2.11.16

Kariérní řád: Předkládací zpráva k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (verze 25. 10. 2016)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je předkládán v souladu s bodem 3.6 Programového prohlášení vlády České republiky (usnesení Vlády České republiky ze dne 12. února 2014 č. 96), v němž se vláda mimo jiné zavázala zavést efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení.


Zavedení kariérního systému učitelů je jednou ze tří priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Kariérní systém je připraven pro všechny učitele, tj. nejen pro učitele škol veřejných, ale církevních a soukromých.

Návrh novely zákona doplňuje existující kariérní systém pedagogických pracovníků pro učitele o novou kariérní cestu – cestu rozvoje profesních kompetencí. Doposud mohou učitelé volit jen kariérní cestu k výkonu specializovaných činností ve škole (např. specializaci školního metodika prevence či výchovného poradce) nebo směřovat k vedoucí pracovní pozici.

Základem nového kariérního systému pro učitele se stane třístupňový standard učitele, který je postaven na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě práce učitele. Navrhovaný standard má tři oblasti, a to oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti, oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy. Standard je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce učitele a postihuje i rozsah působení učitele ve škole.

Podle návrhu bude každý začínající učitel zařazen do prvního kariérního stupně a bude muset povinně absolvovat dvouleté adaptační období. Jeho cílem je adaptace učitele na podmínky pedagogické praxe a přizpůsobení poznatků nabytých v pregraduální přípravě potřebám školy. Na konci adaptačního období proběhne hodnocení (atestační řízení) zaměřené na plnění plánu profesního rozvoje a na konkrétní pokroky v práci učitele ve vztahu k výsledkům žáků.

Po úspěšném ukončení atestačního řízení bude učitel zařazen do druhého kariérního stupně. Na atestační řízení pro kariérní stupeň 3 se může přihlásit učitel ve druhém kariérním stupni po 7 letech pedagogické praxe (dosavadním učitelům se praxe částečně započítá).

Úspěšný postup kariérním systémem bude znamenat i vyšší finanční ohodnocení; učiteli ve druhém kariérním stupni by se měl zvýšit plat o tisíc korun, učiteli, který se bude věnovat začínajícímu kolegovi, připadne příplatek ve výši tři tisíce korun, stejně jako učiteli ve třetím kariérním stupni, který si navíc polepší ještě o částku odpovídající postupu do vyššího platového stupně. Konkrétní vyčíslení nákladů je popsáno v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace.

Návrh novely také počítá se zavedením nových specializovaných činností, jako např. koordinátor vlastního hodnocení školy či výchovný poradce. S výkonem specializované činnosti je spojen nárok na specializační příplatek pedagogického pracovníka ve výši 1.000,- až 2.000,- Kč.

Zavedení kariérního systému má velký potenciál ke zvýšení kvality učitelské profese a učitelství jako celku. Kariérní systém učitelů cílí k růstu kvality škol, ke změnám priorit v jejich řízení, zlepšování práce učitelů a tím v konečném důsledku i ke zlepšování výsledků žáků.

Kariérní systém učitelů bude MŠMT zavádět postupně prostřednictvím projektu IMKA, jehož cílem je podpora zavádění kariérního systému učitelů, konkrétně jeho pilotáž a kompletní uvedení do praxe. V průběhu projektu budou ověřeny všechny procesy, metody a nástroje, které s realizací kariérního systému učitelů souvisí. Dále bude odborně připraven personál, který bude administraci kariérního systému zabezpečovat.

Po vypořádání připomínek přetrvává rozpor s Ministerstvem financí, které požaduje zhodnotit možnosti financování v rámci rozpočtu kapitoly MŠMT. Ministerstvo financí poukazuje na nutnost respektovat vládou schválené deficity rozpočtů, a to 60 mld. Kč v roce 2017, 50 mld. Kč v roce 2018 a 0 Kč v roce 2019. MŠMT nesouhlasí s požadavky Ministerstva financí, aby finanční dopady navrhované změny zákona byly hrazeny ze schválených rámců kapitoly 333 MŠMT. Novela má za cíl zvýšit motivaci učitelů; finanční prostředky, které jsou požadovány v rámci změn kariérního systému, proto jsou cíleny přímo k učitelům, navýší se nárokové složky jejich platů. Současně se změnami kariérního systému dojde ke změnám ve financování regionálního školství (novela školského zákona projednávaná v PSP ČR), která má zajistit předvídatelnost financování školské soustavy. Všechny tyto změny ve svém výsledků povedou ke zkvalitnění vzdělávacího systému ve svém komplexu.

K návrhu uplatnilo nad rámec novely zásadní připomínku také zásadní Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdy požadovalo zpřísnit požadavky na odbornou kvalifikaci speciálních pedagogů-pracovníků školských poradenských zařízení, upravit v oblasti získávání odborné kvalifikace asistentů pedagoga, zavést nové kategorie pedagogických pracovníků: školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a sociálního pracovníka ve školách a školských zařízeních. Tato připomínka nebyla vypořádána, neboť se jedná o vysoce odbornou otázku, kterou není možné do návrhu zapracovat, aniž by došlo k široké odborné shodě. Z tohoto důvodu musí takto významná změna projít standardním legislativním procesem.

Zdroj: Úřad vlády

Žádné komentáře:

Okomentovat