28.11.16

MŠMT: Informace o postupu při založení nové školy

Informace o postupu při založení nové školy (školského zařízení) se zaměřuje na pomoc jejich zřizovatelům, zejména malým obcím a dalším zájemcům. Poskytuje základní orientaci v této oblasti. Podává obecný popis postupu zřizovatele při založení a následném vzniku školy (školského zařízení) včetně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, obchodního rejstříku a rejstříku školských právnických osob.

Založení (zřízení) nové školy


Založení (zřízení) nové školy (školského zařízení) se skládá ze dvou fází:

A. Ustavení a vznik právnické osoby

B. Zápis školy, jejíž činnost bude tato právnická osoba vykonávat, do školského rejstříku

Zřizovatele škol a školských zařízení lze rozdělit do dvou kategorií, a to na tzv. veřejné zřizovatele, jejichž postavení je upraveno právními předpisy veřejného práva (jedná se o stát, kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství), a tzv. neveřejné zřizovatele (jedná se o registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatní právnické osoby a fyzické osoby).

Odpovídající právní formu školy / školského zařízení podle kategorie zřizovatele stanoví § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)

Veřejní zřizovatelé zřizují školu zpravidla v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby

Tzv. neveřejní zřizovatelé mohou školy a školská zařízení zřizovat v právní formě školské právnické osoby podle školského zákona nebo v právní formě jiné právnické osoby podle zvláštních právních předpisů, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Neveřejné zřizovatelé nejčastěji využívají právní formy společností s ručením omezeným, školské právnické osoby a v poslední době též právní formy ústavu.

