29.10.16

Petr Chaluš: Koncepce rozvoje Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Přinášíme návrh koncepce rozvoje Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání z výběrového řízení na ředitele.

Současný stav v kontextu cílů vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) se v současnosti zaměřuje především na testování a standardizaci zkoušek. Tento přístup je zúžením jeho úkolu “zjišťovat výsledky vzdělávání”. Současná podoba státní maturity a jednotných přijímacích testů na maturitní obory středních škol je navíc výrazně ovlivněna specifickým pojetím tohoto úkolu Centra. Současné pojetí nedostatečně ověřuje “výsledky učení” i nedostatečně ověřuje “potenciálu ke studiu”. Testování a zkoušky v pojetí Centra málo zohledňují podstatné dovednosti, které žáci potřebují pro život, trh práce a orientaci v čím dá více složité společnosti. Svět vyžaduje od mladých lidí samostatnost, schopnost se rozhodovat, myslet v souvislostech, pracovat v týmu, flexibilitu, kreativitu, motivaci, schopnost celoživotního učení, schopnost specializace a změny specializace v průběhu života, a další významné dovednosti. Tyto dovednosti se Centru zatím nedaří podporovat, ani ověřovat.    

Další výrazná výzva současnosti je podpora soudržnosti společnosti, kterou mimo jiné ohrožuje posilování nerovných šancí na vyšší vzdělání. Tyto nerovnosti podporuje současné pojetí zkoušek. Rodiny s vyšším sociálním statusem jsou schopné zajistit přípravu dětí na testy a zkoušky, mnoho ostatních rodin (talentovaných dětí) tuto podporu nedokáže dětem poskytnout. Test postavený na pouhém natrénování a opakování znalostí pak vyřadí mnoho (pro test skrytě talentovaných) dětí nespravedlivě z možnosti studovat maturitní obor, získat maturitu, studovat vysokou školu. Navíc tyto “testové znalosti” všichni žáci vypustí z hlavy, tato forma testů je podpoří jen v jediné dovednosti a to je dovednost zvládat testy. Pro posilování a ověřování této jediné dovednosti u žáků není adekvátní tak rozsáhlý systém.   

Realizace státních zkoušek je technicky i administrativně rozsáhlá agenda, znamená například pevný kalendář činnosti určený na několik let dopředu. Znamená i velký rozsah komunikace s klienty - státní správou a samosprávou, školami, studenty, rodiči a dalšími osobami. Tento rámec navíc upevňuje a rozšiřuje nová agenda povinné přijímací zkoušky na maturitní obory. Centrum zřejmě pod tlakem této reality má viditelně jedinou prioritu: zajistit chod zkoušek, zejména technicky (příprava, realizace, vyhodnocení) a administrativně.

Centrum působí, že je pouhým vykonavatelem zákonných norem, navíc úkol pojímá tak, že tyto zákonné normy aplikuje příliš mechanicky a zbytečně přitvrzuje jejich direktivní dikci vůči klientům: školám, učitelům, žákům i rodičům. Tento druh mechanické činnosti Centra je ještě umocněn důrazem na zabránění úniku informací, neprozrazení otázek a odpovědí v testech. Centrum působí téměř jako bezpečnostní agentura. Tento důraz na bezpečnost není dán jen zákonem, je vytvářen i způsobem uchopení zákonných norem, přitom jde sektor vzdělávání a ne sektor bezpečnosti státu.

Tento přístup vyvolává negativní atmosféru, školy, učitelé i žáci jsou pak pouhými “čísly” v systému, někdy dokonce jsou postaveni do role podezřelých z podvádění.



Změna přístupu Centra ke státním zkouškám

Je důležité je, aby služby Centra podporovaly cíle vzdělávání uvedené ve školském zákoně a respektovaly principy RVP, kde prioritou jsou například kompetence. Existují nástroje zaměřené více na kompetence a potenciál žáků (a méně na znalosti vytržené z kontextu) a současná legislativa je umožňuje využívat.
Současná forma testování a zkoušek má negativní dopad do procesu učení na středních a nyní i základních školách, vede k ústupu od inovativních metod učení,  od konceptu kompetencí, od celostního pojetí vzdělávání. Nástroje Centra by naopak měly moderní přístup k učení podporovat.


Zpětná vazba
Chyba a stížnosti na státní maturitu několik let přetrvávají a Centrum by mělo reagovat na zpětnou vazbu od klientů a širší odborné veřejnosti. Je třeba reagovat na zpětnou veřejnosti, včetně rodičů a studentů (např. nevyslyšeny zůstaly názory studentů na nespravedlivou neúspěšnost u zkoušky z matematiky).
Centrum by mělo otevřeně spolupracovat s dalšími stakeholdery v oblasti “zjišťování výsledků vzdělávání” (univerzitami, výzkumnými pracovišti, i neziskovými organizacemi, komerčními producenty testů apod.) na vylepšování svých služeb.

Smysluplnost a užitečnost
Současnému, do jisté míry funkčnímu systému zkoušek, výrazně chybí reflexe cílů, smyslu i obsahu tohoto systému. Cestou k rozvoji je tato neustálá reflexe priorit ve vzdělávacím systému. Těmito prioritami nemohou být jen určité vybrané znalosti nebo předměty, priority ve vzdělávání jsou vždy komplexní. Vždy v sobě mají aspekt celoživotního učení, dovednosti pro pracovní uplatnění, schopnost vzájemného soužití ve společnosti apod.

