30.11.16

Jitka Chalánková: Praktickým efektem pamlskové vyhlášky bude vyhánění dětí do okolních samoobsluh, bister a obchodů, kde si nakoupí, co samy uznají za vhodné


Projev při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně v úterý 28. listopadu 2016: "Jsem přesvědčena, že veřejná moc by neměla rodičům předepisovat, jak se mají stravovat jejich děti. Současně jsem přesvědčena, že úprava možností dopoledního i odpoledního stravování je v  ompetencích ředitelů jednotlivých škol. To oni nesou za řízení školy zodpovědnost, to oni jsou v kontaktu s rodiči, to oni znají dobře konkrétní podmínky ve škole. Jinak se totiž ptám, na co mají děti rodiče a na co mají školy ředitele? Aby nedošlo k nedorozumění - ani já si nemyslím, že by na prvním stupni základní školy měl stát na chodbě automat s Coca-Colou."


Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5293. A vzhledem k tomu, že chci poděkovat paní ministryni za upozornění na legislativně technické úpravy, tak ho budu muset načíst v té nové podobě celý.

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 841).

A. Navrhované změny

1. V článku I se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní: "4. § 32 včetně nadpisu zní: "§ 32 Zákaz politické propagace, reklamy a prodeje nevhodného zboží -


Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně, já se omlouvám, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale přesná citace se čte až v podrobné rozpravě.

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobře. Přesnou citaci nechám do podrobné rozpravy a nyní si dovolím okomentovat tento svůj pozměňovací návrh.

V novele školského zákona zvažujeme především prospěšnost či škodlivost změn ve financování veřejných škol. Samotný školský výbor nám však doporučil i další dílčí změny ve školském zákoně. Proto i já si dovolím zvednout téma, které považuji za důležité. Je navíc aktuální a vím o něm od mnoha rodičů i ředitelů škol, se kterými jsem měla možnost mluvit.

Většina z vás určitě ví - a média nám to v uplynulých týdnech několikrát připomněla, že v platnost vstoupila tzv. pamlsková vyhláška, která velmi přísně reguluje prodej potravin ve školách. A to ještě neznáme přesnou metodiku, kterou prý chystá Ministerstvo zdravotnictví. Nová pravidla by měly školy respektovat od Nového roku. Bohužel už dnes se ale ukazuje, že bohulibý účel této detailní regulace, se zcela míjí s praxí. Místo aby se v tuto chvíli školy na její plnění připravovaly a zlepšovaly sortiment potravin ve školních bufetech, drtivá většina škol tato prodejní místa ze strachu před postihem plošně ruší.

Nelíbí se mi to z několika důvodů. Za prvé je velmi subjektivní posuzovat, co pro které děti kterého věku je, či není zdravé. A pokud ze stávajícího znění vyhlášky vyplývá, že za nezdravý může být považován i normálně tučný jogurt, je něco velmi špatně. Za druhé. Praktickým efektem tohoto opatření bude vyhánění dětí do okolních samoobsluh, bister a obchodů, kde si nakoupí, co samy uznají za vhodné. Ve výsledku budou jíst mnohem nezdravěji, než kdyby si ve školním bufetu koupily loupáček nebo housku se šunkou. Za třetí se mi nelíbí selekce škol, pro které vyhláška platí, a pro které nikoliv. Střední školy si na ministerstvu vymohly výjimku. Ta se ale netýká víceletých gymnázií a dalších škol s odpoledním provozem. Přitom na nich probíhá odpolední vyučování, probíhají zde odpolední kroužky, vím o školách, v jejichž prostorách fungují hudební školy. Právě v těchto školách nyní zavřou i dobře spravované bufety, na které byly děti zvyklé a které často přispívaly i k dobrému prostředí ve škole. Jinými slovy, místo aby stát taková prodejní místa považoval na školách za bonus pro studenty i učitele, tak je raději zlikviduje.

Je ale ještě jeden důvod, proč se mi nová regulace nelíbí. A ten důvod je zásadní. Jsem přesvědčena, že veřejná moc by neměla rodičům předepisovat, jak se mají stravovat jejich děti. Současně jsem přesvědčena, že úprava možností dopoledního i odpoledního stravování je v kompetencích ředitelů jednotlivých škol. To oni nesou za řízení školy zodpovědnost, to oni jsou v kontaktu s rodiči, to oni znají dobře konkrétní podmínky ve škole. Jinak se totiž ptám, na co mají děti rodiče a na co mají školy ředitele? Aby nedošlo k nedorozumění - ani já si nemyslím, že by na prvním stupni základní školy měl stát na chodbě automat s Coca-Colou.

