17.9.16

MŠMT vyhlašuje Program na podporu informačních center pro mládež v roce 2017

Uzávěrka pro přijímání žádostí je 20. listopadu 2016.Vyhlášení dotačního Programu na podporu
Informačních center pro mládež v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje dotační Program na podporu Informačních center pro mládež v roce 2017 (dále jen Program). Program vychází
z Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, přijaté usnesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014 a z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice, schválené poradou vedení MŠMT v dubnu 2008. Program je v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1
Základní vymezení a cíle Programu
Program je určen pro podporu Informačních center pro mládež v České republice (dále jen ICM), která jsou certifikovaná MŠMT dle platné Metodiky certifikace Informačních center pro mládež, schválené náměstkem pro podporu sportu a mládeže. Maximální výše podpory je 300.000 Kč na jedno ICM.

 1. Žadatelem mohou být ICM nebo jejich zřizovatelé, kteří mají pro rok 2017 platnou certifikaci dle Metodiky certifikace Informačních center pro mládež (č.j. 38 150/2011-51).

 1. Hlavní cíle Programu jsou:
 • rozvíjet informační síť pro mládež (ISM) v České republice prostřednictvím certifikovaných ICM,           
 • zajišťovat rovný přístup k informacím pro děti a mládež ve věku 13 – 30 let
  a podporovat rozvoj jejich kompetencí pro práci s informacemi.

 1. Dalšími cíli Programu jsou:
 • posilovat efektivní spolupráci a navazování kontaktů v oblasti poskytování informací pro mládež mezi poskytovateli informací na místní i regionální úrovni,
 • podílet se na společných aktivitách a tvorbě společných produktů Informační sítě pro mládež a Národního informačního centra pro mládež (dále jen NICM),
 • naplňovat Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 v oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení (viz opatření 2.4.1),
 • propojit a posilovat spolupráci a koordinaci ICM s poskytovateli kariérového poradenství z různých sektorů a oblastí kariérového poradenství,
 • usnadňovat přístup k informacím metodami a formami vhodnými a uživatelsky atraktivními pro děti a mládež,
 • podporovat iniciativy a aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi,
 • seznámit mladé lidi s činností ICM v jejich regionu,

 • prohlubovat a zvyšovat kvalifikaci pracovníků ICM,

 • zvyšovat povědomí o právu mladých lidí na informace prostřednictvím společných kampaní (např. Evropský den informací pro mládež apod.).

 1. Předkládaný projekt musí být zaměřen na naplňování cílů Programu. Duplicitní úhrada stejných nákladů z více různých zdrojů není dovolena. Žádost o dotaci musí splňovat základní formální kritéria. Žádosti, které tato kritéria nesplní, budou
  z  hodnotícího procesu vyřazeny.

 1. Žadatel může předložit ministerstvu v tomto programu maximálně 1 projekt, který bude realizován v roce 2017.

 1. Pokud jeden zřizovatel předkládá projekt pro více ICM, musí být zpracován oddělený rozpočet pro každé ICM.

 1. Uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti bude důvodem pro neposkytnutí dotace.

 1. Zaslané projekty MŠMT žadatelům nevrací.Čl. 2
Účelové a časové vymezení vynaložených prostředků

 1. V případě, že žadatelem je nestátní nezisková organizace (NNO), dotaci lze použít na náklady a výdaje, které vznikly od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, dotaci nelze použít na výdaje, které vznikly před datem vydání rozhodnutí. Na náklady vzniklé před tímto datem ji lze použít pouze za předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny.

 1. Dotace může být využita pouze v souladu s obsahem projektu a na účel vymezený v rozhodnutí. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.
       Dotaci nelze použít na:
 • úhradu výdajů na pohoštění (kromě oblasti vzdělávání, viz omezení použití dotace b),
 • dary a ceny (neplatí na drobné nefinanční odměny pro děti v rámci pořádaných akcí),
 • úhradu pořízení investičního majetku,
 • platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu,
 • výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci,
 • nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
 • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace,
 • leasing,
 • financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace,
 • úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
 • úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
 • úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců organizace, kteří se nepodílejí na realizaci projektu,
 • vzdělávání, které nesouvisí s činností Informačního centra pro mládež.
     Omezení použití dotace:
 • na provozní náklady kanceláře organizace lze použít nejvýše 35 % z poskytnuté dotace. Mezi provozní náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje, poštovné, kancelářský materiál, na zařízení organizace, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, místní vyhláškou stanovené poplatky (např. likvidace odpadu) apod.,
 • pro oblast vzdělávání lze čerpat finanční dotaci v částce nejvýše 350,- Kč na osobu a den,
 • na ostatní aktivity lze čerpat dotaci do výše maximálně 70% skutečných nákladů projektu,
 • na pořízení určitých druhů vybavení je třeba dodržet finanční limity (viz příloha č. 2).