Informace o postupu při založení nové školy ke stažení

Zápis do rejstříku škol

Formuláře žádosti pro zápis do rejstříku škol a školských zařízení

Vzorová zřizovací listina

Metodický pokyn ke svazkovým školámInformace o postupu při založení nové školy (školského zařízení) č. j. MSMT-12107/2016-7
Založení (zřízení) nové školy (školského zařízení) se skládá ze dvou fází: A. Ustavení a vznik právnické osoby B. Zápis školy, jejíž činnost bude tato právnická osoba vykonávat, do školského rejstříku
Zřizovatele škol a školských zařízení lze rozdělit do dvou kategorií, a to na tzv. veřejné zřizovatele, jejichž postavení je upraveno právními předpisy veřejného práva (jedná se o stát, kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství), a tzv. neveřejné zřizovatele (jedná se o registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatní právnické osoby a fyzické osoby).
Odpovídající právní formu školy / školského zařízení podle kategorie zřizovatele stanoví § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
Veřejní zřizovatelé zřizují školu zpravidla v právní formě příspěvkové organizace (A.1.2.) nebo školské právnické osoby (A.1.4.). Tzv. neveřejní zřizovatelé mohou školy a školská zařízení zřizovat v právní formě školské právnické osoby podle školského zákona nebo v právní formě jiné právnické osoby podle zvláštních právních předpisů, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Neveřejné zřizovatelé nejčastěji využívají právní formy společností s ručením omezeným (A.1.1.), školské právnické osoby (A.1.4.)a v poslední době též právní formy ústavu (A.1.2).
A. Ustavení a vznik právnické osoby
• Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví zvláštní právní předpis.
• Právnická osoba skutečně vzniká až dnem zápisu do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku, nebo rejstříku školských právnických osob). Zápis do veřejného rejstříku a zápis do rejstříku škol a školských zařízení probíhá souběžně.
• Dle ust. § 3 odst. 3 písm. t) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení není živností.
• Předmětem podnikání bude výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních (konkrétně např. provozování a činnost soukromé mateřské školy).
1
• Název právnické osoby musí vycházet z ust. § 8a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
A.1 Nejčastější formy právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
A 1.1 Společnost s ručením omezením
Úpravu obsahují ust. § 132 až 242 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.
Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.
Společnost s ručením omezeným se ve formě veřejné listiny zakládá zakladatelskou listinou (v případě jednoho zřizovatele) nebo společenskou smlouvou (v případě více zřizovatelů), která musí obsahovat a) firmu společnosti, b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti, c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, f) výši základního kapitálu a g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.
Zakladatelská listina (společenská smlouva) při založení společnosti s ručením omezeným obsahuje také a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle zákona č. 90/2012 Sb. voleni valnou hromadou, c) určení správce vkladů a d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.
Zakladatelská listina (společenská smlouva) se vyhotovuje formou notářského zápisu.
A 1.2. Ústav
Úpravu obsahují ust. § 402 až 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.
Název ústavu musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, postačí však zkratka „z. ú.“
Ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti. Zakladatelské právní jednání obsahuje alespoň a) název ústavu a jeho sídlo, b) účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání, c) údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu, d) počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a e) podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu, nevyhradí-li se její úprava statutu ústavu. Zřídí-li zakladatelské právní jednání dozorčí radu, uvedou se v něm počet členů dozorčí rady a jména i bydliště jejích prvních členů.
A 1.3. Příspěvková organizace
Úpravu uvedené právní formy pro územní samosprávné celky (kraje a obce) obsahuje ust. § 27 až 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se zřizuje pro takové činnosti v působnosti zřizovatele, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní osobnost.
Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat a) úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu, b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“), f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně, g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně, h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.
