30.6.16

Otevřené stanovisko Společnosti pro ranou péči k vyjádřením poslankyně Berdychové

Otevřené stanovisko Společnosti pro ranou péči k článku v Parlamentních listech ze dne 28. června 2016, kde poslankyně za hnutí ANO Mgr. Martina Berdychová hovoří o neprofesionalitě rané péče, která podle jejího vyjádření v současné době hájí spíše zájmy rodičů a nikoli zájem dětí.

MŠMT k nepravdivým informacím deníku Blesk

MŠMT včera požádalo šéfredaktora deníku Blesk o úpravu textu, ve kterém paní redaktorka nepravdivě informovala o tom, jak bude financované společné vzdělávání. Na žádost nepřišla žádná reakce a ani nebyla vzata v potaz. Proto uveřejňujeme dopis v plném znění.

Výzva Asociace ředitelů gymnázií ČR ředitelkám a ředitelům základních a středních škol

Tímto stanoviskem a výzvou reaguje Rada AŘG ČR na výsledek jednání vlády ČR o navýšení platů pracovníků v regionálním školství. Stanovisko kontinuálně navazuje na prohlášení AŘG ČR ze dne 18. března 2016 a závěry konference AŘG ČR z března 2016.

Antonín Kolář: Musel bych se před svými studenty stydět

Vzkaz studentům, na nichž mi v českém školství nejvíce záleží. Jsou totiž nositelé kulturní budoucnosti naší společnosti. Dovětek k videu, které jsem nechal natočit dne 1. září 2015, k jehož zhlédnutí vás zvu a k uvažování nad ním vyzývám.


29.6.16

Přečtěte si: Ministerská »krejčová« Kateřina Valachová: »Látá« finanční díru!

Kdo zaplatí společné vzdělávání? Zdá se, že v kasičce, z níž má být financována inkluze, »se prohání jen vítr«. Ministryně školství Kateřina Valachová (39, ČSSD) hledá a hledá, čím díru zalátat.

28.6.16

Česká školní inspekce provedla první návštěvy zařízení pro institucionální výchovu

V období od června 2016 do ledna 2017 provede Česká školní inspekce inspekční činnost ve všech zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Půjde celkem o 58 zařízení, další 4 zařízení zřizovaná jinými subjekty navštíví inspekce následně. Dohodli se na tom ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Inspekční činnost byla zahájena 14. června, v průběhu tohoto měsíce prochází inspekcí prvních 5 zařízení. Další přijdou na řadu v září.

EDUin: Analýza předkládá důkazy, že maturitní testy opravdu porušily zákon

Pokud Ministerstvo školství nezohlední argumenty o porušování zákona v maturitních testech, zbývá maturantům už jen možnost obrátit se na soud.

27.6.16

Český rozhlas Plus: Pro a proti na téma VÚ Chrastava (21. 6. 2016)

Kateřina Valachová dnes navštíví výchovný ústav v Chrastavě. Porušovalo předchozí vedení práva dítěte? Renata Kalenská se na to ptá předsedkyně Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva Kláry Laurenčíkové a bývalého ředitele ústavu Zdeňka Peldy.Reakce MŠMT ke kontrolní akci NKÚ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) alokuje finanční prostředky na informovanost a publicitu operačních programů, které má ve své gesci. Prostředky jsou vynaloženy transparentně, efektivně, účelně a účinně s cílem maximálně využít potenciálu komunikačních aktivit, a to jak ve fázi iniciace programu s cílem podpořit absorpční kapacitu a posílit povědomí veřejnosti o možnostech čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, tak ve fázi implementace a ukončování programu, kdy se řídicí orgán mimo jiné soustředí na propagaci výsledků podpořených projektů a celkového dopadu OP.

NKÚ: Propagace evropských fondů, projektů a operačních programů stála stovky milionů korun. Povědomí veřejnosti o pomoci z EU ale nevzrostlo

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy používaly v letech 2008 až 2015 na propagaci projektů podporovaných z evropských fondů. Kontroloři se zaměřili na mediální a propagační projekty a kampaně za téměř 250 milionů korun financované prostřednictvím čtyř operačních programů. Ty měly u široké veřejnosti zvýšit povědomí o Evropské unii, operačních programech i konkrétních podpořených projektech. Povědomí o pomoci z těchto evropských peněz se ale přesto mezi občany nezměnilo.

MŠMT: Ohlédnutí za konferencí "Vzděláváme společně"

Dne 27. května 2016 se v brněnském kině SCALA uskutečnila konference s názvem Vzděláváme společně, kterou uspořádala Masarykova univerzita ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Konference byla určena především pedagogickým pracovníkům, učitelům, ředitelům, výchovným poradcům, ale i budoucím pedagogům. Zájem o akci nás překvapil, zúčastnilo se jí takřka tři stovky zájemců. Dnes bychom se rádi drobnými postřehy a také přiloženou fotogalerií za opravdu vydařenou a inspirativní konferencí, minimálně z hlediska odborných příspěvků, ohlédli.

Výzva ombudsmanky starostovi Krásné Lípy

"Jak jsem zmínila i při jednání, postup ředitelky, jímž rozdělila na počátku školního roku 2015/2016 děti do tří uvedených tříd, považuji za diskriminační. Ředitelka školy uvedla jako důvody pro zařazení žáků do třídy 1. A absentující předškolní přípravu, neúspěšně zvládnutý první ročník, případně speciální vzdělávací potřeby, tedy nikoli jejich romský původ. Na našem jednání jste zmínil, že kritériem pro rozdělení dětí měl být jejich výsledek v tzv. testu školní zralosti během loňských zápisů. V důsledku tento postup vedl k obsazení tříd téměř bezvýhradně podle etnického původu žáků. Antidiskriminační zákon tento stav pojmenovává jako nepřímou diskriminaci, kdy určitý postup může způsobit diskriminační stav, bez ohledu na úmysl jednajícího."

Český rozhlas: Krásná Lípa se opět dostala do hledáčku ombudsmanky kvůli údajné diskriminaci romských žáků

Krásná Lípa na Děčínsku je znovu pod drobnohledem České školní inspekce a veřejné ochránkyně práv. Rodiče romských prvňáků si stěžovali, že škola jejich děti diskriminuje tím, že je zařadila do jedné třídy podle původu. Inspekce už školu prověřila a dala částečně za pravdu nespokojeným rodičům, závěry ombudsmanky jsou podobné. Po zápisech je ale téměř jisté, že se situace v prvních třídách bude opakovat.