Nechci však v této souvislosti útočit na Ministerstvo školství. Jsem si vědoma toho, že k vydání tzv. pamlskové vyhlášky bylo ministerstvo v podstatě dotlačeno doposud platným zněním školského zákona. Chci upozornit, že stávající ustanovení § 32 školského zákona je formulováno velmi kostrbatě a málo srozumitelně. Konkrétně odst. 2 nutí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví určovat potravinové výrobky, které lze na školách prodávat, nikoliv v kontextu péče o zdraví žáků, ale v kontextu zákazu reklamy. A právě tato absurdita vedla k vydání diskutované pamlskové vyhlášky, která se setkala s nevolí nejen žáků a studentů, ale i ředitelů škol a rodičů. Ráda bych vás proto seznámila s pozměňovacím návrhem, který tuto situaci řeší. Diskutovala jsem ho i s kolegy ze školského výboru a s lidmi takříkajíc z terénu. Věřím, že velmi jednoduchou změnou v zákoně můžeme zachránit školní bufety a současně respektovat snahu o zdravější stravování našich dětí, což je cíl, s nímž se plně ztotožňuji i já. Účelem mého návrhu je přenést rozhodování o prodeji, zejména potravin, na školské rady. V těchto radách mají své zastoupení i rodiče a jako samosprávné orgány školy jsou více způsobilé než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví zabývat se takovýmito margináliemi. Změna navíc umožní vzít v potaz specifické podmínky na každé škole.

V odst. 2 § 1 (? V odst. 1?) navrhuji text zachovat.

V odst. 2 navrhuji zakotvit zákaz reklamy či prodeje na školách. To se pochopitelně netýká jen potravin, ale např. i finančních produktů a jiných komodit.

V odst. 3 dává ale můj návrh školské radě možnost prodej a reklamu v jí vymezeném rozsahu povolit - může se to týkat nejen prodeje chlebíčků ve školním bufetu, ale např. i reklamy na značkovém oblečení žáků. Předpokládám, že školské rady by svého oprávnění využily zejména k povolení prodeje běžných potravin, sanitárního zboží, jako jsou třeba papírové kapesníčky, nebo např. psacích potřeb.

Odstavec 3 současně obsahuje výčet reklamy a prodeje, které jsou zakázány vždy a nemůže je povolit ani školská rada: jedná se např. o cigarety, alkohol, lehké drogy, pokud by byl jejich prodej povolen, nevhodné časopisy atd.

Schválením tohoto návrhu se tak stane bezpředmětnou i kritizovaná vyhláška, protože ztratí zákonnou oporu.

Dámy a pánové, přesto, že máme na mnoho otázek různé názory a na některých se prostě nikdy neshodneme, tento návrh není ani pravicový ani levicový. Domnívám se, že je to návrh zdravého rozumu. Je to návrh, jehož podporou můžete projevit respekt k rodinám a důvěru ředitelům škol a jejich samosprávným orgánům. Je to návrh, jehož podporou můžete zrušit zbytečnou regulaci, která nic nelepší a naopak otravuje život mnoha studentům, učitelům i rodičům. Velmi vás prosím, pročtěte si návrh pozorně a zvažte jeho podporu. V podrobné rozpravě ho načtu.4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

vyhánění dětí do okolních samoobsluh, bister a obchodů

O nějakém vyhánění z ráje nemůže být ani řeči.
Žák v době výuky podle stanoveného rozvrhu vyučovacích hodin nesmí opustit školní budovu!
Tak jedině, že by nakoupil cestou do školy. Pak pomůže už je kontrola chlebníku u vchodu do školy. Ostatně jsem přesvědčen, že nemálo problémů by se vyřešilo školními uniformami. Pak by bylo možné postihovat prodejce zdraví škodlivých poživatin v okolí školy. A vůbec, vidím to na ceduli 'Zákaz prodeje koly, čipsů, čokoládových tyčinek, mléčných krémů a marihuany dětem do patnácti let!'

Fanda Moudry řekl(a)...

Jen takovou malou technickou poznámku. Jsou obědy ve školních jídelnách kvalitní a zdravé? Mnohdy se z těch polotovarů, které jsou pěkně zmražené a staré vskutku "sbíhají sliny". A to nemluvím o mraku stabilizátorů všeho druhu v obědech obsažených. Tak vzhůru ke světlým zítřkům. Za pár let se potom prokáže, že děti byly krmeny velmi nezdravými jídly.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Už ani některé bylinkové čaje nejsou zdravé.
Tak kdyby mšmt ještě udělalo něco s tím povětřím. Kolikrát se to dýchat nedá.

Fanda Moudry řekl(a)...

Na to máme koordinátory environmentální výchovy na školách. Ti budou zodpovědni za to, že přefiltrují vzduch přicházející z venku. A vše zkontroluje koordinátor evaluace školy. Toho pak koordinátor koordinátorů. Řediteli pak předají pozitivní hlášení, které se přepošle ČŠI. Ta pak předá souhrnné výsledky MŠMT. MŠMT pak údaje přepošle některým neziskovkám a ty z toho v médiích udělají ty "správné závěry".

Okomentovat