 1. Další vymezení účelu dotace:
 • projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, příp. dalších zdrojů. Pokud je financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu,
 • pokud žadatel nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, je daň z přidané hodnoty jeho způsobilým výdajem a jako osoba, která náklady na daň z přidané hodnoty nese výlučně a konečně, může tuto daň z dotace uhradit,
 • příjemce dotace, je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.,
  o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • poskytnutí dotace dle tohoto programu nezakládá nárok příjemci na poskytnutí dotace v následujících letech.

 1. Příjemce dotace je povinen dodržet parametry schváleného projektu. Změny
  v projektech a v rozhodnutí se povolují výjimečně v odůvodněných případech na základě písemné žádosti NNO předložené nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku odboru pro mládež MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 nebo naskenovanou na e-mailovou adresu: dotace.mladez@msmt.cz). V žádosti musí být vždy uvedeno číslo rozhodnutí, název projektu, příjemce dotace, popis a zdůvodnění požadované změny, datum a podpis statutárního orgánu. Požadovanou změnou nelze měnit původní obsah projektu.Čl. 3
Způsob podání žádosti a její formální náležitosti
 1. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím informačního systému ISPROM
  a v listinné podobě.

 1. Pro zařazení do dotačního řízení odboru pro mládež MŠMT je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému ISPROM na adrese http:// isprom.msmt.cz. Po řádné registraci obdrží e-mail s uživatelským jménem
  a heslem.

 1. Elektronická forma žádosti (v systému ISPROM) musí obsahovat:
 • vyplněný profil organizace včetně přílohy, kterou je řádně schválená roční zpráva
  o činnosti s účetní závěrkou za rozpočtové období, v němž byla dotace poskytnuta,
 • vyplněnou žádost, která obsahuje i projekt (dle závazné osnovy, která je v ISPROM uvedena).
 1. Listinná forma žádosti musí obsahovat žádost o dotaci, která automaticky obsahuje
  i projekt, vytištěnou ze systému ISPROM, opatřenou podpisem statutárního orgánu.

 1. S ohledem na další technické zpracování musí být všechny části listinné formy žádosti jednoduše sešité (ne volné listy nebo kroužková vazba).

 1. Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 musí být vloženy a uzavřeny v systému ISPROM nejpozději do 20. listopadu 2016. ISPROM bude otevřen pro přijímání žádostí od 1. do 20. listopadu 2016 (23.59 hod), poté bude systém uzavřen.
  V listinné podobě musí být žádost doručena poštou na adresu: Národní informační centrum pro mládež (NICM), Na Poříčí 1035/4, Praha 1. Pokud je písemná podoba žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno datum nejpozději
  20. listopadu 2016.

 1. Na žádosti zaslané po stanoveném termínu, na jinou adresu nebo s pozdějším poštovním razítkem nebude brán zřetel.

 1. Veškeré informace k vyhlášeným Programům a podaným projektům bude MŠMT poskytovat prostřednictvím webové stránky MŠMT (www.msmt.cz/mladez).


Čl. 4
Poskytnutí finančních prostředků
 1. Výsledky hodnotícího procesu budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/mladez  nejpozději do 25. února 2017.
 2. Finanční prostředky na schválené projekty zašle MŠMT na účty žadatelů na                    základě pravomocného rozhodnutí nejpozději do 31. března¹ rozpočtového roku,                    pokud žadatel do tohoto data splní podmínky pro poskytnutí státní dotace, tj. dodá v pořádku yúčtování projektu za předchozí rok včetně finančního vypořádání
  a závěrečné zprávy o projektu. Dotace je vyplacena jednorázově.
 3. Na poskytnutí finančních prostředků v tomto Programu není právní nárok a proti                    rozhodnutí o neudělení dotace se nelze odvolat.


Čl. 5
Kontrola využití finančních prostředků
 1. Využití finančních prostředků podléhá kontrole v souladu s platnými právními předpisy (viz Metodický pokyn pro uplatňování procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu, č.j. MSMT - 49 769/2013-1)
  a vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace. Při kontrole budou ověřovány pouze originální doklady nebo kopie.
 2. Podpořené organizace zašlou nejpozději do 15. února 2018 vyúčtování poskytnuté dotace spolu s vyhodnocením projektu. Vyúčtování dotací bude provedeno na základě vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.   Vyúčtování musí obsahovat i závěrečnou zprávu na daném formuláři, zahrnující věcné zhodnocení realizace projektu. S vyúčtováním musí NNO vrátit nevyčerpané finanční prostředky.
 3. Formuláře pro vyúčtování i vyhodnocení projektu budou k dispozici na webových stránkách ministerstva.


