14.11.16

Ministryně Kateřina Valachová k Národnímu vzdělávacímu programu

Požádali jsme paní ministryni Kateřinu Valachovou o zodpovězení několika otázek týkajících se přípravy Národního vzdělávacího programu.


V § 3 odst. 1 školského zákona z roku 2004 se uvádí: "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení. Národní program vzdělávání rozpracovává cíle vzdělávání stanovené tímto zákonem a vymezuje hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů." 

Ani po 12 letech platnosti školského zákona MŠMT Národní program vzdělávání nezpracovalo. Jaké byly a jsou důvody tohoto stavu?

Národní vzdělávací program podle § 3 školského zákona zatím nebyl připraven vzhledem k tomu, že již v době vzniku školského zákona byly v podstatě zpracovány RVP předškolního, základního a do určité míry i středoškolského vzdělávání (zejména gymnaziálního) a proces přípravy RVP ještě po přijetí školského zákona akceleroval.

Z hlediska již v praxi aplikovaných RVP je jeho zpracování poněkud problematické – buď bude Národní program vzdělávání průnikem všech dosud vydaných RVP, nebo jejich sjednocením. V obou případech jeho přínos pro současné vzdělávací programy nejasný, zejména pokud bude třeba v jeho duchu přepracovat současné rámcové a následně školní vzdělávací programy. S tím souvisí nemalý objem pracovní a administrativní zátěže škol.

Nicméně vydání Národního programu vzdělávání je uloženo zákonem a měl by být zpracován. Protože nemá jít pouze o odborný dokument, ale také dokument politický, který má schválit vláda, Poslanecká sněmovna i Senát, nabývá na významu potřeba vyjasnit, zda jeho dosavadní zákonné vymezení je optimální a zda v systému stávajících právních předpisů a vzdělávacích programů může efektivně plnit, co se od něj očekává, nebo by se současný systém vzdělávacích programů bez něj obešel.

Z tohoto důvodu bylo také při přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 navržena a schválena příprava Národního programu vzdělávání jako nástroje pro přesnější a srozumitelnější popisy očekávaných výsledků učení a pro přiřazení kvalifikací vůči EQF.

Vzhledem k nutnosti předřadit přesnějšímu vymezení jednotlivých vzdělávacích úrovní ještě plánované revize obsahu dosavadních RVP (případně i revize oborové soustavy) bylo završení přípravy Národního programu vzdělávání naplánováno k věcnému řešení do roku 2019 a legislativnímu ukotvení do roku 2020.

Pracuje se na přípravě Národního programu vzdělávání nyní? Pokud ano, kdo konkrétně má tuto agendu na starost, případně kdo je v pracovním týmu?

Na tomto materiálu průběžně pracuje tým odborníků MŠMT – věcně příslušné odbory ve spolupráci s NÚV.


Na Slovensku zveřejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v minulém měsíci téze k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania k odborné diskusi. Jeho tvůrci kromě jiného argumentují potřebou konsensu napříč politickým spektrem, který má zajistit dlouhodobé směřování slovenského školství podobně jako ve Finsku. Proč jste zvolila v řízení resortu odlišný přístup, tedy sérii dílčích legislativních změn bez základního materiálu, kterým má být ze zákona Národního programu vzdělávání?


Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko", na kterém v současné době pracuje slovenské ministerstvo školství je navzdory podobě v názvu zcela zjevně dokument strategický, nikoli kurikulární. Svou povahou má velmi blízko ke Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, vykazuje velmi blízkou vizi a téměř identické vymezení priorit (1. dostupnost kvalitního vzdělávání pro všechny, 2. podpora učitelů, 3. efektivní řízení systému - oproti české strategii má ale navíc samostatnou prioritu k odbornému vzdělávání).


A ještě k problému transparentnosti a otevřenosti práce MŠMT: odborné školské asociace si stěžovaly, že jim byla poslední verze kariérního řádu (novely zákona o pedagogických pracovnících) rozeslána až o podzimních prázdninách. Řada materiálů byla publikována na webu vlády až 1. listopadu. V archivu jsem našel i Vaše prohlášení z ledna tohoto roku, že kariérní řád předložíte vládě již v 1. čtvrtletí. Kde došlo ke zdržení? Proč se k tak důležité reformě nemohla vyjádřit včas odborná veřejnost?


Legislativní návrhy z dílny MŠMT zakotvení v základním materiálu nepostrádají. Naplňují totiž priority a cíle vytyčené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, resp. v dlouhodobých záměrech, které na ni navazují. Samotnou Strategii 2020 připravilo ministerstvo v letech 2013 - 2014 formou velice otevřené veřejné konzultace, tedy podobnou formou, jako to nyní činí slovenské ministerstvo v případě své strategie.

Související článek:


René Brož: Národní program vzdělávání, aneb školský Yeti

6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Aha. Pytlici mají problém rozlišit od sebe
'Národní program vzdělávání' a 'Strategii vzdělávací politiky'.
Jako že kdo, s kým, o čem, pro koho...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Věcné řešení 2019, ale už na tom někdo pracuje. Kdo konkrétně samozřejmě neřekla.

Jana Karvaiová řekl(a)...

https://www.youtube.com/watch?v=oJbToBEzt5I

Eva Adamová řekl(a)...

A kde přišla na to, že Národní program vzdělávání má být dokument kurikulární a nikoliv strategický? Vypadá to Pytlíku, že se v tom ztrácíte nejenom Vy, ale i paní ministryně, což je ovšem o dost větší průser.

Janek Wagner řekl(a)...

Dal jsem si tu práci a našel si k návrhu školského zákona důvodovou zprávu, kde se uvádí: "Jako zásadní kurikulární dokument se dále zavádí Národní program vzdělávání, který zpracuje ministerstvo a po projednání se sociálními partnery a kraji jej bude předkládat vládě ke schválení." a pak "Jedním z významných nástrojů řízení vzdělávací soustavy budou dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na úrovni státu (zpracovávané ministerstvem) a na úrovni krajů (zpracovávané krajskými úřady). Dlouhodobé záměry budou průběžně aktualizovány s ohledem na aktuální potřeby regionů a státu."

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jo takhle!
Takže 'Národní program vzdělávání' je zásadní kurikulární dokument, kdežto 'Strategie vzdělávací politiky do roku 20xx' je jedním z významných nástrojů řízení vzdělávací soustavy.
Nezbývá tedy, než aby se pytlici začali považovat za jeleny, aniž by se k tomu za všech okolností, například nadcházející hony, hlásili.
Skoro bych řekl, že by na ministerstvu ten národní program docela rádi už konečně sepsali, jen pořád nevědí zhola, co to vlastně obnáší.

Okomentovat