pouze formálně.
(2) Formálním hodnocením se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu
s vyhlášením programu, a to především:
1. dodržení termínu pro podání žádosti,
2. řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,
3. oprávněnost žadatele, 4. dodržení způsobu podání žádosti,
5. dodržení parametrů stanovených v čl. 2 odstavci 3 vyhlášení programu,
10
Č. j. MSMT-33369/2016-1
6. uvedení data a podpisu oprávněné osoby,
7. připojení všech požadovaných příloh žádosti.
8. formální hodnocení u žadatelů zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem provádí kraj, který odpovídá za správnost jeho provedení.
(3) Formální hodnocení souhrnných žádostí krajů provádí ministerstvo. Formální hodnocení žádostí církevních škol nebo škol zřízených ministerstvem provádí ministerstvo.
(4) Žádost, která nesplní některou náležitost uvedenou v odstavci 2, bude vyřazena
pro nesplnění formálních kritérií.
(5) Výsledky formálního hodnocení jsou předávány komisi pro hodnocení žádostí, která
na jejich základě navrhne výši dotace jednotlivým žadatelům.
(6) Výsledky programu budou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva
nejpozději do 13. 1. 2017.
(7) Žadatelům, jejichž žádostem nebude vyhověno, bude zasláno vyrozumění
o nevyhovění žádosti, a to do 15. 2. 2017.
Čl. 6B Výše dotace
(1) Dotace na mzdu asistenta pedagoga na přepočtený úvazek 1,00 bude poskytnuta podle čl. 2 odstavců 1, 2 a 3, a to nejvýše činí nejvýše 15 096, 00 Kč/měsíc, včetně zákonných odvodů a FKSP.
(2) Spolufinancování je dovoleno.
(3) Duplicitní úhrada stejných nákladů z různých zdrojů, včetně státního rozpočtu, není
dovolena.
a) Okamžikem schválení a přiznání nároku čerpání dotace ze zdrojů státního rozpočtu na základě podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, příslušným krajským úřadem, ukončí zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem čerpání dotace z rozvojového programu. O této skutečnosti písmeně vyrozumí krajský úřad ministerstvo, a to do 30 dní ode dne ukončení čerpání dotace, na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení speciálního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1, v obálce nadepsané „Asistenti pedagoga“ a současně elektronicky na e-mailovou adresu: asistenti@msmt.cz.
(4) b) Okamžikem schválení a přiznání nároku čerpání dotace ze zdrojů státního rozpočtu na základě podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ukončí církevní škola financování asistenta pedagoga z rozvojového programu a asistent pedagoga se tak stane podpůrným opatřením dle výše uvedené vyhlášky. O této skutečnosti církevní škola písemně vyrozumí ministerstvo, a to do 30 dní ode dne ukončení čerpání
11
Č. j. MSMT-33369/2016-1
dotace, na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení speciálního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1, v obálce nadepsané „Asistenti pedagoga“ a současně elektronicky na e-mailovou adresu: asistenti@msmt.cz
(5) Na dotaci není právní nárok.
Čl. 7B Způsob poskytnutí dotace
(1) Dotace je příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž
mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití dotace dodržet. (2) V případě škol zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, je na rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého je školám dotace poskytnuta, jako příjemce uveden kraj, v jehož územní působnosti se příslušné školy nacházejí. V případě církevních škol je na rozhodnutí jako příjemce uvedena příslušná škola.
(3) Je-li příjemcem škola zřízená ministerstvem, je mu poskytnut příspěvek, o čemž bude vyrozuměn Informací o poskytnutí příspěvku, v níž mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití příspěvku dodržet.
(4) Ustanovení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se pro informaci o poskytnutí příspěvku
použijí přiměřeně.
Čl. 8B Použití dotace
(1) Dotaci bude možné použit pouze na účel stanovený v čl. 2 tohoto vyhlášení.
(2) Dotaci bude možné použít na náklady na období leden – srpen 2017, které budou uhrazeny nejpozději do 30. 9. 2017. Na náklady vzniklé před datem vydání rozhodnutí může být dotace použita pouze za předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny.
(3) Dotaci není možné použít na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky
a studenty se zdravotním postižením.
Čl. 9B Pravidla financování
(1) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona kraji na jeho zvláštní účet pro školy zřízené územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, které náleží do jeho územní působnosti. Součástí rozhodnutí bude seznam škol, kterým je poskytnutá dotace určena. (2) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona
církevním školám přímo na účet příjemce.
(3) Školám zřízeným ministerstvem bude na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona podle 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
12
Č. j. MSMT-33369/2016-1
předpisů, poskytnut příspěvek; ustanovení tohoto vyhlášení o dotaci se přiměřeně použijí i na příspěvek.
