6.9.16

Radovan Bogdanowicz: Aktualizovaná kritéria hodnocení vycházející z modelu kvalitní školy

Dne 19. července 2016 po projednání v 28. poradě vedení MŠMT schválila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních, která v souladu se školským zákonem připravila a předložila Česká školní inspekce. Kritéria jsou hlavním nástrojem inspekčního hodnocení a Česká školní inspekce podle nich bude ve školním roce 2016/2017 postupovat.


Kritéria vycházejí z vytvořeného modelu tzv. kvalitní školy, který byl vypracován expertní skupinou složenou ze zástupců České školní inspekce i externích odborníků. Jsou výsledkem konsenzu všech stěžejních skupin aktérů v rámci počátečního vzdělávání, kteří s předkládanou podobou kritérií vyslovili souhlas.

Oproti předcházejícímu školnímu roku, kdy byla nová kritéria aplikována poprvé, jsou aktuální kritéria zpracována v modifikacích pro školy všech stupňů vzdělávání a pro všechna školská zařízení spadající do působnosti České školní inspekce. Pro inspekční činnost jsou tak připraveny modifikace pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, střední odborné školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. Konstrukce kritérií umožňuje také postupné využívání v rámci vlastního hodnocení přímo jednotlivými školami a školskými zařízeními a také pro hodnocení prováděné ze strany zřizovatelů, což byl dlouhodobý požadavek nejen národních odborníků na vzdělávání, ale také mezinárodních institucí (obsaženo např. ve Zprávě OECD o hodnocení vzdělávání v ČR za rok 2012).

Úpravy kritérií loňského roku do aktualizované podoby představují několik rozdílných postupů. Kritéria, která byla v běžné inspekční činnosti využívána v minulém školním roce - modifikace pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia a střední odborné školy – byla podrobena připomínkovému řízení ze strany inspekčních pracovníků (na základě jejich zkušeností z inspekční činnosti) a analýzám validity hodnocení. Úpravy provedené na základě těchto podkladů se pak týkaly zejména zpřesnění indikátorů ve čtyřstupňové škále.

Kritéria pro vyšší odborné vzdělá- vání byla upravována po uskutečněné pilotáži, a to na základě připomínek inspekčních pracovníků i zástupců Asociace vyšších odborných škol. Nové modifikace kritérií – pro základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení – připravovali odborníci z České školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky, přičemž výsledné návrhy byly připomínkovány a upraveny do aktuální podoby.

Základní struktura kritérií zůstala stejná jako v minulém školním roce, což zaručuje neměnnost a stabilitu národního rámce pro hodnocení. Kritéria jsou i nadále členěna do šesti oblastí:

  1. Koncepce a rámec školy/školského zařízení,
  2. Pedagogické vedení školy/školského zařízení,
  3. Kvalita pedagogického sboru
  4. Výuka/Vzdělávání
  5. Vzdělávací výsledky
  6. Podpora dětí, žáků a studentů při vzdělávání (rovné příležitosti)

V každé oblasti jsou vedle stručného popisu a charakteristiky formulována jednotlivá kritéria (3–5), která indikují příznaky kvality. Popisy kritérií zahrnují konkrétní znaky, vypovídající o naplnění kritéria, což umožňuje provádět hodnocení s využitím těchto kritérií dalšími aktéry vzdělávání, např. zřizovateli škol, nebo – v rámci vlastního hodnocení – i samotnými školami a školskými zařízeními.

Proces postupných úprav a ladění kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Česká školní inspekce nepovažuje za ukončený. Na základě zkušeností získaných v nadcházejícím škol- ním roce bude Česká školní inspekce znovu vyhodnocovat přesnost kritérií a jejich uplatnitelnost ve spektru svých hodnoticích činností, i jejich využitelnost mimo Českou školní inspekci.

Mgr. Radovan Bogdanowicz ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy

Zdroj: ČŠI

Žádné komentáře:

Okomentovat