7.9.16

Inkluze: Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu

Revizní vyšetření realizují pracovníci revizního orgánu ve spolupráci s expertním týmem, který je tvořen odborníky na školské poradenské služby v oblasti psychologie a speciální pedagogiky, z krajských školských poradenských zařízení. V průběhu šetření na místě se mohou pracovníci školských poradenských zařízení vyjádřit k revidovaným podkladům.


Revizní pracoviště

Oddělení vykonává působnost a činnost revizního pracoviště pro oblast školských poradenských služeb podle zákona č. 82/2015 Sb. Oddělení je právnickou osobou zřízenou a pověřenou ministerstvem školství s účinností od 1. září 2016.
KONTAKT PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně ředitelky NÚV tel.: 283 881 250, linka 12 e-mail: jana.zapletalova@nuv.cz adresa: Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 – Střížkov


KDO A KDY MŮŽE O REVIZI ŽÁDAT

• dítě, žák, student nebo zákonný zástupce, který pochybuje o komplexním, odborně správném závěru školského poradenského zařízení, který je formulován ve zprávě z vyšetření nebo v doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, a to do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení,
• škola, školské zařízení, orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, a to do 30 dnů ode dne, kdy doporučení obdržely,
• Česká školní inspekce.
Žadatel o revizi může vyjádřit zejména pochybnost:
• k závěrům zprávy z vyšetření,
• k závěrům posouzení speciálních vzdělávacích potřeb,
• k doporučením podpůrných opatření a k jejich skladbě,
• k doporučení vzdělávací dráhy žáka (včetně zařazení do škol, tříd, oddělení a skupin podle §16 odst. 9).


JAK ŽÁDOST O REVIZI PODAT

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji předkládá, které věci se týká, co se navrhuje a o co se ve věci žádá. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Podání musí obsahovat označení revizní právnické osoby, které je určeno. Revizním pracovištěm je NÚV, sekce III, pracoviště Novoborská 372/8, Praha 9 – Střížkov, 190 00.
K žádosti lze připojit zejména:
• zdůvodnění, proč je požadována revize, za jakým účelem,
• označení pracoviště, které provedlo vyšetření a dokumenty vystavilo,
• doložení dokumentu, který bude předmětem revize (zpráva a doporučení nebo pouze doporučení).
Dále žádost obsahuje kopie dokumentů – podkladů, které byly poskytnuty školskému poradenskému zařízení při zahájení poradenské služby a které byly podkladem pro vydání zprávy nebo doporučení.

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI, PROVĚŘOVÁNÍ

Revizní pracoviště posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a je-li to nezbytné k naplnění účelu revize, prověří vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo studenta (vždy se souhlasem zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka).
Revizní pracoviště zajistí, aby prověřování bylo prováděno v místě sídla školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení. Toto školské poradenské zařízení je přitom povinno poskytnout součinnost v revizním procesu.
Revizní vyšetření realizují pracovníci revizního orgánu ve spolupráci s expertním týmem, který je tvořen odborníky na školské poradenské služby v oblasti psychologie a speciální pedagogiky, z krajských školských poradenských zařízení. V průběhu šetření na místě se mohou pracovníci školských poradenských zařízení vyjádřit k revidovaným podkladům.

REVIZNÍ ZPRÁVA

O výsledku posouzení vydá revizní pracoviště do 60 dnů od obdržení žádosti revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření (v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení).
Revizní zpráva se zasílá zletilému žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci, příslušnému školskému poradenskému zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou pouze obsahem zprávy podle §16a odst. 3, také škole nebo školskému zařízení.
V případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí žádal školské poradenské zařízení podle §16a odst. 4 o poskytnutí doporučení, zašle školské poradenské zařízení tomuto orgánu také revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého doporučení.
Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se postupuje podle původního doporučení a zprávy.
Pokud žadatel nebude nadále spokojen se závěry revizního šetření, pak se může obrátit na soud.

KDO REVIZNÍ ZPRÁVU ZPRACOVÁVÁ

Expert, který zpracovává revizní zprávu, musí:
• vykonávat svoji činnost osobně,
• zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti revizního pracovníka,
• zachovávat nestrannost při výkonu činností,
• dodržovat platné právní normy a etická pravidla pomáhající profese.
Požadavky na profesní kompetence expertů pro revizní pracoviště:
• expert je občanem ČR (popř. je občanem jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR),
• odborné předpoklady pro výkon psychologických a speciálně pedagogických činností,
• VŠ vzdělání v příslušném oboru dle zákona o pedagogických pracovnících,
• 300 hodin programů DVPP a případně absolvovaných výcviků podle požadavků na profil odborníka,
• 7 let praxe v systému školských poradenských služeb,
• znalost diagnosticko-intervenčních postupů v oblasti psychologie nebo speciální pedagogiky,
• dobrá orientace v systému podpůrných opatření a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
• schopnost konceptualizace a komunikace,
• schopnost zvládat zátěžové situace,
• schopnost komunikovat o systému PPP a SPC,
• osobnostní předpoklady.
Revizní pracoviště dále spolupracuje s externími odborníky ze školských poradenských zařízení v krajích a v případě potřeby se obrací na odborný panel složený z expertů v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, psychiatrie, klinické logopedie a dalších lékařských specializací.

Související články
Žádné komentáře:

Okomentovat