Hlavní státní zkoušky je možné rozvíjet (i v rámci současné legislativy) a výrazně posunout jejich podobu. Obecný cíl této změny lze definovat jednoduše jako:
  • zaměření státní maturity na ověřování kompetencí v oblasti “gramotností” (matematické, komunikační, digitální apod.), komplexních dovedností  
  • zaměření jednotné přijímací zkoušky spíše na studijní potenciál (než na znalosti) v současnosti určených vzdělávacích oblastech zákonem  

Transparentnost a etika
Je důležitá transparentnost, zpřístupnit co nejrozsáhleji anonymizovaná data ze zkoušek. Zároveň samozřejmě znemožnit zneužití těchto dat, aby nepoškodily žáky nebo nespravedlivě některé školy. Anonymizovaná data Centrum odmítalo poskytovat i pro akademické výzkumné účely. Centrum zjevně kumuluje významné informace velmi užitečné pro rozvoj systému školství, se kterými je třeba umožnit dále pracovat. Je důležité i otevřeně přiznávat chyby a omezení validity zkoušek, které jsou přítomné vždy a není etické tajit. Naopak umožnit veřejnosti a ostatním odborným subjektům externí hodnocení kvality služeb poskytovaných Centrem.

Partnerství a respekt
Centrum by neustále mělo zapojovat učitele (nejen jako pomocnou sílu) jako sebevědomé profesionály ke spolupráci a zpětné vazbě. Mnoho dobrých učitelů je velmi nespokojených s tím, jak státní zkoušky ovlivňují negativně jejich pedagogické úsilí. Pokud mají ověřenou zkušenost, jak žáky vést k nejlepším vzdělávacím výsledkům, a přijímací nebo závěrečné testy jsou v protikladu k této zkušenosti profesionála, pak systém ztrácí vnitřní soudržnost a kvalitu. Jen stálá komunikace a revize umožňuje tuto kvalitu.



Komplexní vize rozvoje činnosti Centra

Centrum by mělo poskytovat státu komplexní službu pro stát a širokou veřejnost, hodnotit výsledky vzdělávání obecně, vytvářet nástroje a metody hodnocení výsledků vzdělávání. A to nejen formou vytváření testů dostupných školám pro využití. Mělo by rozvíjet standardy v oblasti hodnocení výsledků ve spolupráci se školami, zřizovateli, MŠMT a dalšími organizacemi. Tyto úkoly do jisté míry již má, jen se nastaly prioritou.

Podpora škol a učitelů
Touto svou činností by mělo výrazně podporovat metodicky školy jako svébytné autority na poli vzdělávání ve vytváření jejich vlastní koncepce evaluace (jak žáků, tak celkové práce školy). Mělo by se stát jednou z opor učitelů v jejich profesi. Hodnocení výsledků učení je součást práce učitele a Centrum může být jeho partnerem v této činnosti.

Výzkum a rozvoj systému
Centrum mělo realizovat výzkumy, národní a mezinárodní studie, které by dávaly komplexní údaje veřejnosti i dovnitř systému. Není cílem prostřednictvím těchto nástrojů a dat soutěžit a srovnávat se, je důležité hledat možnosti rozvoje vzdělávání na národní, evropské i globální úrovni.

Poradenství
Významnou částí činnosti Centra by mělo být poradenství pro veřejnost, žáky a rodiče. Nejen rozsáhlé poradenství pro státní zkoušky (to by mělo být samozřejmostí) i celková podpora občanů v oblasti jejich vlastního rozvoje, ověření si úrovně jejich dovedností. Pomáhat jim odpovědět na otázku “Co znamená, že něco umím a jak mohu prokázat co umím?”

Online příprava na zkoušky v obecné rovině (jak zvládnout zkoušku) by měla být dostupná zdarma. Centrum by mělo aktivně zabraňovat komerčnímu zneužívání přípravy na státní zkoušky, které diskriminuje sociálně znevýhodněné rodiny.

Otevřená tvorba obsahu
Obsah státních zkoušek má vznikat celonárodním konsensem například prostřednictvím otevřené veřejné diskuse nebo platformy jakou by mohla být Národní rada pro vzdělávání apod.

Spolupráce napříč vzdělávacím sektorem
Spolupráce je nutná například s vysokými školami při rozvoji maturitní zkoušky, která je jednou z podmínek přijetí na vysokou školu. Centrum může nabízet i veřejným vysokým školám metodickou podporu při jejich přijímacím řízení, rozvoj kvality ověřování výsledků učení vysokými školami. Podobný přesah by měl Centrum i vůči předškolnímu vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Aktivní přístup k vlastnímu rozvoji

Centrum by mělo vytvářet projekty pro rozvoj své činnosti na národní i mezinárodní úrovni. Je třeba se více inspirovat zahraničními systémy. A využívat dostupné evropské i národní fondy na rozvoj činnosti organizace.  

Žádné komentáře:

Okomentovat