Podrobnější informace pro přípravu zřizovací listiny příspěvkové organizace vydaly odbory školství některých krajských úřadů. Příkladem může být v příloze uvedený postup, jak příslušnou zřizovací listinu zpracovat, od odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje uvedený v příloze.
A 1.4. Školská právnická osoba
Úpravu obsahují ust. § 124 až 140 školského zákona.
Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle školského zákona, jejíž hlavní činností je poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 a školských služeb podle § 7 odst. 4 školského zákona (tj. zejména služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí).
Školská právnická osoba se zřizuje zřizovací listinou (v případě jednoho zřizovatele) nebo zřizovatelskou smlouvou (v případě více zřizovatelů), která musí obsahovat a) název a sídlo školské právnické osoby, b) název, sídlo a identifikační číslo osoby zřizovatele, bylo-li přiděleno, je-li právnickou osobou, nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu zřizovatele nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, je-li fyzickou osobou, c) označení statutárního orgánu podle § 131 a způsob, jakým vystupuje jménem školské právnické osoby, d) druhy škol a druhy a typy školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba vykonává, e) předmět, podmínky a rozsah doplňkové činnosti v případě školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, je-li doplňková činnost této školské právnické osobě povolena, f) vymezení způsobu majetkového zajištění činnosti školské právnické osoby, g) počet členů rady v případě školské právnické osoby zřizované jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst. 2 písm. b), h) v případě více zřizovatelů způsob výkonu práv a povinností zřizovatele podle školského zákona, i) vymezení doby, na kterou je školská právnická osoba zřízena.
Školská právnická osoba se zapisuje do rejstříku školských právnických osob podle školského zákona.
B. Zápis do rejstříku škol a školských zařízení (pro všechny právnické osoby bez rozdílu
zřizovatele)
Žádost o zápis školy (dále jen „Š“) a/nebo školského zařízení (dále jen „ŠZ“) do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude činnost školy nebo školského zařízení vykonávat, do 30. září. Svazky obcí mohou využít Metodický pokyn ke svazkovým školám (č.j. MSMT-47279/2015) http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/metodicky-pokyn-ke-svazkovym-skolam.
Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání tohoto termínu nebo rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu školy a/nebo školského zařízení do rejstříku. V takovém případě je třeba uvést návrh termínu účinnosti zápisu do rejstříku škol a školských zařízení tak, aby v době od podání žádosti do navrhované účinnosti mohlo proběhnout řádné správní řízení zakončené pravomocným rozhodnutím (při navržení termínu účinnosti je třeba vzít v úvahu nejen délku správního řízení
- 90 dnů - do vydání rozhodnutí, ale i lhůty nutné k nabytí právní moci rozhodnutí - nutná doba pro doručení rozhodnutí a také 15 denní odvolací lhůta.)
Třídy, studijní skupiny a oddělení všech škol, jejichž činnost vykonává jedna právnická osoba, se musí nacházet na území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba. Výjimky povoluje v případech hodných zvláštního zřetele MŠMT (§ 23 odst. 2 školského zákona).
Účastníkem řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení je navrhovatel; v případě školské právnické osoby a příspěvkové organizace také jejich zřizovatel. Navrhovatelem je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení; v případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.
Pokud právnická osoba, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, dosud nevznikla, je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel či jiná osoba, která je v souladu s právními předpisy oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku.
Pokud právnická osoba, která bude vykonávat činnost škol a/nebo školských zařízení, dosud nevznikla, je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel či jiná osoba, která je v souladu s právními předpisy oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku. V tomto případě bude zápis do rejstříku Š a ŠZ proveden bez IČO a zápis IČO do rejstříku Š a ŠZ proběhne následně až po zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku.
Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení: 1. Žádost - průvodní dopis, v němž je uvedeno, oč navrhovatel žádá a dále odůvodnění této žádosti. Pokud nebude možné žádost podat v zákonném termínu (viz výše), je nezbytné do průvodního dopisu uvést, že o zápis je žádáno v souladu s § 146 odst. 2 školského zákona v mimořádném termínu, s uvedením důvodu zmeškání termínu pro předložení žádosti. 2. Vyplněný formulář žádosti – Je třeba správně a přesně doplnit všechny požadované údaje, aby později nebyly v rejstříku Š a ŠZ zapsány chybné informace. Formulář žádosti je včetně příloh dostupný na webu MŠMT - http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti: Jedná se v první řadě o základní identifikační údaje o škole a jejím zřizovateli včetně údajů o statutárním orgánu školy podle § 147 odst. 1 písm. a) až e) a dále o dokumenty uvedené v dalším výčtu: 3. Rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti Š a/nebo ŠZ s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven. Rámcový popis personálního zajištění - musí obsahovat zejména vymezení plánovaného počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků Š a/nebo ŠZ s ohledem na plánovanou kapacitu Š a/nebo ŠZ. Nejedná se o konkrétní jmenný seznam s případnými dalšími osobními údaji, ale u každého z pracovníků by mělo být uvedeno jeho zařazení ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpokládaná odborná kvalifikace. Rámcový popis majetkového zajištění - musí zahrnovat popis prostor, ve kterých budou vzdělávání nebo školské služby poskytovány a také popis movitých věcí, které jsou nezbytné k zajištění řádné činnosti Š a/nebo ŠZ (tzn. vybavení těchto prostor, učebnice a další učební pomůcky, případné kompenzační pomůcky nutné ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, jak bude zajištěno uskutečňování praktického vyučování a praktické přípravy, možnost využití venkovního hřiště, tělocvičny, knihovny atd.). V tomto popisu by mělo být uvedeno také to, kdo vlastní výše uvedené prostory, kdo vlastní movitý majetek a z jakých finančních zdrojů byl hrazen jeho nákup. Finanční zajištění činnosti Š nebo ŠZ - Z hlediska finančního zajištění činnosti školy nebo školského zařízení je stěžejní doložení dalších zdrojů finančních prostředků vedle finančních prostředků poskytovaných na činnost školy nebo školského zařízení ze státního rozpočtu za podmínek stanovených v části čtrnácté školského zákona. Je třeba však uvést všechny zdroje, s nimiž je při financování činnosti Š a/nebo ŠZ počítáno (např. vybrané příspěvky od dětí, žáků nebo studentů atd.). Š a/nebo ŠZ zapsané v rejstříku Š a ŠZ má po splnění předem stanovených podmínek nárok na čerpání dotace ze státního rozpočtu.
4. Smlouva o zajištění školního stravování - tuto smlouvu předkládají pouze právnické osoby, které budou vykonávat činnost školského zařízení poskytujícího školní stravování s tím, že jídlo nebudou samy vařit. V tomto případě lze školní stravování smluvně zajistit i u jiné osoby poskytující stravovací služby.
5. Doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ, ke všem prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby. Toto právo musí svědčit právnické osobě, která bude vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ, nikoliv jiné osobě (např. jejímu zřizovateli nebo statutárnímu orgánu). Pokud tato právnická osoba z právního hlediska dosud nevznikla, je třeba posoudit, kdo je oprávněn jménem dané právnické osoby jednat ještě před jejím vznikem (tedy např. i uzavírat smlouvy o převodu vlastnického práva nebo o vzniku užívacího práva). V případě vlastnického práva bude vhodným dokladem zejména výpis z katastru nemovitostí (vzhledem ke skutečnosti, že se musí jednat o doklady věrohodné a aktuální, neměl by být výpis starší než 6 měsíců) dokládající vlastnictví nemovitosti, případně smlouva o převodu vlastnického práva (smlouva kupní či darovací). V případě užívacího práva se jedná zejména o smlouvu o nájmu nebo smlouvu o výpůjčce (připadá též v úvahu smlouva o podnájmu, pokud v souladu s občanským zákoníkem je její součástí souhlas vlastníka nemovitosti). Doporučujeme ve smlouvě o nájmu i podnájmu výslovně uvádět, že účelem nájmu uvedeno poskytování vzdělávání. (Dle § 147 odst. 2 školského zákona lze tento doklad doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.) 6. Stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby.
Ze stanoviska stavebního úřadu musí jasně vyplývat, pro jaký účel lze dané prostory užívat (to lze dovodit z kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného investora, stavebního povolení, oznámení o užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu - ten je v zásadě nezbytný k započetí užívání stavby pro daný účel).
Stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) musí obsahovat především vyjádření v tom smyslu, zda příslušné prostory jsou vyhovující z hlediska právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Z obou těchto dokladů musí být zřejmé, jakému nejvyššímu počtu osob lze v příslušných prostorách poskytovat předmětné vzdělávání (předškolní vzdělávání v mateřské škole, základní škole, základní umělecké škole, střední škole a vyšší odborné škole) a školské služby (ve školní jídelně, ve školní jídelně - výdejně, ve školní družině, ve školním klubu atd.), přičemž je nezbytné odvodit, že se jedná o počet osob, kterým je možné tyto služby poskytovat v jednom okamžiku.