(4) Dotace bude odeslána na účet příjemce do 10 dnů od data podpisu rozhodnutí.
Čl. 10B Povinnosti příjemce
(1) Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně.
(2) Příjemce bude povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a zaslat příslušnou přílohu uvedené vyhlášky.
(3) Příjemce bude povinen předložit ministerstvu vyúčtování dotace na předepsaném
formuláři, který je uveden v Příloze č. 3 nebo 4 tohoto vyhlášení, a to do 15. 2. 2018.
(4) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou část dotace v případech, termínech
a způsobem uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně avíza.
(5) Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu závěrečnou zprávu, jejíž formulář je
uveden v Příloze č. 2a tohoto vyhlášení, a to do 15. 2. 2018.
(6) Příjemce bude povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání s poskytnutou dotací.
(7) Příjemce bude povinen splnit veškeré další povinnosti uvedené v rozhodnutí
o poskytnutí dotace nebo v informaci o poskytnutí příspěvku.
Čl. 11B Kontrola použití dotace
(1) Kontrola bude probíhat zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel, § 170 písm. a) školského zákona a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
(2) V případě, že je příjemcem dotace kraj, bude provedena kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou ministerstvo provádí na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
(3) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
(4) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.
13
Č. j. MSMT-33369/2016-1
(5) Příjemce dotace bude povinen informovat ministerstvo resp. věcný útvar o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
Čl. 12B Porušení rozpočtové kázně
(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel, bude
toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením.
(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 13B Řízení o odnětí dotace
(1) Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f)
rozpočtových pravidel, může ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace.
(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány
podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
(4) Dotaci je možné odejmout za celé období, na které byla v daném roce poskytnuta.
MODUL C
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných na období leden – srpen 2017
Účelový znak: 33068
(1) Modul C je určen na financování asistentů pedagoga dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „vyhláška“).
(2) Asistenta pedagoga lze využít, pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než 5. Zároveň však musí být splněna podmínka § 17 odst. 4 vyhlášky, a to že důvodem pro počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšším než 5 musí být plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 nebo § 36 odst. 7 školského zákona nebo se jedná o střední školu, konzervatoř či vyšší
14
Č. j. MSMT-33369/2016-1
odbornou školu. Do uvedeného minimálního počtu pěti žáků se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.
(3) O dotaci na asistenta pedagoga dle odst. 2 lze žádat pouze v případě, kdy je třída, oddělení nebo studijní skupina naplněna do nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů dle platných prováděcích předpisů.
(4) Vzhledem ke skladbě poskytovaných podpůrných opatření se v praxi bude jednat
o podporu především pro žáky s přiznaným podpůrným opatřením druhého stupně.
(5) Vzhledem k tomu, že asistent pedagoga, který bude ve třídě působit na základě § 18 vyhlášky, není podpůrným opatřením, nemůže být jako podpůrné opatření financován.
Čl. 2C Účel dotace
(1) Dotaci lze použít pouze na financování funkce asistenta pedagoga vykonávajícího přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace a asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole nebo ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání.
(2) Dotaci lze použít na financování asistenta pedagoga, který vykonává činnosti v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, povolání č. 2.16.05. Asistent pedagoga.
(3) V případě žadatele, který splní podmínky dle § 18 vyhlášky za předpokladu, že v dané třídě bude naplněna maximální kapacita třídy zohledňující v případě potřeby i snížení počtu žáků v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění.
Čl. 3C Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je
(1) kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které ke dni podání žádosti o dotaci přiloží žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta na období leden – srpen 2017 a kopie doporučení školských poradenských zařízení splňující podmínky ust. § 18 vyhlášky.
(2) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen „církevní škola“), a právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná ministerstvem zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Církevní školy a školy zřizované ministerstvem ke dni podání žádosti doloží žádost o souhlas se zřízením funkce
15
Č. j. MSMT-33369/2016-1
asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017 a zároveň kopie doporučení školských poradenských zařízení, splňující podmínky ust. § 18 vyhlášky.
Čl. 4C Způsob podávání žádostí
(1) Formuláře žádostí jsou uvedeny v Příloze č. 1 (pro kraj) a v Příloze č. 1a
(pro ostatní žadatele) tohoto vyhlášení.
(2) Žádost bude zaslána v listinné i elektronické podobě postupem uvedeným
v odstavcích 3 a 4.
(3) Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje, do jehož územní působnosti náleží. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě na jeho adresu. V elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu příslušného kraje, v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO školy. Nedílnou součástí žádosti je žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017 a kopie doporučení školských poradenských zařízení pro žáky třídy, která splňují podmínky ust. § 18 vyhlášky.
