16.8.16

ČŠI: Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Ze zprávy vybíráme závěr:

4.1 Pozitivní zjištění


 • Většina ředitelů vyjádřila důvěru v to, že OSPOD dokáže pomoci ohroženým žákům,
 • většina ředitelů celkově hodnotí spolupráci školy se zákonnými zástupci u většiny nebo u všech žáků jako efektivní,
 • přestože se spolupráce s rodinami žáků v některých případech nedaří, jako zásadní prostředek k prevenci výchovných problémů ji vnímá většina ředitelů a ve spolupráci s rodinou žáka řeší školy přibližně 80 % závažných výchovných problémů.

4.2 Negativní zjištění


 • Podíl žáků v evidenci OSPOD je významný, mezi jednotlivými školami jsou v tomto ohledu výrazné rozdíly,
 • přestože převládá spíše pozitivní vnímání úlohy OSPOD, 30,4 % ředitelů se obává, že důsledkem spolupráce s OSPOD bude zhoršení vztahů s rodiči žáků, případně ohrožení pedagogů ze strany rodičů (častěji obavy vyjádřili ředitelé, kteří neměli ve sledovaném období se spoluprací s OSPOD přímou zkušenost),
 • školám chybí dostatek informací o žácích v péči OSPOD, kteří nebyli hlášeni školou,
 • dvě pětiny škol nemají od OSPOD dostatek informací, přestože spolupráci s ním samy iniciovaly,
 • školní poradenská pracoviště jsou do řešení závažných výchovných problémů zapojována jen v malé míře (v malotřídních školách tato pracoviště zpravidla nejsou zřízena a ve školách, kde zřízena jsou, nejsou pro danou problematiku dostatečně využívána),
 • ve více než polovině škol není problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte zahrnuta do minimálního preventivního programu,
 • v 11,6 % škol nemají žáci přístup k informaci o možnostech využití krizové pomoci a v 8,3 % škol nejsou žáci o syndromu CAN informováni ani ve výuce, ani prostřednictvím besed a osvětových aktivit s odborníky,
 • 22,6 % škol není spokojeno s nabídkou DVPP v této oblasti – uvítaly by lepší nabídku či vyšší četnost vzdělávání v oblasti šikany a dalších typů rizikového chování a v oblasti zanedbávání, týrání a zneužívání dítěte.

5 Doporučení Na základě výše popsaných výsledků tematické inspekční činnosti Česká školní inspekce doporučuje:


 • výrazně zlepšit informovanost škol ze strany OSPOD o žácích školy v jejich péči,
 • posílit informovanost o činnosti OSPOD a využívat OSPOD nejen při řešení již vzniklých situací, ale také při realizaci preventivních aktivit,
 • zajistit větší koordinaci činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí ve školách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí,
 • zvýšit zapojení školního poradenského pracoviště a školských poradenských zařízení ze strany škol při řešení závažných výchovných problémů žáků,
 • doplnit minimální preventivní programy škol o problematiku CAN,
 • zvýšit nabídku DVPP v požadovaných tématech (šikana, kyberšikana, další rizikové chování apod.).

Žádné komentáře:

Okomentovat