Přečtěte si: Už nelze jen sloužit, je třeba rebelovat

Zvýšení mezd učitelům je žalostně málo. Celý obor je podhodnocen, politiky ani rodiče to nezajímá a učitelé se dobrovolně podřizují. Dokud se učitelé neozvou radikálně, nebude reforma a nic se ve školství nestane.

Rozhovor Britských listů: Žáci by měli mít právo rozhodovat, o čem se ve školách učí

Se zástupci České středoškolské unie, Filipem Jelínkem a Štěpánem Kmentem, hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů o situaci na českých středních školách Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na regionalnitelevize.cz od pátku 24. června 2016.

Bořivoj Brdička: Valiantův ekoritmus

Informace o výzkumu profesora Harvard University Leslie Valianta, který se dosud neúspěšně snaží najít algoritmus popisující princip učení živých organizmů použitelný pro počítačovou simulaci vývoje života nejen na Zemi.

26.6.16

Zdeněk Sotolář: Přidání nepřidání aneb Kompromis z levného kraje

Požadavek školských odborů v kampani Konec levných učitelů zněl jasně: desetiprocentní navýšení učitelských platů. Realitou však bude pouhých 8 %. To rozhodně není žádná výhra a splnění požadavků.

25.6.16

František Dobšík: Platy ve školství se přibližují našemu cíli

Školské odbory chtějí stále pro učitele dosáhnout v roce 2017 zvýšení platů o deset procent, aby odměňování pedagogů dosáhlo alespoň 130 procent průměrné mzdy v zemi v horizontu nejbližších let. Tento požadavek vláda plně nevyslyšela, ale osmiprocentní navýšení, které nyní schválila, je pozitivní přiblížení k tomuto cíli.

24.6.16

MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. června 2017.

23.6.16

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč potřebujeme v ČR víceletá gymnázia?

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Jakou roli sehrávají víceletá gymnázia ve vzdělávacím systému?
  • Co všechno jejich existence ovlivňuje?
  • Jaké děti na víceletá gymnázia odcházejí?
  • Co zde získávají (a o co přicházejí) oproti základní škole?
  • Jak může v systému s víceletými gymnázii fungovat inkluze?
  • Co by se stalo, kdybychom se rozhodli víceletá gymnázia zrušit?


Jiřina Janáčková: Tunel zvaný Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Intenzivní vzdělávací hnutí, které v posledních několika letech hýbe celou střední Evropou a mocné inkluzivní ideje, přicházející k nám ze severských států, bylo i nás korunováno v nedávné době ojedinělými úspěchy, mezi něž můžeme zařadit novelu školského zákona stejně jako i prováděcí vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Součástí zmíněné vyhlášky je řada poměrně významných příloh popisujících nejen podpůrná opatření 2. – 5. stupně, ale i seznam a ceník kompenzačních a rehabilitačních pomůcek stejně jako i vzorové formuláře individuálního vzdělávacího plánu (IVP), plánu pedagogické podpory (PLPP), zprávy školského poradenského zařízení a v neposlední řadě pak i doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení. Přestože paní ministryně uklidňuje pedagogickou veřejnost, že vše běží, jak má, ne všechno je ovšem dokončeno. Národní ústav pro vzdělávání stále usilovně pracuje zejména na zmíněných přílohách, které mají spatřit světlo světa až koncem letních prázdnin, a to těsně před zahájením nového školního roku.

František Dobšík: Školské odbory a platy pracovníků ve školství

Ze série PR videí MŠMT.


Kateřina Valachová: Čeho se za poslední rok podařilo dosáhnout ve školství?

Ze série PR videí ministerstva školství.


Výzkum Architektura ve škole

Prosíme o vyplnění jednoduchého dotazníku, čímž přispějete ke zkvalitnění výzkumu o tématech architektury a urbanismu ve vzdělávání a mj. i rozvoji neziskového projektu metodického a vzdělávacího portálu Architekti ve škole.

CERMAT: Reakce na výzvu iniciativy Maturitní data - odtajněno

Reakce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na výzvu iniciativy Maturitní data – odtajněno.

EDUin: Ministryně by měla vysvětlit, zda považuje porušování zákona za přijatelné

Ředitel Cermatu nedokázal vysvětlit rozpor mezi maturitními testy a rámcovými vzdělávacími programy. Je na místě se zeptat ministryně Valachové, zda to akceptuje.

Josef Soukal, Vladimír Stanzel: Další pokus jak „oddělat‟ novou maturitu aneb Oldřich Botlík si něco myslí

Vzhledem k nynější intenzivní kampani Oldřicha Botlíka namířené proti „nové“ maturitě považujeme za nezbytné uvést do patřičných relací alespoň část jeho tvrzení a Botlíkovy snahy jako celek. Náš komentář musel být vystavěn na řadě citací, proto přinášíme celý materiál v příloze a zde uvádíme pouze stručné shrnutí, včetně úvahy o možných pohnutkách „antimaturitního“ aktivisty.

Michael Canov: VÚDDŠSŠZŠŠJ

Text projevu starosty Chrastavy na mimořádném zastupitelstvu 21. června 2016.

22.6.16

Chrastava TV: Projev ministryně školství na zastupitelstvu Chrastavy

Kateřina Valachová jako host na mimořádném zastupitelstvu města - kauza "Výchovný ústav" 21. června 2016.


Chrastava TV: Projev starosty v kauze "Výchovný ústav"

K problematice zásahu do vedení výchovného ústavu v Chrastavě a problematických rozhodnutí ministerstva školství se v obsáhlém projevu na mimořádně svolaném zastupitelstvu města vyjadřuje starosta Chrastavy Ing. Michael Canov.


Český rozhlas: Zaměstnanci výchovného ústavu v Chrastavě nesouhlasí s jeho zrušením. I vedení obce je proti

Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD navštívila 21. června výchovný ústav v Chrastavě a jednání zastupitelstva města. Během něj jí zaměstnanci ústavu předali petici. Nesouhlasí se zprávou ombudsmanky, která poukazuje na porušování práv dětí. Ministerstvo školství na základě pozdějších kontrol výchovný ústav ruší. Od září má být v Chrastavě jen dětský domov se školou.


MŠMT: Změny v oblasti společného vzdělávání pro střední školy a konzervatoře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo základní informace pro střední školy a konzervatoře v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace, tak využití a financování podpůrných opatření.

Z OP VVV půjde na společné vzdělávání více než miliarda

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhodnotil projektové žádosti předložené do výzvy Inkluzivní vzdělávání. Výzva byla zaměřena na společné vzdělávání v mateřských školách, prevenci školního neúspěchu v základních školách, vyrovnávání příležitostí dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí nebo rozvoj pedagogických pracovníků.