Čl. 6
 1. Tento Program se vyhlašuje s účinností ke dni 30. září 2016.
 2. Součástí vyhlášení je příloha Závazná osnova projektu a kritéria pro hodnocení.
Příloha č. 1

Závazná osnova projektu a kritéria pro hodnocení
(je součástí žádosti vyplňované v ISPROM)

 1. Popis výchozí situace a realizátora projektu

Popište, jak projekt probíhal v předchozích letech a na co navazuje.
Stručně popište organizaci, která je zřizovateleme ICM.
Popište zkušenosti organizace s projekty relizovanými z jiných zdrojů, které souvisí s tématy poskytování informací pro mládež a rozvoje ISM.
Kritéria pro hodnocení:
 • Má organizace zkušenost s realizací obdobných projektů
 • Realizuje organizace své projekty v rámci jiných programů


 1. Cíle a cílové skupiny

Popište hlavní a dílčí cíle projektu.
Popište, jak projekt přispívá k naplňování startegických materiálů - Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020 v oblasti strategického cíle č. 2: Usnadňovat rovný přístup dětí
a mládeže k informacím a k naplňování Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 v oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení.
Popište, jak projekt přispívá k rozvoji ISM.
Kritéria pro hodnocení :
 • Jsou cíle reálně nastavené
 • Přispívají cíle projektu k naplnění strategických cílů MŠMT
 • Přispívají cíle projektu k rozvoji  ISM?

Popište, jaké jsou hlavní cílové skupiny projektu.  
Kritéria pro hodnocení :
 • Jsou cílové skupiny vhodně vybrány vzhledem k aktivitám a cílům projektu
 • Jsou cílové skupiny adekvátně zapojeny do projektu
 • Odpovídají cílové skupiny zaměření programu


 1. Popis aktivit projektu
Popište přehled aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu.
Popište srozumitelně a realisticky harmonogram projektu (časovou posloupnost aktivit projektu).
Kritéria pro hodnocení :
 • Vedou navržené aktivity k naplnění deklarovaných cílů
 • Jsou jednotlivé aktivity logicky provázány
 • Jsou aktivity jasně a konkrétně popsány
 • Je harmonogram realisticky nastaven a provázán s aktivitami projektu


 1. Výstupy a využití výsledků

Popiště přínos projektu pro rozvoj ISM.
Popište přínos projektu pro cílové skupiny, partnery a místo (region), ve kterém projekt probíhá. Uveďte konkrétní výstupy projektu, uveďte předpokládaný počet zapojených dětí
a mládeže a zapojené účastníky z dalších skupin využívajících nabídku ICM.
Kritéria pro hodnocení :
 • Dopad projektu na rozvoj ISM
 • Dopad projektu na cílovou skupinu a místo (počet zapojených dětí a mladých lidí, přínos pro cílový region apod.)
 • Jsou uvedeny konkrétní výstupy projektu, jsou kvantifikovány

Popište, jak budete projekt vyhodnocovat a jak budete využívat (šířit) výsledky a výstupy vašeho projektu.
Popište, jak budete informovat o vašem projektu veřejnost a media
Kritéria pro hodnocení :
 • Je plánováno vyhodnocení projektu
 • Je plánováno/zajištěno využití výsledků v budoucí činnosti
 • Aktuální a přehledné webové stránky


 1. Materiální zabezpečení

Popište materiální zabezpečení projektu.
Kritéria pro hodnocení :
 • Má organizace dostatečnou kapacitu k řešení projektu


 1. Personální zajištění projektu

Uveďte osoby, které se budou podílet na realizaci projektu, včetně jejich dosavadních zkušeností a odborného zázemí. Uveďte počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu a počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu.
Kritéria pro hodnocení :
 • Má řešitelský tým dostatek kompetencí k realizaci projektu
 • Je využití personálních kapacit v projektu efektivní pro zajištění cílů projektu


 1. Rozpočet

Vyplňte rozpočet projektu podle nákladových položek do formuláře v ISPROM. Podrobněji rozveďte v komentáři k rozpočtu.
Specifikujte osobní náklady do formulářů v ISPROM.
Kritéria pro hodnocení :
 • Struktura rozpočtu odpovídá jednotlivým aktivitám
 • Věcná správnost rozpočtu
 • Efektivita vložených prostředků
 • Zajištění vícezdrojového financování
 • Obvyklost vzhledem k rozsahu plánovaných aktivit
 • Odůvodnění položek rozpočtu
 • Reálnost rozpočtuPříloha č. 2

Finanční limity na vybavení*

Pořadí
Položka
Cena včetně DPH
1
Digitální videokamera
7 000 Kč
2
Mobilní telefon
6 000 Kč
3
Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)
10 000 Kč
4
Notebook
14 000 Kč
5
Sestava stolní PC, včetně monitoru
20 000 Kč
6
Tablet
6 000 Kč


 • Uvedené částky představují limit pro financování vybavení z dotace a je nutné je respektovat při přípravě rozpočtů projektů a vyúčtování. V případě potřeby zakoupit z dotace vybavení dražší než jsou ceny uvedené výše, je nutné, aby žadatel písemně požádal o výjimku a účel nákupu takového vybavení řádně odůvodnil.

Žádné komentáře:

Okomentovat