10.11.16

Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2017 dotační program k podpoře školního stravování žáků základních škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2017 dotační program k podpoře školního stravování žáků základních škol podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci. Současně bude navázána a podpořena spolupráce ministerstva, základních škol a zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací v této oblasti.

Příjemcem dotace mohou být pouze právnické osoby zřízeny v některé z následujících právních forem:
  1. spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  2. nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,
  3. ústav podle občanského zákoníku,
  4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  5. účelové zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 2. prosince 2016.

Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení:


Kontaktní osobou k tomuto programu je PaedDr. Miroslava Salavcová , oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, e-mail: miroslava.salavcova@msmt.cz

2 komentáře:

Jirka řekl(a)...

Domníval jsem se, že veřejně prospěšná společnost je i škola, ale ta zřejmě nekoná dobře dobro.

Eva Adamová řekl(a)...

Důsledkem vyhlášení dotačního programu na stravování žáků přes neziskovky je, že tam, kde se toho neziskovky chytly, podpora stravování sociálně slabých žáků probíhá, ale jinde neprobíhá. Může snad sociálně slabý nepodpořený žák za to, že se narodil jinde než žák podpořený? V tomto státě všechno ztrácí řád a smysl. Podobně je to i s v minulých letech vypisovanými rozvojovými programy na inkluzi. Do těch mohly jít jen velké školy s velkým počtem integrovaných žáků, malé školy neměly šanci dotaci získat. Jak k tomu ale integrovaný žák z malé školy přijde?

Okomentovat