90’ ČT24: Fungování výchovných ústavů

Hostem pořadu byl psychopatolog Andrej Drbohlav. Tématem byla návštěva ministryně školství Kateřiny Valachové v Chrastavě.

Ministryně Kateřina Valachová na jednání zastupitelstva v Chrastavě

Záznam úvodního slova ministryně školství na jednání zastupitelstva pořízený Libereckou Drbnou.

Události ČT: Spor o výchovný ústav v Chrastavě


Co bylo pro Kateřinu Valachovou nejobtížnější?

"Nejobtížnější pro mě bylo při nástupu do funkce vyrovnat se s tím, že české školství je dlouhodobě podceňované. Netajím se tím, že rozpočet mi není vhod a situaci se snažím zlepšit."


Bohouš a Dáša mění svět již 10 let. Zapojte se do komiksové soutěže!

Varianty vyhlašují 6. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky základních a středních škol.

21.6.16

Miroslava Federičová, Daniel Münich: Srovnání obliby školy a matematiky pohledem mezinárodních šetření

Spokojenost žáků ve škole, obliba školy a učení zvyšují intenzitu osobního zapojení žáků do výuky, jejich ztotožnění se s procesem vzdělávání, což v konečném důsledku může mít výrazný pozitivní dopad na samotné výsledky vzdělávání. Analyzujeme oblíbenost školy a učení se matematice mezi žáky 4., 8., 9. a 10. ročníků v evropských zemích a to na základě šetření TIMSS a PISA. Ve srovnávací analýze se zaměřujeme na případ České republiky, jejíž žáci vykazují abnormálně nízkou oblibu školy a učení se matematice. Identifikujeme asociace mezi oblibou a charakteristikami žáků, učitelů a škol. Pro všechny země je charakteristický pokles obliby školy a učení s postupem do vyšších ročníků, nižší obliba u chlapců, pozitivní vazba na vzdělávací výsledky žáků a vzdělanost rodičů, a to především ve vyšších ročnících. Celkově je však podíl variace v oblibě vysvětlitelný faktory zachycenými šetřením TIMSS velmi nízký. Ve srovnání s evropskými zeměmi je velmi nízká obliba školy a učení se v Česku dána především výrazně negativnějšími postoji chlapců, což se nejvýrazněji projevuje v 8. třídách základních škol.

Michael Canov: Odpověď MŠMT na otevřený dopis ve věci VÚDDŠSŠZŠŠJ

Starosta Chrastavy uvádí: „Nebudu v tuto chvíli odpovídat na odpověď a polemizovat s údaji zde uvedenými. Své přetrvávající názory budu prezentovat na mimořádném zastupitelstvu dne 21. června 2016 přímo paní ministryni. Nenechám ovšem dělat ze sebe pitomce.“

Diskriminací učňů s maturitou jde vláda proti vlastním záměrům

Snaha odradit složitějšími maturitními testy žáky středních odborných škol od maturitního studia připraví firmy o nejžádanější profese.

Asociace češtinářů: Další pokus jak „oddělat‟ novou maturitu aneb Oldřich Botlík si něco myslí

Vzhledem k nynější intenzivní kampani Oldřicha Botlíka namířené proti „nové“ maturitě považuje Asociace češtinářů za nezbytné uvést do patřičných relací alespoň část jeho tvrzení a Botlíkovy snahy jako celek.

Vladimíra Spilková: Jakou školu potřebujeme?

V roce 1997 vyšla další publikace z dílny NEMES. Cílem bylo podnítit (nejen) učitele k přemýšlení a hledání nových podob vyučování a humánnější školy pro děti. Přečtěte si ji po téměř dvaceti letech.

David Čáp: O chování žáků a o tom, jak na nejčastější problémy ve třídě

Záznam debaty, která proběhla 17. května 2016 v EDUpointu Praha v rámci cyklu Peďák+.


20.6.16

Zdeněk Sotolář: Inkluze se mění v milionový byznys

V souvislosti s inkluzí ministryně slibovala podporu učitelům, kteří na ni byli dosud sami. Mluvilo se, slibovalo. Prý budou asistenti, psychologové a speciální pedagogové. Realita?

ČŠI: Rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti - sekundární analýzy výsledků PISA

Česká školní inspekce zveřejnila sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA zaměřenou na rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti.

Kolo iPadagogiky

V minulém týdnu byla publikována česká verze Padagogy Wheel.

E-kniha pro vás: Model inkluzivního vzdělávání v ČR

Možná jste se, stejně jako my, účastnili nějaké diskuse, panelu, konference, kde se přítomní vyjadřovali k inkluzívnímu vzdělávání. V takovém případě jste si možná, stejně jako my, všimli, že se účastníci v diskusi často (až příliš často) neopírají o jasná fakta a věcnou argumentaci, ale spíše převládá „dojmologie“ až „pocitologie“. Lehce tak vznikají fámy, které se šíří, ale špatně se zastavují.

Karel Klatovský: Microsoft Classroom se představuje

V poslední době do zdarma dostupné služby Office 365 pro školy přibylo mnoho nových funkcí. Mezi tu nejvýraznější patří bezpochyby Microsoft Classroom – snadné a efektivní řešení toho, jakým způsobem zajistit komunikaci se žáky, práci se soubory, zadávání úkolů, jejich hodnocení či správu školních akcí.

Petra Černá: Má pedagogika Marie Montessori něco společného s technologiemi?

Článek informuje o možnostech, které dovolují současné technologie využít v souladu se zásadami uplatňovanými v rámci pedagogiky Marie Montessori – poznávání všemi smysly.

Výsledky maturitního testu Matematika (jaro 2015)

Materiál vychází z podkladů CERMAT, které byly rozdávány na jeho školeních.

19.6.16

E-kniha pro vás: Výsledky maturitního testu Matematika v lidsky čitelném formátu (jaro 2016)

Tento materiál byl zpracován po komplikovaném převodu dat z tabulek ve formátu PDF, v němž byla data zveřejněna na stránkách státní maturity. Způsob zveřejnění ztížil další práci a mohl způsobit, že přes důkladnou kontrolu někde zůstala chyba, která povede k dezinformacím. To je jeden z důvodů, proč Infozákon (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) nařizuje v podobných situacích zveřejnění ve strojově čitelném formátu. Zpracování vychází z oficiálního znění testu a z takzvaného klíče správných řešení – obojí je dostupné na stejných stránkách. Čtenářům doporučujeme, aby si znění testu stáhli: kvůli přehlednosti a nedostatku místa jsme vynechávali prázdná místa, bodové hodnocení úloh, a občas jsme dokonce přesouvali část zadání do volného prostoru či přímo do tabulek s výsledky.

