6.9.16

Ondřej Andrys: Specifické úkoly České školní inspekce pro školní rok 2016/2017

Česká školní inspekce se v nadcházejícím školním roce bude kromě běžné inspekční činnosti věnovat také několika specificky zaměřeným úkolům. Klíčovým tématem nového školního roku je samozřejmě zavádění společného vzdělávání. Podrobné informace k jednotlivým specifickým úkolům definovaným v rámci Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2016/2017. Následující článek poskytuje komentář k některým z nich.


S účinností k 1. září 2016 došlo v důsledku schválené novely školské- ho zákona k zásadní změně v rámci počátečního vzdělávání v České republice, jejímž cílem je umožnit všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účastnit se za stanovených podmínek vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu a poskytnout jim pro tuto individuální integraci adekvátní podporu. Česká školní inspekce bude sledovat, hodnotit a kontrolovat, jakým způsobem jsou zákonné parametry uplatňovány v praxi a jak se daří naplňovat principy společného vzdělávání definované školským zákonem. Česká školní inspekce bude sledovat úpravy školních vzdělávacích programů, nastavení, realizaci a účinnost podpůrných opatření k naplnění vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo samotné vzdělává- ní podle individuálních vzdělávacích plánů. Smyslem činností České školní inspekce je také poskytovat školám a školským zařízením při implementaci společného vzdělá- vání metodickou podporu. S tematikou společného vzdělávání pak souvisí také inspekční činnost ve školských poradenských zařízeních nebo kontrola průběhu zápisů do prvního ročníku základního vzdělávání.

Velmi důležitým tématem, kterému se Česká školní inspekce bude ve školním roce 2016/2017 intenzivně věnovat, je také efektivita primárně preventivních aktivit škol a školských zařízení směřující k minimalizaci rizik spojených s výskytem závadného chování. Zajištění bezpečnosti všech účastníků vzdělávání je stěžejním úkolem každé školy a každého školského zařízení. Cílem České školní inspekce bude ověřit, zda nastavené minimální preventivní programy škol nejsou pouze formálním dokumentem, zda jsou funkční, mají reálný dopad do školní praxe a zda účelně přispívají k vytváření bezpečného prostředí a eliminaci projevů rizikového chování.

Dále se Česká školní inspekce bude zaměřovat např. na vzdělávání ve školách, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti u maturitní zkoušky, na průběh maturitních zkoušek ve společné i profilové části, stejně jako na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol využívající centrálně zadávané jednotné testy. Ve školním roce 2016/2017 se Česká školní inspekce zaměří také na podporu rozvoje, dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti, na vzdělá- vání studentů ve vyšších odborných školách nebo na kvalitu školního stravování, včetně otázek souvisejících se zajištěním dietního stravování.

PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora

Zdroj: ČŠI

Žádné komentáře:

Okomentovat