2.11.16

Kariérní řád: Teze vyhlášky o atestačním řízení v kariérním systému učitelů (verze 1. 11. 2016)

 

Teze
VYHLÁŠKY
o atestačním řízení v kariérním systému učitelů
(k § 29a odst. 4)
Předmět úpravy, základní ustanovení
Tato vyhláška upravuje
a) rozsah a způsob vedení dokumentace o průběhu adaptačního období,
b) organizaci a způsob provádění atestačního řízení,
c) strukturu a náležitosti dokladů prokazujících dosažené profesní kompetence učitele,
d) náležitosti a vzor osvědčení o výsledku atestačního řízení,
e) výši odměny členů atestační komise a pravidla jejího poskytování,
f) výši a podmínky úhrady za atestační řízení.

Dokumentace o průběhu adaptačního období
Právnická osoba vykonávající činnost školy vede o průběhu adaptačního období učitele v prvním kariérním stupni tuto písemnou dokumentaci:
a) záznam o datu započetí adaptačního období učitele,
b) záznam o průběhu a obsahu vzdělávání učitele,
c) záznam o osobách zajišťujících uvádění učitele,
d) zápisy o průběhu jednotlivých hospitací v rámci adaptačního období.

Atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně
Postup před konáním atestačního řízení
Učitel předkládá řediteli školy, v níž absolvuje atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně, nejpozději dva týdny před konáním atestačního řízení v písemné formě doklady prokazující dosažené profesní kompetence učitele.
Uvádějící učitel a fyzická osoba, která se na uvádění učitele v prvním kariérním stupni podílela, předkládá řediteli školy nejpozději dva týdny před konáním atestačního řízení:
a) průběžnou dokumentaci k práci učitele v prvním kariérním stupni,
b) písemné hodnocení adaptačního období.
Ředitel školy zajistí nejpozději týden před konáním atestačního řízení doručení všech shromážděných dokladů v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) všem členům atestační komise.

Obsah, forma a průběh atestačního řízení
V atestačním řízení pro postup do druhého kariérního stupně posuzuje atestační komise zejména:
a) naplnění plánu profesního rozvoje učitele na základě dokladů prokazujících dosažené profesní kompetence učitele, obsah průběžné dokumentace k práci uchazeče učitele vedené v průběhu celého adaptačního období a písemné hodnocení uvádějícího učitele, případně písemné hodnocení pedagoga ze školy poskytující vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele, případně jiného odborníka na třetím kariérním stupni ze stejného druhu školy, pokud se na uvádění učitele podílel,
b) dosažený pokrok v rozvoji profesních kompetencí učitelé a porovnají je se standardem učitele pro druhý kariérní stupeň.
Atestační řízení trvá nejméně 30 minut a nejdéle 60 minut.
Atestační komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně 2 její členové.
Procesní správnost a administraci činnosti atestační komise zajišťuje tajemník.
Předseda atestační komise nebo jím pověřený člen atestační komise řídí průběh atestačního řízení.
O výsledku atestačního řízení atestační komise hlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o výsledku atestačního řízení hlas předsedy atestační komise.
Výsledek atestačního řízení pro postup do druhého kariérního stupně hodnotí atestační komise výroky „uspěl“, nebo „neuspěl“.
Výsledek hodnocení oznámí předseda atestační komise učiteli ústním vyhlášením bezprostředně po poradě konané po ukončení atestačního řízení.

Protokol o průběhu atestačního řízení
O průběhu atestačního řízení pro postup do druhého kariérního stupně se pořídí protokol, jehož obsahem je:
a) jméno učitele,
b) datum narození učitele,
c) adresa trvalého pobytu učitele; pokud učitel nemá trvalý pobyt, uvede se adresa jeho bydliště,
d) datum a čas konání atestačního řízení,
e) výsledek atestačního řízení a jeho zdůvodnění,
f) jména členů atestační komise a jejich podpisy
g) doklady uvedené v § 4 odst.1 písm. a).
Ředitel školy uloží nejpozději do tří dnů od konání atestačního řízení v digitální formě doklady uvedené v odstavci 1 do informačního systému.
Učiteli, který u atestačního řízení pro postup do druhého kariérního stupně uspěl, vydá ředitel školy nejpozději do 3 dnů osvědčení o výsledku atestačního řízení.
Učiteli, který u atestačního řízení pro postup do druhého kariérního stupně neuspěl, vydá ředitel školy písemnou zprávu o neúspěšném vykonání atestačního řízení. Zpráva musí obsahovat zdůvodnění výroku.

Neúčast na atestačním řízení, opakování a odstoupení, námitky
Pokud se učitel před zahájením atestačního řízení nedostaví nebo v průběhu jeho konání z atestačního řízení odstoupí, je hodnocen, jako by v tomto řízení neuspěl.
Nemůže-li se učitel pro překážku v práci podle jiného právního předpisu atestačního řízení zúčastnit, může ředitel školy rozhodnout o náhradním termínu konání atestačního řízení neprodleně po doručení písemné omluvy uchazeče, nejpozději však do 15 dnů od konání atestačního řízení.
Termín náhradního konání atestačního řízení stanoví ředitel školy nejpozději týden před uplynutím adaptačního období v souladu s organizačními podmínkami školy.