Školní.TV: Tisková konference Ministryně školství Valachová rok ve funkci

Přinášíme kompletní záznam tiskové konference ministryně školství Kateřiny Valachové na téma "Ministryně školství Valachová rok ve funkci" v pátek 17. června 2016. Zeptali jsme se na aktuální problémy v cause VÚ Chrastava a na další roli bývalého ředitele Foista v expertním týmu ministryně pro inkluzi.
18.6.16

Průzkum využívání mobilních dotykových technologií v základních školách speciálních

Prosíme o vyplnění dotazníku průzkumu pro disertační práci, která zpracovává téma „Individualizace výuky v základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízení“.

Rozhovor Britských listů: Jací jsou dnes gymnaziální studenti?

V tomto Rozhovoru Britských listů hovoří Jan Čulík se středoškolským učitelem Jakubem Žytkem o dnešních středoškolských studentech a o tom, jak dnes probíhá vyučování na gymnáziích. Rozhovor se vysílá na RegionalniTelevize.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 17. června 2016.Přečtěte si: Výzva “Šablony pro školy”

Školy se kterými spolupracujeme nás dnes a denně zavalují dotazy, na které ne vždy umíme odpovědět. Požádal jsem proto osobu nejpovolanější, náměstka ministryně školství PhDr. Mgr. Václava Velčovského, Ph.D., aby nás zasvětil do aktuálního stavu projektu Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Tisková konference Ministryně školství Valachová rok ve funkci - otázky TV Nova

Přinášíme odpovědi ministryně školství Kateřiny Valachové na otázky TV Nova na tiskové konferenci "Ministryně školství Valachová rok ve funkci" v pátek 17. června 2016.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky


17.6.16

Pomluva není argument. Ředitel Cermatu by měl svá tvrzení dokázat

Iniciativa Maturitní data – odtajněno vyzývá ředitele Cermat Jiřího Zíku, aby jasně uvedl, kde jsou v rámcových vzdělávacích programech logaritmické rovnice a korektorské dovednosti.

ČT24: Ministryně školství Valachová rok ve funkci

Záznam úvodu tiskové konference ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové při příležitosti prvního výročí jmenování do funkce. Hostem ve studiu byl Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin.


TK od 46. minuty záznamu

Václav Klaus ml.: Vysvědčení pro Kateřinu Valachovou

Kateřina Valachová ukončila první ročník dnes (jmenována 17. června 2015) a jaký bych to byl pedagog, abych nevydal vysvědčení.

Ministryně Kateřina Valachová rok ve funkci

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová si připomněla rok ve své funkci. Při této příležitosti se setkala se žáky a pedagogy v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, kde slavnostně ukončila školní rok. V rámci setkání navštívila za účasti médií v Senátu PČR také výstavu Karel IV.

Přečtěte si: Dítě k nám nepatří? Rozhodují soudy a kurátoři, brání se chrastavský ústav

Přes třicet dětí sem nepatří, mají být jinde, nebo doma. Kritika, kterou ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zasypala v minulých dnech vedení výchovného ústavu v Chrastavě, padá částečně i na její resort.

Josef Zdobinský: Zbláznily se snad paní ministryně? Rušení výchovných ústavů povede k nárůstu kriminality mládeže

V posledních dnech je mediálně probíraná situace kolem jednání zaměstnanců výchovného chlapeckého ústavu v Chrastavě. Chlapci, kteří tam jsou prý totiž čelili šikaně ze strany zaměstnanců a někteří tam údajně byli neprávem. "Ohóóó. Co si ještě ti pseudozastánci lidských práv vymyslí. A hlavně, vidí vůbec důsledky svého počínání?" říkám si.

16.6.16

Otevřený dopis bývalého ředitele Výchovného ústavu, dětského domova se školou, SŠ, ZŠ a školní jídelny v Chrastavě pana Mgr. Zdeňka Peldy ministryni školství Kateřině Valachové

Přečtěte si: Mistr inkluze dořediteloval: Vzbouřili se mu učitelé kvůli manželce!

Místo speciálním pedagogům mu naslouchala ministryně školství Kateřina Valachová. V inkluzi byl pro ni mistrem. Teď ale ředitel ZŠ v Poběžovicích na Domažlicku Vladimír Foist skončil. Vzbouřili se mu učitelé, pět jich dalo výpověď. Škole prý velela jeho manželka Lenka.

ČŠI: Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.

Vývojová ročenka školství 2005/06–2015/16

Ročenka podává základní přehled o školství za sledované období (2004/05–2014/15) a obsahuje údaje z oblasti výkonové, ekonomické a z oblasti zaměstnanci a mzdy.

Vláda schválila reformu financování regionálního školství

Vláda ve středu schválila změny ve financování regionálního školství. Od roku 2019 tak školy nebudou financované pouze podle počtu žáků. Financování se bude odvíjet od počtu odučených hodin, který vyžaduje daný vzdělávací program. Maximální rozsah určí ministerstvo školství. Změny financování se dotknou mateřských, základních, středních škol a konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí.

Vládou schválený návrh novely školského zákona o změně financování regionálního školství s důvodovou zprávou

Materiál byl předložen vládě v souladu s resortními prioritami Programového prohlášení vlády mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2016. Předmětem navrhované změny školského zákona je oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí s prostředků státního rozpočtu. Podle modelu například některé malotřídky přijdou téměř o pětinu prostředků, některé získají až třetinu navíc, překvapivě ty dosud podle všeho "nešetřící".

15.6.16

Václav Klaus ml.: Kateřina Valachová pokračuje v rozvratu českého školství

Po rozvratu normální výuky přistupuje Valachová k rozvratu financování škol. Jedná se o "finanční inkluzi". Tedy postavení na hlavu základních a logických pilířů systému.

Přečtěte si: Transformace nizozemského školství

Montserrat Gomendio představuje na blogu OECD zprávu o nizozemském školství, která poskytuje návod k vytvoření výjimečného systému. Tamní vzdělávání si v mezinárodních šetřeních PISA zaměřených na školáky i ve výzkumech dovedností dospělých vede velmi dobře. Přestože je školství stratifikované a vzdělávací dráhy se rozdělují již v raném věku, různé cesty jsou později prostupné díky „přemosťujícím třídám“ nebo doplňkovým zkouškám a rozdíly v gramotnosti nebo matematických dovednostech mezi jednotlivými cestami není vysoký.