Stejně jako v předchozím bodě by kvůli věrohodnosti a aktuálnosti neměly být tyto doklady starší než 6 měsíců). (Dle § 147 odst. 2 školského zákona lze tento doklad doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.) 7. Doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ. V tomto případě jde o doložení skutečnosti, že již uskutečnilo příslušnými právními předpisy předvídané právní jednání spočívající ve zřízení či založení právnické osoby, která má činnost Š a/nebo ŠZ vykonávat. O jaký konkrétní doklad se bude jednat, vyplývá z právních předpisů upravujících příslušnou právní formu právnické osoby.
Název právnické osoby, která bude činnost Š a/nebo ŠZ vykonávat, musí být v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 a 3 školského zákona (název musí obsahovat vždy označení příslušného druhu nebo typu školy, označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení v souladu s § 8a školského zákona). Toto ustanovení školského zákona se netýká názvu mateřské školy určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů (firemní mateřská škola). V tomto případě název firemní mateřské školy nemusí druh nebo typ školy obsahovat (§ 34 odst. 8 školského zákona). 8. Doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu. Doklad o vzniku dané právnické osoby se uvádí pouze v případě, že tato právnická osoba v okamžiku podání žádosti již právně skutečně existuje. Doklad o vzniku příslušné právnické osoby se nepožaduje (a to ani následně) v případě, že příslušná právnická osoba má existovat v právní formě školské právnické osoby, a to z důvodu, že řízení o jejím zápisu do rejstříku školských právnických osob je spjato se samotným řízením o zápisu příslušné Š a/nebo ŠZ, jejichž činnost by měla tato právnická osoba vykonávat, do rejstříku Š a ŠZ. 9. Seznam oborů vzdělání, včetně forem a délek vzdělávání a vyučovacího jazyka, pokud je jiný než český v případě školy a seznam školských služeb v případě školského zařízení, doklad o akreditaci vzdělávacího programu nebo vzdělávacích programů v případě vyšší odborné školy. Tyto údaje se uvádějí přímo v žádosti (viz bod 1. žádost) a ve formuláři žádosti (viz bod 2). Údaje se pochopitelně neuvádějí u těch druhů škol, u kterých se obory vzdělání a formy vzdělávání v souladu se školským zákonem nevymezují (mateřské školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). V případě, že se podává žádost o zápis vyšší odborné školy, je nutné doložit pravomocné rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávacích programů pro obory vzdělání, které má v úmyslu daná vyšší odborná škola uskutečňovat.
10. Seznam míst, kde probíhá výuka nebo jsou poskytovány školské služby – pro každou školu nebo školské zařízení (dle § 144 odst. 1 písm. g). 11. Jméno a příjmení, datum narození ředitele Š a/nebo ŠZ, doklad o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele Š nebo ŠZ. V případě dokladů osvědčujících splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele jde o životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání, výpis z rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti. Pokud je ředitel současně statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, uvede se i místo trvalého pobytu (bydliště).
(Dle § 147 odst. 2 školského zákona lze tento doklad doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení. Dodatečné doložení se v praxi neuplatní v případě, že daná právnická osoba již vykonává činnost nějaké Š či ŠZ, a že je tedy i funkce ředitele Š nebo ŠZ již prakticky vykonávána.) 12. Navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve Š nebo ŠZ, včetně jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek.
Tyto údaje se uvádějí přímo v žádosti (viz bod 1. žádost) a ve formuláři žádosti (viz bod 2). Upozorňujeme, že navrhované nejvyšší povolené počty musí být v souladu se stanovisky dle bodu 6. 13. Čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení, a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f); uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ, a jejich statutární orgány.
14. Datum zahájení činnosti Š a/nebo ŠZ. Navrhovatel v žádosti uvede předpokládané datum zahájení činnosti Š a/nebo ŠZ. Standardně se jedná o začátek školního roku následujícího po dni podání žádosti. V žádosti však lze uvést i jiné datum, pokud by se však jednalo o datum, které nesplňuje podmínky uvedené v § 146 odst. 1 školského zákona, posuzuje se v rámci řízení o zápisu Š a/nebo ŠZ do rejstříku tato skutečnost v souladu s podmínkami stanovenými v § 146 odst. 2 školského zákona. V žádném případě nesmí datum zahájení činnosti Š nebo ŠZ předcházet dni podání žádosti, resp. ani dni nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, který vede rejstřík Š a ŠZ, o zápisu dané Š a/nebo ŠZ do rejstříku.
15. Stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem. Dokládá se vždy při zápisu základní školy nebo základní umělecké školy a v některých případech v případě změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o stanovisko obce vydávané v její samostatné působnosti dle § 8 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Není výslovně požadováno, aby se jednalo o stanovisko kladné, žádost tedy může být předložena i v případě záporného stanoviska obce, neboť orgán, který vede rejstřík Š a ŠZ není tímto stanoviskem obce při svém rozhodování pevně vázán a je na jeho správním uvážení, jak s tímto stanoviskem naloží.
16. Stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná škola působit, pokud není jejich zřizovatelem. Tento požadavek se týká pouze středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Platí, že není výslovně požadováno, aby se jednalo o stanovisko kladné, žádost tedy může být předložena i v případě záporného stanoviska kraje, neboť orgán, který vede rejstřík Š a ŠZ není tímto stanoviskem kraje při svém rozhodování pevně vázán a je součástí podkladů pro jeho správním uvážení při projednávání rozhodnutí o zápisu.
Žádost včetně všech ostatních dokumentů musí mít podobu originálu nebo úředně ověřené kopie. V případě dodatečného dokládání zákonem stanovených dokumentů (viz § 147 odst. 2 školského zákona) je třeba upozornit, že rozhodnutí o zápisu Š a/nebo ŠZ do rejstříku nabývá v těchto případech účinnosti až doložením těchto chybějících dokumentů. To znamená, že orgán, který vede rejstřík Š a ŠZ, vydal rozhodnutí, kterým vyhověl zápisu Š a/nebo ŠZ do rejstříku a rozhodnutí posléze nabylo právní moci (je konečné a nelze proti němu podat řádný opravný prostředek), ale účinnosti (tedy možnosti podle něj skutečně postupovat) nabývá právě až doložením chybějících dokladů, což musí být učiněno do dne zahájení činnosti Š a/nebo ŠZ uvedeného v rozhodnutí (konkrétně pokud je stanovena účinnost zápisu např. 1. září, musí být dokumenty doloženy nejpozději 31. srpna). Pokud do tohoto data navrhovatel chybějící doklady nedoloží, rozhodnutí o zápisu do rejstříku Š a ŠZ vůbec nenabude účinnosti (jako by k zápisu vůbec nedošlo). V případě, že z dodatečně doložených dokumentů následně vyplyne, že nejsou dány předpoklady pro řádnou činnost Š a/nebo ŠZ, postupuje se dále podle § 150 odst. 1 písm. f) školského zákona a daná Š a/nebo ŠZ bude vymazána, a to z důvodu, že došlo k takovým změnám, za kterých by zápis Š a/nebo ŠZ do rejstříku vůbec nemohl být proveden. Je nezbytné odlišovat „účinnost zápisu do rejstříku Š a ŠZ“, která je vyjádřena ve výroku rozhodnutí, od „účinnosti rozhodnutí o zápisu Š nebo ŠZ do rejstříku“. Rozhodnutí může nabýt účinnosti např. již v srpnu školního roku, ve kterém byla žádost o zápis do rejstříku Š a ŠZ podána (a to dnem, kdy navrhovatel doloží chybějící doklady), účinnost zápisu však zůstává stále stejná (většinou jde o datum 1. září následujícího školního roku).
Pokud zároveň probíhá řízení o zápisu více Š a ŠZ, jejichž činnost bude vykonávat jedna právnická osoba a jejichž rejstřík vede jeden správní orgán (jde vždy buď o krajský úřad, nebo MŠMT), dokládají se údaje a doklady, které jsou pro tato řízení společné, pouze jednou. Za společné doklady lze považovat zejména ty uvedené v § 147 odst. 1 písm. b), c), d), e), i), j), l) a n). Všechny školy musí mít vypracovány školní vzdělávací programy, které vychází z jednotlivých Rámcových vzdělávacích programů - texty RVP jsou přístupné na www.msmt.cz.
Příloha
Vzorová zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí, městysem či městem, vykonávající činnost školy a školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vzorová zřizovací listina respektuje stávající právní úpravu pro příspěvkové organizace, které vykonávají činnost školy, školského zařízení nebo obě činnosti.
Vzorová zřizovací listina je vypracována pro potřeby územních samosprávných celků na úrovni obcí (tj. i městysů a měst, včetně statutárních).
Vzorová zřizovací listina je navržena tak, aby stačilo vybrat a doplnit patřičné údaje v zeleně vyznačených částech a dále vybrat z článku c) univerzálního textu ty činnosti, které bude příspěvková organizace v oblasti školství vykonávat.
Autorem vzorové zřizovací listiny je odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který ji zveřejnil s cílem metodicky podporovat a vést územní samosprávné celky ve svém správním obvodu v oblasti školství.