Atestační řízení pro postup do třetího kariérního stupně
Přihláška k atestačnímu řízení a podklady pro rozhodování atestační komise
Přihlášku k atestačnímu řízení pro postup do třetího kariérního stupně podává učitel v druhém kariérním stupni formou přihlášky k atestačnímu řízení v informačním systému v termínu pro přihlášení vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) nebo právnickou osobou zřízenou a pověřenou ministerstvem (dále jen „pověřená organizace“).
Učitel současně s přihláškou k atestačnímu řízení ukládá do informačního systému kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v digitální formě.
Učitel se stává účastníkem atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně v okamžiku, kdy pověřená organizace po formální kontrole podmínek pro přihlášení ke konání atestačního řízení potvrdí přijetí přihlášky.

Termín, místo konání a organizační zajištění atestačního řízení
Termín atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně vyhlašuje ministerstvo.
Ministerstvo zveřejní přesný termín konání atestačního řízení nejpozději 30 dnů před jeho konáním, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Učitel zaplatí úhradu za konání atestačního řízení nejpozději do týdne ode dne, kdy pověřená organizace potvrdí přijetí jeho přihlášky; nezaplatí-li učitel tuto úhradu v této době, bude jeho přihláška k atestačnímu řízení vyřazena.
Pověřená organizace zajistí doručení podkladů pro atestační řízení členům atestační komise minimálně tři týdny před konáním atestačního řízení.
Pověřená organizace zajistí jako místo konání atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně zpravidla pracoviště vysoké školy v daném kraji.

Obsah, forma a průběh atestačního řízení
Předsedou atestační komise pro postup do třetího kariérního stupně je zástupce školy, která poskytuje vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele.
Atestační komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně tři její členové.
Procesní správnost a administraci činnosti atestační komise zajišťuje její tajemník; tajemník není členem atestační komise.
Uchazeč ukládá nejpozději měsíc před konáním atestačního řízení pro postup
do třetího kariérního stupně v digitální formě doklady uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) do informačního systému.
Školní inspektor ukládá do informačního systému nejpozději měsíc před konáním atestačního řízení strukturovanou písemnou hodnoticí zprávu o pedagogickém působení učitele ve škole za poslední rok.
Ředitel školy, v níž učitel působí, ukládá nejpozději měsíc před konáním atestačního řízení písemné vyjádření školy k dokladovému portfoliu a k dalším složkám působení učitele ve škole do informačního systému.
Atestační řízení pro postup do třetího kariérního stupně trvá nejméně 60 minut a nejdéle 90 minut.
Předseda atestační komise nebo jím pověřený člen atestační komise řídí průběh atestačního řízení.
O výsledku atestačního řízení atestační komise hlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o výsledku atestačního řízení hlas předsedy atestační komise.
Porada a hlasování o výsledku atestačního řízení se konají bez přítomnosti učitele.
Výsledek atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně hodnotí komise výroky „uspěl“, nebo „neuspěl“. Výrok, a to i v případě záporného rozhodnutí, atestační komise písemně zdůvodní.
Výsledek atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně oznámí předseda atestační komise uchazeči bezprostředně po poradě konané po ukončení atestačního řízení ústním vyhlášením.
Výsledek atestačního řízení ve formě písemného vyrozumění zašle uchazeči pověřená organizace nejpozději do 3 pracovních dnů od data konání atestačního řízení. V případě, že uchazeč v atestačním řízení pro postup do třetího kariérního stupně uspěl, obdrží účastník řízení v této lhůtě osvědčení. V případě, že uchazeč v atestačním řízení neuspěl, obdrží vyrozumění o záporném výroku komise a zdůvodnění tohoto výroku.

Protokol o průběhu atestačního řízení
O průběhu atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně se pořídí protokol, jehož obsahem je:
a) jméno učitele,
b) záznam o předložení dokladu totožnosti učitele před zahájením hodnoticího pohovoru,
c) datum narození učitele,
d) adresa trvalého pobytu učitele; pokud učitel nemá trvalý pobyt, uvede se adresa jeho bydliště,
e) datum konání, čas zahájení a ukončení atestačního řízení,
f) výrok atestační komise a jeho zdůvodnění,
g) jména členů atestační komise a jejich podpisy.
Přílohami protokolu o průběhu atestačního řízení jsou:
a) doklady prokazující dosažené profesní kompetence učitele, obsahující jeho sebehodnocení ke všem kompetencím ze standardu učitele pro třetí kariérní stupeň,
b) tři plány profesního rozvoje a doklady k naplňování kompetencí ze standardu učitele pro třetí kariérní stupeň s ohledem na prokázání kvality práce uchazeče, na výsledky vzdělávání a rozsah působení uchazeče ve škole,
c) strukturovaná písemná hodnoticí zpráva školního inspektora, který učitele v průběhu atestačního řízení hodnotil,
d) písemné vyjádření ředitele školy, v níž uchazeč působí, k dokladům prokazujícím dosažené profesní kompetence učitele a dalším složkám působení učitele ve škole.
Pověřená organizace uloží nejpozději do tří dnů od konání atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně v digitální formě protokol o jeho průběhu do informačního systému.