Hovorčovice, Kunratice, Nový Jičín. Soutěž sCOOL web zná vítěze

Letošní ročník celostátní soutěže školních webů sCOOL web 2016 skončil. Na závěrečné odborné konferenci byli vyhlášeni vítězové. Za rok od existence kritérií školního webu se stránky podstatně vylepšily, čím dál víc se ale otevírají nůžky mezi nejlepšími a nejslabšími.

Přečtěte si: Exministr školství Dobeš: Valachové je mi líto... Je rukojmím prospěchářů

Jako ministr školství považoval Josef Dobeš (55, exVV) inkluzi – tedy začleňování lehce mentálně postižených dětí do běžných tříd – za nesmysl. Názor nezměnil a vysvětluje, kdo a proč na změny ve školství, potažmo ministryni Kateřinu Valachovou (39, ČSSD), tlačí.

Kybernetickou agresi zažívá každý pátý učitel. Vedení školy o tom většinou neví

Oběťmi kybernetického útoku se stalo 21,73 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji odehrávají na sociálních sítích. Mezi další „útočící“ nástroje patří mobilní telefony, email, veřejný chat a www stránky. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Jiří Zíka: Ke koncepci didaktického testu z českého jazyka a literatury

(Ani v demokracii není možné, aby si každý psal, co se mu zlíbí.)

Státní maturita porušuje zákon a poškozuje žáky i výuku ve školách

Každoročně maturuje téměř 70 procent populačního ročníku. Zkouška musí probíhat v souladu se školským zákonem, a to včetně celé její společné části (budeme pro zjednodušení používat také pojmenování „státní maturita“). Avšak neprobíhá: testy státní maturity zkoušejí žáky z učiva, z něhož je stát zkoušet nesmí. Stát tím nezákonně diskriminuje maturanty z těch škol, na nichž takové znalosti a dovednosti nepatří k oficiálním očekávaným výstupům vzdělávání, případně k povinně probíranému učivu.

MŠMT pošle na asistenty pedagoga dalších 53 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pošle na podporu společného vzdělávání další peníze. Na posílení rozvojového programu pro asistenty pedagoga uvolnilo na období od září do konce roku 2016 přes 53 milionů korun.

14.6.16

Ministryně Valachová jmenovala komisi pro výběr nového ředitele DDŠ Chrastava

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes podepsala rozhodnutí o zrušení Výchovného ústavu Chrastava.

Zdeněk Sotolář: Když se mluví o platech učitelů aneb Tři stereotypy pro učitele

Je to pořád stejné. Školství je téma pro předvolební kampaně, mezi volbami však vysychá a odumírá pro nezájem. Ale když se začne mluvit o platech, přicházejí jako sudičky tři stereotypy.

13.6.16

Přečtěte si: Znásilněný chlapec z Chrastavy je na tom zle. Zpověď jeho matky

Mentálně postižený chlapec (13), kterého měl ve výchovném ústavu v Chrastavě znásilnit o dva roky starší chovanec, je na tom psychicky velmi zle. Podle uplakané zoufalé matky je vzteklý a často si ubližuje, navíc je nedůvěřivý k ostatním lidem. A vina podle ní leží hlavně na bedrech ředitelky Soni Cpinové.

Přečtěte si: Další skandál v Chrastavě: Jeden chovanec znásilnil druhého!

Policie začne vyšetřovat případ údajného sexuálního zneužití mezi chovanci výchovného ústavu v Chrastavě. Mělo k němu dojít v noci na pátek.

MŠMT: Tisková zpráva k aktuální situaci v dětském domově a výchovném ústavu v Chrastavě

Kateřina Valachová: "Zrušení výchovného ústavu v Chrastavě bylo vzhledem k zjištěným a absolutní neodpovědnosti předchozího vedení nevyhnutelné. Jen dodržování zákonů a pravidel zajišťuje práva chlapců (svěřených soudem nebo rodiči) a bezpečnost obyvatel. Není žádný důvod, proč by to nemělo platit v Chrastavě. Aktuální situace jen potvrzuje zjištění všech kontrol a to, co bylo doposud schováno za zdmi ústavu. Dne 21. 6. přijíždím do Chrastavy. Jsem ráda, že pan starosta vyhověl mé prosbě a svolal mimořádné zastupitelstvo. Současně běží otevřené výběrové řízení na nové vedení zařízení."

Publicita.DotaceEU.cz: Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj zprovoznilo jednoduchý online generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů, tedy přesněji podkladů pro tisk.

Dopis vládě české a politikům všem

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zahájil v dubnu kampaň #KonecLevnychUcitelu žádající navýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků nejméně o 10 %. Při vyjednávání o podobě státního rozpočtu na příští rok musí být zcela zjevné, že financování vzdělávání je skutečnou prioritou. Už nám nestačí pouhé přísliby budoucích řešení.

21. 6.: Konference Kreativně k jazykové výuce

Dne 21. června 2016 se v Národní technické knihovně v Praze koná každoroční konference Kreativně k jazykové výuce.

Mateřské školy: Změny v oblasti společného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo základní informace pro mateřské školy v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace školy a tříd, tak využití a financování podpůrných opatření.

Český rozhlas: Učitelé chystají další protesty proti nízkým platům, spustí akci Komenius

Učitelé chtějí nadále protestovat kvůli nízkým platům. Vadí jim, že vláda v chystaném návrhu státního rozpočtu na příští rok nezvýšila peníze na mzdy ve školství. Ministři budou o možném zvýšení platů jednat znovu ve středu.


ČŠI: Metodika pro hodnocení rozvoje informační gramotnosti

Nově vytvořená metodika pro hodnocení rozvoje informační gramotnosti je jednou ze šesti metodik zacílených v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) na šest klíčových gramotností uvedených v doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání – čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, sociální gramotnosti, jazykové gramotnosti a informační gramotnosti. Vytvořená a zde popsaná metodika dává České školní inspekci metodický návod pro sledování a hodnocení účinnosti podpory rozvoje informační gramotnosti v duchu moderního přístupu reflektujícího význam, který má schopnost vhodnými technologickými prostředky získávat, účinně zpracovávat a interpretovat informace v moderním světě.

Vzdělání je naše budoucnost. Skutečně?

Prohlášení představitelů České konference rektorů, zástupců gymnázií i základních škol, Rady vysokých škol, Českomoravské konference odborových svazů a odborových svazů ve školství, kteří sešli 10. června na půdě Univerzity Karlovy v Praze a kritizovali návrh státního rozpočtu pro oblast školství.

Akademické fórum LXIX: Maturita – trvalý problém?