(4) Církevní škola podává žádost přímo ministerstvu, a to věcně příslušnému odboru. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě na adresu sídla ministerstva nebo datovou schránkou (ID datové schránky: vidaawt). V elektronické podobě bude zaslána na adresu asistenti@msmt.cz, v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO žadatele. Nedílnou součástí žádosti je kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace na období září – prosinec 2016 a souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017.
(5) Žádosti o financování asistentů pedagoga v modulu C na období leden – srpen 2017 podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručeny do 5. 12. 2016. Kraj za školy uvedené v odstavci 3 zašle souhrnnou žádost ministerstvu, a to věcně příslušnému odboru, nejpozději do 13. 12. 2016. V průběhu období leden – srpen 2017 mohou být žádosti zasílány průběžně, a to k poslednímu dni v měsíci na adresu příslušného krajského úřadu. Kraj za školy uvedené v odstavci 3 zašle souhrnnou žádost ministerstvu, a to věcně příslušnému odboru. Žádosti podávány přímo ministerstvu musí být doručeny do 5. 12. 2016, a poté mohou být zasílány průběžně, a to k poslednímu dni v měsíci, ve kterém vznikl na asistenta pedagoga nárok. Žádost o dotaci musí splňovat veškeré náležitosti žádosti, včetně termínu podání.
(6) Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout.
(7) Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Žadatel nebude vyzýván k odstranění nedostatků žádosti. Zjištění nedostatků může být důvodem pro vyřazení žádosti.
(8) Žadatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svých údajů uvedených v žádosti a dokumentů v souvislosti s poskytnutím dotace na internetovém portálu DOTInfo v případě, že mu bude poskytnuta dotace.
16
Č. j. MSMT-33369/2016-1
(9) Žadatel je dále povinen bezodkladně ministerstvu (věcně příslušnému odboru) oznámit veškeré změny údajů uvedených v žádosti, a to do 15 pracovních dnů od jejich uskutečnění. V případě, že ministerstvo zjistí, že jsou v žádosti uvedeny údaje, které neodpovídají skutečnosti, a tyto nebyly včas a řádně nahlášeny, žadatel bude vyřazen pro nesplnění formálních kritérií.
Čl. 5C Hodnocení žádostí
(1) Doručené žádosti budou hodnoceny pouze formálně.
(2) Formálním hodnocením se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu
s vyhlášením programu, a to především:
1. dodržení termínu pro podání žádosti,
2. řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,
3. oprávněnost žadatele,
4. dodržení způsobu podání žádosti,
5. dodržení parametrů stanovených v čl. 2 odstavci 3 vyhlášení programu,
6. uvedení data a podpisu oprávněné osoby, připojení všech požadovaných
příloh žádosti.
7. Formální hodnocení u žadatelů zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem provádí kraj, který odpovídá za správnost jeho provedení.
(3) Formální hodnocení souhrnných žádostí krajů provádí ministerstvo. Formální hodnocení žádostí církevních škol nebo škol zřízených ministerstvem provádí ministerstvo.
(4) Žádost, která nesplní některou náležitost uvedenou v odstavci 2, bude vyřazena
pro nesplnění formálních kritérií.
(5) Výsledky formálního hodnocení jsou předávány komisi pro hodnocení žádostí, která
na jejich základě navrhne výši dotace jednotlivým žadatelům.
(6) Výsledky programu pro podání žádostí v termínu do 5. 12. 2016, budou zveřejněny na
internetových stránkách ministerstva nejpozději do 13. 1. 2017.
(7) Žadatelům, jejichž žádostem nebude vyhověno, bude zasláno vyrozumění
o nevyhovění žádosti, a to do 15. 2. 2017.
Čl. 6C Výše dotace
(1) Dotace na mzdu asistenta pedagoga na přepočtený úvazek 1,00 vychází z průměru platového tarifu 8. platové třídy všech stupňů, a bude poskytnuta podle čl. 2 odstavců 1, 2 a 3. (2) Spolufinancování je dovoleno.
17
Č. j. MSMT-33369/2016-1
(3) Duplicitní úhrada stejných nákladů z různých zdrojů, včetně státního rozpočtu, není
dovolena.
a) Okamžikem schválení a přiznání nároku čerpání dotace ze zdrojů státního rozpočtu na základě podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, příslušným krajským úřadem, ukončí škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem čerpání dotace z rozvojového programu. O této skutečnosti písemně vyrozumí krajský úřad ministerstvo, a to do 30 dní ode dne ukončení čerpání dotace, na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení speciálního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1, v obálce nadepsané „Asistenti pedagoga“ a současně elektronicky na e-mailovou adresu: asistenti@msmt.cz.