Obec/Městys/Město ...
Č. j.: .../...
Zřizovací listina příspěvkové organizace obce/městyse/města ...
vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178/179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem obce/městyse/města ... usnesením č. ... ze dne ....
Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele
Název: .................................................................................................... Okres: .................................................................................................... IČO: ....................................................................................................
Čl. b) Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
Název: ........................................................................................................... Sídlo: ........................................................................................................... IČO: ...........................................................................................................
Čl. c) Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, zařízení školního stravování, školní družiny, školního klubu, domova mládeže, internátu, základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, střediska volného času, školského zařízení pro zájmové vzdělávání, střediska služeb školám, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, plavecké školy, školy v přírodě, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, dětského domova, školního statku, školního zahradnictví. (vyberou se všechny činnosti, které příspěvková organizace vykonává)
1) mateřská škola
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
mateřská škola s vyučovacím jazykem národnostní menšiny Příspěvková organizace jako mateřská škola s vyučovacím jazykem národnostní menšiny poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 14 a Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
2) základní škola
Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
základní škola s vyučovacím jazykem národnostní menšiny Příspěvková organizace jako základní škola s vyučovacím jazykem národnostní menšiny poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 14 a Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
3) zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje
školní jídelna Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní jídelna – vývařovna Příspěvková organizace jako školní jídelna – vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní jídelna – výdejna Příspěvková organizace jako školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
4) základná umělecká škola
Příspěvková organizace jako základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 109 a Části osmé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
5) školská zařízení pro zájmové vzdělávání
středisko volného času Příspěvková organizace jako středisko volného času poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
dům dětí a mládeže Příspěvková organizace jako dům dětí a mládeže je typem střediska volného času a poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
stanice zájmových činností Příspěvková organizace jako stanice zájmových činností je typem střediska volného času a poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní klub Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní družina Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
6) školská účelová zařízení
středisko služeb školám Příspěvková organizace jako středisko služeb školám zajišťuje školám a školským zařízením zejména: a) zásobování učebnicemi, učebními texty, učebními pomůckami a školními potřebami, b) výrobu učebnic, učebních textů, učebních pomůcek a školních potřeb a jejich údržbu, c) servis didaktické techniky, d) ediční činnost, tisk a kopírování učebních textů, e) vytváření a provozování videotéky, filmotéky, vzorkové knihovny učebnic a učebních textů, f) výukové počítačové a audiovizuální programy a další učební pomůcky z oblasti informačních
technologií, dodávky a servis výpočetní techniky,
g) zavádění informačních systémů a sítí, h) poradenskou činnost a výstavy učebnic a učebních pomůcek, audiovizuální, výpočetní a
didaktické techniky, i) technickou a organizačně metodickou pomoc; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní statek Příspěvková organizace jako školní statek zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol v oblasti zemědělství podle školních vzdělávacích programů příslušných škol; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní zahradnictví Příspěvková organizace jako školní zahradnictví zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol v oblasti zahradnictví, podle školních vzdělávacích programů příslušných škol; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní polesí Příspěvková organizace jako školní polesí zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol v oblasti lesnictví, podle školních vzdělávacích programů příslušných škol; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní rybářství Příspěvková organizace jako školní rybářství zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol v oblasti rybářství, podle školních vzdělávacích programů příslušných škol; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
středisko praktického vyučování Příspěvková organizace jako středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol podle školních vzdělávacích programů příslušných škol; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
školní knihovna Příspěvková organizace jako školní knihovna poskytuje odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro děti, žáky, studenty, popřípadě pedagogické pracovníky škol a školských zařízení; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
plavecká škola
Příspěvková organizace jako plavecká škola poskytuje výuku plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy k zákonu.
přípravný stupeň základní školy speciální Příspěvková organizace jako přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 120 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
7) školy nebo školská zařízení, které jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo, pokud prokáže potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení jejich činnosti orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení. Mohou jimi být:
1. mateřská škola
mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením, zejména s ......... postižením; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 16 a Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 16 a Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
mateřská škola při zdravotnických zařízeních Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 16 a Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
mateřská škola pro děti se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením, zejména s ............. a se zdravotním znevýhodněním; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 16 a Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
2. základní škola
speciální základní škola Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s ................ postižením; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 16 a Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 16 a Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
základní škola pro žáky se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 16 a Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
3. střední škola
střední škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s ...............postižením; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 16 a Části čtvrté a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
střední škola Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části čtvrté a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
střední škola (i pro žáky se zdravotním postižením): Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání, a to i žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části čtvrté a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
4. konzervatoř Příspěvková organizace jako konzervatoř poskytuje vzdělávání v konzervatoři; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části páté a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
5. vyšší odborná škola Příspěvková organizace jako vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části šesté a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
6. domov mládeže Příspěvková organizace jako domov mládeže zajišťuje žákům a studentům celodenní výchovu, ubytování a stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 117 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
7. internát Příspěvková organizace jako internát zajišťuje dětem a žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 117 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