Seminář uspořádala Odborná skupina České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků Organizace výzkumu 25. února ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků. Z přednesených příspěvků se podívejte především na prezentaci Analýzu pilotáže přijímacích zkoušek a MATEMATIKA+ od ředitele CERMAT.

Milan Svoboda: Kdo je zodpovědný za zneužívání technologií?

Článek je zamyšlením nad používáním mobilních zařízení ve školách. Inspirován názory Thomase Whitbyho publikovanými na portálu Edutopia navrhuje, jak by mohla vypadat politika školy vzhledem k mobilním zařízením.

12.6.16

Přečtěte si: Pokrytectví stran trvale poškozuje školství

Česká politická scéna jako by byla kategoricky rozdělena na ideologické stoupence, zaklínající se principy, které jsou jim více než svaté. Někdy je to jářku jednoduché, levice prostě tlačí na vyšší daně a redistribuci, zatímco pravice říká, že smysluplnější je nechat na svobodné vůli jednotlivce, jak s prostředky naloží.

Přečtěte si: Když se vzdělání zvrhne v přímou debilizaci

Vzpomínáte na Ferdu Mravence? Beruška jde poslouchat rádio ke kmotru Cvrčkovi, brouk Pytlík se chvástá, že takové rádio „proti němu nic není“, a pak se Ferdy ptá, co to vlastně to rádio je…

Prohlášení starosty obce Čerčany a ředitele ZŠ Čerčany ke cause stížnosti některých žáků na vedení školy

V rubrice Přečtěte si jsme upozornili na článek Deváťačky sepsaly stížnost na zástupce ředitele, škola jim vyhrožovala trestním činem o situaci na ZŠ Čerčany, který přinesl Deník.cz. Přinášíme reakci starosty obce a ředitele školy.

Přečtěte si: Deváťačky sepsaly stížnost na zástupce ředitele, škola jim vyhrožovala trestním činem

Čtyřlístek dívek z devátého ročníku pyká za svou zoufalou snahu upozornit na jednání zástupce ředitele Základní školy v Čerčanech na Benešovsku Josefa Prchala. Mohlo by to jim být už jedno, za dva týdny škole zamávají na rozloučenou. Zřejmě se slzami v očích. O pomoc dívky volaly dokonce na Linku bezpečí.

11.6.16

Přečtěte si: Inkluze je iluze eurounijních byrokratů, řekl PL ředitel školy Zimčík

Ministryně Valachová nikdy nestála za katedrou. Jenom tlumočí, co jí řeknou. Máme výborné speciální a praktické školy. Experimenty nepotřebujeme. Inkluze je překotná. Financování regionálních škol se zatím nezměnilo. Školství má úplně jiné problémy. Na ministryni se přisály nejrůznější neziskovky. Ty prorůstají jako chobotnice do všeho kolem. Společné vzdělávání poškodí normální žáky. Co budete dělat na druhém stupni se žákem, který obtížně čte? Učitelé budou z inkluze stále ve větším stresu. Na společné vzdělávání nebudou peníze. Odhaduji, že to celé povede ke vzniku dalších soukromých škol. Rodiče nebudou chtít nechat své děti mezi mentálně postiženými spolužáky. To nám řekl PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel základní školy v Březové u Uherského Hradiště.

10.6.16

Přečtěte si: Na slibované zvýšení platů si učitelé opět počkají. Státní rozpočet s ním nepočítá

Návrh na změnu odměňování učitelů odmítla pracovní komise Legislativní rady vlády, ministerstvo školství ho musí předělat. Nově mají učitelé před komisí dokazovat, že se zlepšili v dovednostech, a za to postoupit do druhého, případně třetího kariérního stupně a dostat vyšší plat. Podle rady ale návrh nezaručuje objektivitu. Kariérní řád se bude předělávat už podruhé, platit začne nejdříve v roce 2018.

Diskuse: Vzdělávání 4.0 – start musí být na základní škole

R/evoluce digitálního věku přináší obrovské výzvy i pro vzdělávání, které je klíčové pro to, abychom v nadcházející době plné změn a inovací uspěli. Otázek je mnoho. Tuší ale vzdělávací systém, co se od něho bude očekávat a jaké požadavky na veřejnou službu podle školského zákona v několika následujících letech budou? Co budou potřebovat v životě děti, které jsou dnes na základních školách a umíme je na to připravit? Uvědomujeme si změnu role učitele a připravujeme je na to?

9.6.16

Přečtěte si: Expert na inkluzi Vladimír Foist opouští post ředitele poběžovické ZŠ

Když v únoru navštívila ministryně školství Kateřina Valachová Plzeňský kraj, dávala poběžovickou základní školu za příklad. Tato instituce se dlouhodobě zasazovala o inkluzi, tedy začleňování žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Teď se ředitel Vladimír Foist rozhodl na svoji funkci rezignovat.

Michael Canov: Paní ministryně, odvolejte prosím neprodleně prozatímní ředitelku Výchovného ústavu v Chrastavě

Jsem doslova bombardován svými kolegy, členy zastupitelstva města, podporující nutnost řešení zcela nepřijatelné situace, která vznikla ve Výchovném ústavu po zásahu Ministerstva školství vedoucí k odstoupení dosavadní ředitelky paní Markéty Sochorové. Poslední kapkou byla pondělní reportáž TV Nova dokumentující situaci v Ústavu, která vyvrcholila postojem prozatímní paní ředitelky PhDr. Soni Cpinové, která delikventa přivezeného Policií ČR v poutech do Ústavu téměř obratem pustila zcela volného do města. Na základě této události a též z podnětu svých kolegů zastupitelů a občanů města, ale též podnětu kolegy starosty ze sousední Stráže nad Nisou Karla Jäschkeho jsem odeslal na MŠMT dodatek otevřeného dopisu požadující mj. okamžité odvolání prozatímní paní ředitelky.

Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2016 rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016.

MŠMT: Metodický pokyn ke svazkovým školám

Průvodce a metodický návod navazuje na materiály, které byly připraveny a vydány MŠMT v letech 2009 a 2012, a to jako doplněk argumentačního průvodce „Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnost volby“. Průvodce představuje tzv. „svazkové školství“, tedy školy a školská zařízení zřizovaná dobrovolnými svazky obcí, upozorňuje na pozitiva, ale i případná rizika tohoto modelu spolupráce obcí z pohledu ekonomického, pedagogického i právního. Materiál představuje nezbytnou část metodické podpory určené pro ty, kdo uvažují o založení dobrovolného svazku obcí a zřízení svazkové školy.