(4) b) Okamžikem schválení a přiznání nároku čerpání dotace ze zdrojů státního rozpočtu na základě podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ukončí církevní škola financování asistenta pedagoga z rozvojového programu a asistent pedagoga se tak stane podpůrným opatřením dle výše uvedené vyhlášky. O této skutečnosti církevní škola písemně vyrozumí ministerstvo, a to do 30 dní ode dne ukončení čerpání dotace, na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení speciálního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1, v obálce nadepsané „Asistenti pedagoga“ a současně elektronicky na e-mailovou adresu: asistenti@msmt.cz
(5) Na dotaci není právní nárok.
Čl. 7C Způsob poskytnutí dotace
(1) Dotace je příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž
mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití dotace dodržet.
(2) V případě škol zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, je na rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého je školám dotace poskytnuta, jako příjemce uveden kraj, v jehož územní působnosti se příslušné školy nacházejí. V případě církevních škol je na rozhodnutí jako příjemce uvedena příslušná škola.
(3) Je-li příjemcem škola zřízená ministerstvem, je mu poskytnut příspěvek, o čemž bude vyrozuměn Informací o poskytnutí příspěvku, v níž mu budou uloženy povinnosti, které musí při použití příspěvku dodržet.
(4) Ustanovení o rozhodnutí o poskytnutí dotace se pro informaci o poskytnutí příspěvku
použijí přiměřeně.
Čl. 8C Použití dotace
(1) Dotaci bude možné použit pouze na účel stanovený v čl. 2 tohoto vyhlášení.
(2) Dotaci bude možné použít na náklady na období leden – srpen 2017, které budou uhrazeny nejpozději do 30. 9. 2017. Na náklady vzniklé před datem vydání rozhodnutí
18
Č. j. MSMT-33369/2016-1
může být dotace použita pouze za předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny.
Čl. 9C Pravidla financování
(1) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona kraji na jeho zvláštní účet pro školy zřízené územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, které náleží do jeho územní působnosti. Součástí rozhodnutí bude seznam škol, kterým je poskytnutá dotace určena.
(2) Dotace bude poskytnuta na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona
církevním školám přímo na účet příjemce.
(3) Školám zřízeným ministerstvem bude na základě § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona podle 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, poskytnut příspěvek; ustanovení tohoto vyhlášení o dotaci se přiměřeně použijí i na příspěvek.
(4) Dotace bude odeslána na účet příjemce do 15 pracovních dnů od data podpisu
rozhodnutí.
Čl. 10C Povinnosti příjemce
(1) Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně.
(2) Příjemce bude povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a zaslat příslušnou přílohu uvedené vyhlášky.
(3) Příjemce bude povinen předložit ministerstvu vyúčtování dotace na předepsaném
formuláři, který je uveden v Příloze č. 3 nebo 4 tohoto vyhlášení, a to do 15. 2. 2018.
(4) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou část dotace v případech, termínech
a způsobem uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně avíza,
(5) Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu závěrečnou zprávu, jejíž formulář je
uveden v Příloze č. 2b tohoto vyhlášení, a to do 15. 2. 2018.
(6) Příjemce bude povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání s poskytnutou dotací.
(7) Příjemce bude povinen splnit veškeré další povinnosti uvedené v rozhodnutí
o poskytnutí dotace nebo v informaci o poskytnutí příspěvku.
19
Č. j. MSMT-33369/2016-1
Čl. 11C Kontrola použití dotace
(1) Kontrola bude probíhat zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel, § 170 písm. a) školského zákona a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
(2) V případě, že je příjemcem dotace kraj, bude provedena kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou ministerstvo provádí na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
(3) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
(4) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.
(5) Příjemce dotace bude povinen informovat ministerstvo resp. věcný útvar o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
Čl. 12C Porušení rozpočtové kázně
(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel, bude toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením.
(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 13C Řízení o odnětí dotace
(1) Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových pravidel, může ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace.
(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
20
Č. j. MSMT-33369/2016-1
(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
(4) Dotaci je možné odejmout za celé období, na které byla v daném roce poskytnuta.
Čl. 14 Účinnost
Vyhlášení tohoto rozvojového programu ve všech modulech nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách ministerstva.
Mgr. Václav Pícl
náměstek pro řízení sekce vzdělávání
Přílohy
Příloha č. 1 Formulář žádosti o poskytnutí dotace pro kraj
Příloha č. 1a Formulář žádosti o poskytnutí dotace pro ostatní příjemce
Příloha č. 2 Závěrečná zpráva, modul A
Příloha č. 2a Závěrečná zpráva, modul B
Příloha č. 2b Závěrečná zpráva, modul C
Příloha č. 3 Formulář vyúčtování – kraj
Příloha č. 4 Formulář vyúčtování - škola

21

Žádné komentáře:

Okomentovat