8. škola v přírodě Příspěvková organizace jako škola v přírodě zajišťuje zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostřední dětem mateřských škol a žákům plnícím povinnou školní docházku; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 117 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
9. zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Příspěvková organizace jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
10. jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Příspěvková organizace jako jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky poskytuje vzdělávání v cizích jazycích; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 110 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
11. pedagogicko–psychologická poradna Příspěvková organizace jako pedagogicko–psychologická poradna zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko- psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi; pokud výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty se specifickými poruchami učení nebo chování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 116 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
12. speciálně pedagogické centrum Příspěvková organizace jako speciálně pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi; pokud výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s ................ postižením. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 116 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
13. dětský domov Příspěvková organizace jako dětský domov zajišťuje nezletilým osobám, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, předchází vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňuje nebo odstraňuje příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívá ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte; může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Její činnost se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k nim.
8) závodní stravování Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
Čl. d)
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává rada/starosta (v případech, kdy se rada obce nevolí) obce/městyse/města... . 2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
Čl. e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. 2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.)
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny jako ostatní majetek. Ostatní majetek příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se: a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení; b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu trvalé nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou obcí/městysem/městem ... nebo pro obec/město/městys ..., a to k okamžiku jeho převzetí; c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. f) této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
Čl. f) Vymezení práv umožňujících organizaci naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bez předchozího (příp. s předchozím nebo s předchozím ve vymezených případech) písemného souhlasu zřizovatele.
A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové
organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)
2. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. 3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. 4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti
a doplňkové činnosti podle této zřizovací listiny, b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením,
poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy, c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má
příspěvkové organizace ve svém vlastnictví, d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku, f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.,
g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti
z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod., i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného, j) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy, k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním), l) řídit se při nakládání s trvale nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který
v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací, m) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele. 5. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu do jednoho roku včetně. Doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech příspěvkovou organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát. K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace; b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; c) udělit jménem zřizovatele nájemci písemný souhlas k výměně bytu nacházejícího se
v nemovitosti, která jí byla zřizovatelem předána k hospodaření. 6. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. 7. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem
odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace.
B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
8. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný
k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele, b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je
příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 9. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: a. vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a
to: - zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele, - zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním - zvlášť majetek nabytý dalším způsobem. b. pojistit majetek, c. dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního
prostředí, hygieny apod., d. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, e. informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy, f. řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele, g. pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
C. Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
10. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu. 11. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem. 12. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v pořizovací ceně nad .................... Kč bez DPH v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace
13. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 14. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší. 15. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku,
nemovitého majetku, bytu nebo nebytových prostor jako vlastní výnosy.
Čl. g) Okruhy doplňkové činnosti
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel
příspěvkové organizace:
a) ... b) ... c) ... 2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, b) oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem.
Čl. h) Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
Čl. i) Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu č. j. ... ze dne ... ve znění dodatku .... 2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem ... (nejdříve dnem schválení) 3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.
V ... dne ...
...................................... Starosta/primátor obce/městyse/města/statutárního města3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ještě před pár lety jsem měl poměrně silný pocit beznaděje, že než založit novou školu je jednodušší vyhrát zlatého slavíka.
Vůbec mi není jasné, proč se paní ministryně tak bere za záchranu veřejného školství. Každý ať si dítka vzdělává k obrazu svému. Žádný systém. Kdo co umí, co kdo kde pochytil, někde si přečetl, zúčastnil se nějakého školení či odpolední besedy s expertem.
Dnes rodiče svoje děti nevychovávají, ale čtou si o tom knížky a navštěvují kurzy.
Schválně si všimněte, jak se nám ve veřejném prostoru množí počty beznadějně a úporně řvoucích dětí, které mají pocit, že se celý svět spikl proti jejich oprávněné potřebě dělat si v danou chvíli právě a jen to, co si bezprostředně zamanou bez ohledu na možnosti svého okolí. Nad nimi pak stojí naprosto bezradní moderní rodiče, kteří už dvě hodiny měli být někde úplně jinde, ale věrni svému přesvěsčení musí se podřídit malému tyranovi. Mnozí z nich už rudnou z té ostudy, která se v místě jich bydliště už dávno stala ne každodenním, ale každohodinovým rituálem bez ohledu na denní či noční dobu.
Tak jen houšť a větší kapky. Jen ať rostou jako houby po dešti. Školy na přání i děti vychovávané nevýchovou. Aspoň si na stará kolena užijeme nějakou tu švandu.

Fanda Moudry řekl(a)...

Jsme v tomto sto let za opicemi. Již před zhruba 16 lety jsem tento "systém výchovy" zaregistroval v Nizozemí.

CatCatherine25 řekl(a)...

Novou školu zakládat nehodlám. Jedině snad, kdyby mi někdo poskytl šanci založit školu pro žáky s mentálním postižením, kteří strádají v inkluzi.

Okomentovat