Český rozhlas: Ústav v Chrastavě, který údajně porušoval práva dětí, ministerstvo zruší

Výchovný ústav v Chrastavě na Liberecku skončí. Oznámila to ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Zůstane jen dětský domov se školou. Chlapci starší 15 let se přestěhují do jiných výchovných ústavů, kde budou od 1. září pokračovat ve vzdělávání.


ČŠI: Tematická zpráva – Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem z inspekční činnosti tematicky zaměřené na výuku soudobých dějin.

8.6.16

Ministryně Valachová k situaci ve VÚ Chrastava

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se vyjádřila k aktuální situaci ve výchovném ústavu v Chrastavě, kde došlo v minulých týdnech k výměně vedení.

9. 6.: Diskuse „Inkluzivní vzdělání ve vztahu k demokratickým principům a hodnotám“

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Knihovna Václava Havla zvou na tematickou diskusi, která se koná 9. června 2016 v 16:30 v Knihovně Václava Havla.

ÚSTR, EDUin a Česká televize se společně podílí na tvorbě otevřených vzdělávacích zdrojů

Česká televize nabídla poprvé pro své dva filmy učitelům metodiky, které umožní filmové ukázky využít ve výuce. Metodiky jsou vytvořeny pod otevřenou licencí Creative Commons ve variantě, kde je učitelé mohou upravovat a dále mezi svými kolegy legálně šířit.

Hans Christian Arnseth, Ola Erstad, Libor Juhaňák, Jiří Zounek: Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže

Stať diskusního charakteru publikovaná v aktuálním čísle Studia paedagogica se zabývá problematikou učení mládeže v různých kontextech a prostředích v éře digitálních technologií. Mládež se s digitálními technologiemi běžně setkává jak ve škole, tak zejména mimo školu, tradičně se však pedagogický výzkum věnuje především školnímu využití ICT. Je tedy velkou výzvou pro pedagogiku tyto oblasti propojit s cílem poznat komplexněji život a učení současné mládeže. V úvodní části se zaměřuje na současný stav pedagogického výzkumu, ukazuje také, že ICT nelze považovat pouze za moderní didaktickou pomůcku. V dalších částech diskutujeme možná teoretická východiska tématu. Následně se zabýváme metodologickými otázkami empirického výzkumu, přičemž prezentujeme také příklady realizovaných výzkumů, které jdou za rámec tradičních výzkumů formálního učení s ICT. V závěru se pak zamýšlí nad teoretickými, metodologickými i aplikačními otázkami, jež souvisejí s takto komplexně pojatým pedagogickým výzkumem mládeže. Jedním z cílů této stati je motivovat k diskusi o pedagogické teorii a výzkumu učení dnešní mládeže s ICT a podnítit tak teoretickou i výzkumnou činnost v této oblasti

7.6.16

Reportéři ČT: Jak vypadá inkluze

Letos schválená novela školského zákona garantuje právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Pod tímto souslovím se skrývá ono často skloňované slovo inkluze, které už v české společnosti vyvolalo řadu debat. Od prvního září se ve větším počtu budou přijímat do základních škol děti ze sociálně vyloučených lokalit, stejně jako tělesně i duševně hendikepované, které ale nejsou vážně psychicky nemocné. Integraci má pomoci výrazné navýšení rozpočtu v miliardách korun. Jak to v tuto chvíli zvládají děti i kantoři v královéhradeckém kraji, konkrétně v jedné základní škole v Novém městě nad Metují, zjišťoval reportér David Vondráček.


Tři pravidla pro zveřejňování maturitních dat

Vysvětlujeme důvody, proč EDUin podporuje iniciativu Maturitní data – odtajněno, a upřesňujeme, jakými pravidly by se mělo zveřejňování maturitních dat řídit.

Simeon Karamazov: Ministryně prosadí zákon, následky ale musíme nést my všichni v regionech

Poslanci přehlasovali prezidentské veto a dali tak zelenou novele školského zákona. Ta mimo jiné zavádí povinný poslední rok předškolní docházky, rodičům ale umožňuje, aby děti do školky posílali už od dvou let.

Newsletter MŠMT o evropských záležitostech - 6./2016

Přečtěte si červnové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech - 6./2016. Toto elektronické periodikum pro vás připravuje odbor strategie a evropských záležitostí MŠMT s cílem informovat o aktualitách v evropském dění v oblastech vzdělávání, mládeže, výzkumu a vývoje, sportu a profesních kvalifikací.

Česká školní inspekce: Méně úspěšné a velmi úspěšné třídy – sekundární analýza výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Mezinárodní šetření čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) stejně jako další mezinárodní šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zaměřené na matematiku a přírodovědu patří k projektům, které organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). V roce 2011 se objevila jedinečná příležitost zjišťovat znalosti a dovednosti na stejném vzorku žáků 4. ročníku ze všech tří uvedených oblastí, tedy ze čtení, z matematiky a z přírodovědy, protože se obě šetření, pětiletý cyklus PIRLS a čtyřletý cyklus TIMSS, uskutečnila v jednom roce. Šetření PIRLS se tehdy zúčastnili žáci ze 45 zemí a do šetření TIMSS se zapojili žáci 4. ročníku z 52 zemí.

MŠMT: Soubor pedagogicko-organizačních informací 2016/2017

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2016/2017. Soubor pedagogicko-organizačních informací má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2016/2017.

6.6.16

MŠMT: Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2015/16

Tabulky statistické ročenky 2015/16 za regionální školství jsou k dispozici v podobě HTML tabulek. Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých školm obsahují údaje za vysoké školy (bývalá kapitola F Statistické ročenky školství).

Markéta Šichtařová: Podle mne v průměru inkluze většímu množství dětí ublížila než pomohla

Téma inkluze je probíráno celkem pochopitelně i na sociálních sítích. Přinášíme vám nedělní postřeh Markéty Šichtařové z Facebooku. Zajímavá je samozřejmě i následná diskuse.

Přečtěte si: Zkusme učit, možná je to to, co chceme

Na Karlově univerzitě vzniká spolek studentů neučitelských oborů, kteří si myslí, že předávat vědomosti je skvělé. Nešli studovat pedagogickou fakultu, ale molekulární biologii, filozofii, knihovnictví nebo sociální vědy. Přesto je učení zajímá a rádi by si je nejen vyzkoušeli, ale poskytli takovou možnost i dalším. Sandra, Jana, Václav, Aneta a jejich spolek Výluka.

Přečtěte si: Škola dětem brání, aby se mohly učit

Přečtěte si rozhovor Radky Hrdinové s Janou Nováčkovou, který vyšel 31. května v Mladé frontě Dnes. Jana Nováčková (66) je psycholožka, která se zabývá vztahy mezi dospělým a dítětem nebo vztahy ve škole a otázkou změn ve školství. Pro učitele i rodiče organizuje kurzy, které jim přibližují respektující přístup k výchově a vzdělávání dítěte. Je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován.