Neúčast na atestačním řízení
Pokud se uchazeč před zahájením atestačního řízení bez omluvy nedostaví nebo v průběhu jeho konání odstoupí, je hodnocen, jako by při atestačním řízení neuspěl.
Nemůže-li se uchazeč atestačního řízení zúčastnit pro překážku v práci podle jiného právního předpisu nebo z jiných závažných důvodů, musí svou neúčast omluvit pověřené organizaci. Za omluvu se považuje písemná omluva doručená pověřené organizaci před termínem konání atestačního řízení a v případě závažného důvodu písemná omluva doručená pověřené organizaci po termínu konání atestačního řízení, pokud byla provedena neprodleně, jakmile závažný důvod pominul. Předseda komise nebo jím pověřený člen atestační komise může rozhodnout o náhradním termínu konání atestačního řízení, a to v nejbližším vyhlášeném termínu.

Společná a závěrečná ustanovení
Dokladové portfolio
Dokladové portfolio je soubor dokladů prokazujících dosažené profesní kompetence učitele v odpovídajícím kariérním stupni.
Dokladové portfolio vytváří učitel v průběhu přípravy na atestační řízení. Učitel, který se připravuje na atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně, vytváří dokladové portfolio ve spolupráci s uvádějícím učitelem, popřípadě se zástupcem školy poskytující vzdělávání nebo studium připravující k výkonu povolání učitele, případně jiného učitele v třetím kariérním stupni ze stejného druhu školy, pokud se na uvádění podílel.
Dokladové portfolio tvoří:
a) arch učitele k prokázání kompetencí ze standardu učitele pro odpovídající kariérní stupeň,
b) plán profesního rozvoje pro odpovídající kariérní stupeň,
c) doklady ke kompetencím ze standardu učitele pro odpovídající kariérní stupeň.
Dokladové portfolio musí splňovat následující požadavky:
a) doklad musí být vždy důkazem naplnění konkrétní kompetence ze standardu učitele,
b) doklad musí být písemně okomentovaný a zdůvodněný uchazečem, proč tímto dokladem dokládá naplnění konkrétní kompetence ze standardu učitele; uchazeč dokládá rozvoj profesních kompetencí vždy ke vztahu ke kompetenci.
Doklady, které se předkládají:
a) jako podklad v rámci atestačního řízení pro postup do druhého kariérního stupně, se musí vztahovat k adaptačnímu období,
b) jako doklad v rámci atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně, se vztahují zpravidla k období pěti bezprostředně uplynulých let.
V případě, že učitel použije doklady starší než bezprostředně uplynulých pět let, musí písemně zdůvodnit, proč se pro volbu tohoto dokladu rozhodl.
K dokladům starším více než 10 let se v atestačním řízení nepřihlíží.

Termín konání opravného atestačního řízení
Opravné atestační řízení pro třetí kariérní stupeň se koná v nejbližším termínu podle § 8 nebo § 12.

Náležitosti osvědčení
O úspěšném vykonání atestačního řízení vydá ředitel školy nebo pověřená organizace osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze.
Tiskopis osvědčení je opatřen šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu a vyhotovuje se na listu formátu 210 × 297 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.
Osvědčení obsahuje
a) výrok o výsledku atestačního řízení do příslušného kariérního stupně a odůvodnění,
b) titul, jméno učitele a datum jeho narození,
c) datum konání atestačního řízení,
d) datum vydání osvědčení,
e) podpis předsedy atestační komise a
f) otisk úředního razítka.

Společná ustanovení k atestačnímu řízení
Atestační řízení se koná v českém jazyce.
Před zahájením hodnoticího pohovoru atestačního řízení pro postup do třetího kariérního stupně prokáže učitel svou totožnost před atestační komisí předložením dokladu totožnosti. O předložení dokladu totožnosti se provede záznam do protokolu.
Atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně je neveřejné. Atestační řízení pro postup do třetího kariérního stupně je veřejně přístupné pouze pro pedagogické pracovníky, s výjimkou porady o výsledku atestačního řízení a hlasování.

Odměna
Členu atestační komise náleží odměna ve výši … Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti člena atestační komise.
Odměna podle odstavec 1 je splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru.

Úhrada za atestační řízení pro třetí kariérní systém
Výše úhrady za atestační řízení pro třetí kariérní stupeň je stanovena v částce … Kč.


Přechodná ustanovení
Méně plánů profesního rozvoje v prvních letech náběhového období (2018 až 2020).
Bez hodnoticí zprávy školního inspektora (2018).Příloha k vyhlášce č. ………/2017 Sb.
Evidenční číslo ………


Osvědčení

o výsledku atestačního řízení

vydané podle § 29k odst. 2 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. ………… /2017 Sb.
Pan/Paní
titul, jméno:
datum a místo narození:
uspěl/a dne ……… v atestačním řízení a je zařazen/a do ……… kariérního stupně.

OdůvodněníV …………… dne ……


otisk úředního razítka

podpis

Zdroj: Úřad vlády

Žádné komentáře:

Okomentovat