18.8.16

NÚV: Problémy s asistentem pedagoga

Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil další metodické materiály, tentokrát v sérii "Co dělat když".
dokument ke stažení

Asistent pedagoga podle §5 vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

je podpůrný pedagogický pracovník, jeho hlavním posláním je podporovat pedagoga v průběhu vzdělávání žáka/ů se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje častější pedagogickou podporu, kontrolu jejich práce, pomoc s koncentrací na zadaný úkol, pomoc s orientací v zadaném úkolu, podporu v komunikaci se žákem a jeho rodinou atd. Současně je asistent pedagoga využíván pro individuální podporu žáka, pomáhá i v jednoduchých sebeobslužných činnostech, je prostředníkem komunikace mezi učitelem a žákem. Náročnost podpory je vždy vyhodnocena ve spolupráci rodiny-žáka-školy a ŠPZ.

Pokud speciální vzdělávací potřeby žáka zvyšují náročnost pedagogické práce jen mírně, je možné, aby asistent pedagoga zajišťoval podporu pro více žáků současně – například asistent pedagoga na 0,5 úvazku (20 hodin) může ve třídě pomoci učiteli až se 4 žáky současně. V tom případě hovoříme tzv. sdíleném asistentovi pedagoga.

Zároveň je možné, že žák vyžaduje charakterem svých obtíží zvýšenou podporu při vzdělávání, komunikaci a například pohybu a úvazek asistenta pedagoga je pak určen pouze pro jednoho žáka.

Interval podpory se tedy pohybuje od 0,25 úvazku až po 1,0 úvazku asistenta pedagoga.

Asistent pedagoga a jeho role jsou popsány v § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úvazek asistenta pedagoga v rozsahu 1,0 se vypočítává ze 40 h práce a je zařazen do 8. platové třídy.

AP může získat žák (dítě, student) od 3. stupně podpůrných opatření.

Varianty úvazků budou vždy_ 0,25 (10 hodin) nebo 0,5 (20 hodin) nebo 0,75 (30 hodin) nebo 1,0 (40 hodin).

Asistent pedagoga podle § 18

Pokud se ve třídě, oddělení nebo skupině vzdělává více (5) žáků s potřebou podpůrných opatření již od druhého stupně podpory, je možné, aby ředitel školy požádal o asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření. Ředitel školy se rozhoduje sám, bez vyjádření ŠPZ a žádá o podporu z vyhlášeného rozvojového programu. Do počtu těchto žáků se nezapočítávají ti žáci, kteří v téže třídě již čerpají podpůrné opatření, které spočívá ve využití služeb asistenta pedagoga.

Předpokládá se, že ve třídě se budou vzdělávat žáci s nižším stupněm PO, než je 3. stupeň, ale charakter práce s nimi přesto vyžaduje podporu pedagoga ve vedení žáků, v komunikaci s nimi a podporu kontroly žáků.

Pokud se bude jednat o školu, která má celkově složité podmínky pro vzdělávání žáků, protože je školou, která vzdělává některou ze skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve větším počtu, současně se tak stává školou, která naplňuje i podmínky segregované školy, pak je možné podpořit  kolu i jiným podpůrným opatřením - například školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

Školské poradenské zařízení vyhodnotí náročnost práce s žákem a zvolí nejvhodnější podporu pedagogické práce i podporu žáka.

Asistent pedagoga tak nemusí být vždy nejvhodnější variantou podpory.

Zaměstnávání asistenta pedagoga a jeho úskalí

Pokud škola zaměstnává AP jako PO k žákovi, ten ze školy odejde a zaměstnavatel asistentovi pedagoga (s největší pravděpodobností) nemůže přidělovat práci podle pracovní smlouvy, je dán důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů, tedy s odstupným za podmínek zákoníku práce (při délce pracovního poměru méně než 1 rok – jednonásobek průměrného výdělku).

Pokud následně vznikne škole potřeba zajistit PO Asistent pedagoga k jinému žákovi, nic škole nebrání toto podpůrné opatření zajistit:
 • týmž AP, s nímž předtím škola rozvázala pracovní poměr.  Zde jsou pak pro školu dvě
  možná omezení:
  • může nastat případ nutnosti vrácení odstupného nebo jeho části, pokud by pracovní poměr byl obnoven po jeho skončení (§ 68 zákoníku práce),
  • limitován je počet opakování pracovních poměrů na dobu určitou nebo jejich celková doba -- § 23a zákona o pedagogických pracovnících (odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících)
  • možnost opakovat pracovní poměr na dobu určitou je možná  nejvýše dvakrát,
  • celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka  mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky (odst. 3 zákona o ped. pracovnících).
 • jiným AP (omezení ustanoveními zákona o pedagogických pracovnících o pracovních poměrech …
 • na dobu určitou pedagogických pracovníků – § 23a) zákona o pedagogických pracovnících.
Vzdělání asistenta pedagoga je vymezeno v zákoně o pedagogických pracovnících.

Role krajských úřadů

V minulosti krajské úřady ovlivňovaly počty úvazků asistentů pedagoga i jejich rozsah. Stávající právní úprava změnami v §16 školského zákona tuto praxi mění, protože asistent pedagoga se stává podpůrným opatřením s normovanou finanční náročností. Je na něj tedy po Doporučení ŠPZ  nárok ze zákona. O to více bude nutné, aby jeho přidělení školská poradenská zařízení pečlivě zvažovala.

Role krajského úřadu je přesto ve stávajícím školském zákoně zmíněna v §16, odst. 11, kde se hovoří o potřebě souhlasu MŠMT nebo krajského úřadu v případě služeb asistenta pedagoga pro školu.

Nehovoří se již o potřebě asistenta pedagoga pro školské zařízení, kde dle zákona již žádné vyjádření vyžadováno není.

Toto ustanovení zákona je prakticky bez skutečné právní síly, protože se jedná o nárokové podpůrné opatření.

Další metodické informace k činnosti asistenta pedagoga ve škole nebo školském zařízení

Na webových stránkách www.nuv.cz je k dispozici několik metodických materiálů:

 • Například Metodika práce s asistentem pedagoga
 • Spolupráce školního speciálního pedagoga s asistentem pedagoga

Informace o místech asistentů pedagoga jsou k dispozici na webovém portálu www.nuv.cz
v burze.

Žádné komentáře:

Okomentovat