Bořivoj Brdička: Uber-U je definitivně tady

Studie popisuje aktuální vývoj aplikace technologie blockchain do vzdělávání, který ukazuje celou řadu závažných problémů, kterým bude naše školství v blízké budoucnosti čelit.

5.6.16

Roman Král: Hodná nebo Vhodná?

Vedu v září svého synka do první třídy a přemýšlím, jakou bych chtěl pro něj paní učitelku, kdybych si ji mohl vybrat.

E-kniha pro vás: Návrh změn koncepce základního vzdělávání

V diskusi o inkluzi se pozapomnělo na publikaci Asociace speciálních pedagogů z roku 2012 s návrhem na změnu koncepce základního školství.

4.6.16

Petr Chaluš: Maturitní ani přijímací testy nesmí být nástrojem ponížení

Vzdělávací systém neslouží primárně k tomu, aby byl omezován přístup mladých lidí ke vzdělávání. Slouží primárně k tomu, aby děti, mladí lidé i dospělí našli sami sebe, co chtějí v životě dělat, a dokázali to realizovat. Ideální výsledek systému školství je, pokud co nejvíce lidí chápe smysl celoživotního vzdělávání.

3.6.16

Otevřený dopis ministryni školství: Velké pokroky v chování a porozumění probírané látce moje dcera učinila tím, že přestoupila na speciální školu

Fotografka Darina Kuźmová napsala otevřený dopis ministryni školství Kateřině Valachové o zkušenosti s inkluzí dítěte z pohledu matky.

Petr Chaluš: Evropské peníze na systémové změny ve školství nestačí

Inkluze v sobě nese akutní potřebu navýšení nákladů na mzdy. Evropské peníze by mohly pomoci překlenout ono přechodné období. Je však třeba plánovat udržitelnou strategii i na dobu, kdy toto financování vyprší.

Jiří Pilař: Kartous, Laurenčíková a Britské listy

Britské listy ve svém internetovém vysílání uvedly v minulých dnech rozhovor mezi redaktorem Britských listů panem Kartousem a multipředsedkyní a odbornicí na cokoliv, praxí však jen letmo políbenou paní Laurenčíkovou. Jak jinak než o inkluzi. Během rozhovoru jsem se musel několikrát utvrdit, že se nedívám na relaci poplatného redaktora socialistické Československé televize s předákem (genderově správně předačkou) brigády socialistické práce. Jen plnění plánu inkluze v měrných jednotkách mi tam chybělo. Pan Kartous se cíleně ptal na předem dohodnuté otázky tak, aby paní Laurenčíková mohla zúročit předem připravené odpovědi. Alespoň to z vedení rozhovoru kouká jak sláma z kapes.

Vzdělávání 4.0 – start musí být na základní škole

Institut pro politiku a společnost pořádal ve čtvrtek 2. června třetí debatu z cyklu Vzdělávání, tentokrát na téma Vzdělávání 4.0 – start musí být na základní škole. Kromě Dáši Divišové, nezávislé konzultantky a členky pracovní skupiny „Vzdělávání“ působící v Institutu, která debatu moderovala, diskutovaly také Hana Marešová, proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání, PF UPOL a Silvie Pýchová, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání. Další dva řečníci se z debaty na poslední chvíli omluvili.

Video: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Diplom nestačí – co dnes potřebují mladí lidé kromě dobrého vysvědčení

Záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Diplom nestačí – co dnes potřebují mladí lidé kromě dobrého vysvědčení. Debata se konala 19. května 2016, účastnili se jí Jan Schmid z agentury Perfect Crowd, Daniela Havlíčková, odbornice na neformální vzdělávání, Tomáš Ervín Dombrovský, analytik Jobs.cz, Ivo Jupa, partner CSR Fórum a Tomáš Vokáč, Mezinárodní cena vévody z Edinburgu ČR. Moderoval Tomáš Feřtek.

Luděk Šnirch: O smysluplnosti ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury

Děkuji za nádherný a pravdivý článek češtináři panu Lukášovi. Protože jak vyplývá z různých diskusí, většina diskutujících neví, jak ústní zkouška z Českého jazyka a literatury probíhá a naivně si myslí, že student 15 minut volně hovoří o knize, uvádím závaznou strukturu ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury v délce 15 minut.

2.6.16

Václav Velčovský: Zpoždění vyhlášení výzvy je způsobeno změnou přístupu EK ke zjednodušeným formám vykazování oproti minulému programovému období

Na sociální síti Twitter se objevila zpráva, že EU zamítla předložený návrh MŠMT šablony pro školy. Na dotazy nám odpověděl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.


Zdeněk Sotolář: Jak naloží bulvár s maturitními daty?

Kdykoliv čeští žáci zaznamenali úspěch, našli se experti, kteří ihned zpochybnili přínos školy. Naopak za každý neúspěch nese odpovědnost samozřejmě škola. Negativní zpráva přitahuje pozornost. To bulvární novináři dobře vědí.

Hlasujte pro nejlepší školní web

Soutěž školních webů sCOOL web 2016 jde do finále. Nedávno bylo uzavřeno první kolo, v němž podle stanovených jednotných kritérií hodnotili rozlosované školy dobrovolní hodnotitelé, vždy několik z nich každý web nezávisle na sobě.

1.6.16

Přijďte se podívat, jak poveloví roboti dobývají vesmír a školní třídy

Nadchnout děti pro technické vzdělávání nelze bez zapojení technologických novinek do výuky. Vysokoškolský lektor ústecké univerzity Jiří Šretr proto 7. června v EDUpointu Skautského institutu ukáže využití povelově řízených robotů ve výuce fyziky na základní škole.

Jiří Zlatuška: Školní testy nesmějí být životní křižovatkou

V rozhovoru "Nenuťme do maturity z matematiky tolik žáků" (LN 27. 5.) chválí doc. Fuchs státní maturity a centralizované přijímací testy kvůli tomu, že jinak "nikdo pořádně nekontroluje, s jakými vědomostmi odcházejí žáci se základních, středních či vysokých škol". V této myšlence je ovšem nešťastně obsažena poněkud zupácká představa, že kvalitě školství pomůžeme prostřednictvím hrozby neúspěchu v jednorázových selektivních zkouškách zásadně ovlivňujících možnosti dalšího vzdělávání a odpovídajícího sociálního vzestupu, který budou mít testovaní žáci možnost využít.