6.8.15

ŠIK CZ: Reakce na tiskovou zprávu Transparency International

Otevřený dopis Daniela Köcherta, majitele společnosti ŠIK CZ, a Pavla Popluhara, jednatele společnosti ŠIK CZ, adresovaný řediteli Transparency International ČR.


Vážený pane řediteli,

reagujeme na Vaši tiskovou zprávu ze dne 30. 7. 2015. Formu otevřeného dopisu volíme proto, že se již delší dobu snažíme o otevřený dialog s Transparency International (dále jen „TI”), ale doposud o něj nebyl z Vaší strany zájem.

Obsah Vaší tiskové zprávy nás šokoval a zároveň zklamal, jelikož informace, které v ní byly uvedeny, jsou kusé, zavádějící a ve většině případů lživé a poškozující naši pověst. Namísto faktů často uvádíte své subjektivní pocity a domněnky, bez citací či odkazů na zdroje. Celá tisková zpráva tak více připomíná skandální článek pro bulvár, a nikoliv věrohodnou tiskovou zprávu nevládní organizace. Navíc nyní je již jasné, že ač TI naši nabídku ze dne 22. 5. 2015 k doplnění potřebných informací odmítla, máte o činnosti Školního informačního kanálu jen velmi malé povědomí. Níže je tedy naše vyjádření k jednotlivým tvrzením.

Ve vysílání ŠIKu se měsíčně objevují desítky zcela nových spotů, které jsou vytvářeny grafickým týmem ŠIKu nebo dodávány odbornými garanty, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, které vytváří informačně-vzdělávací obsah určený pro mladou generaci. Kvalita zpracování je hodnocena nejen grafickým týmem, odborníky pro danou oblast, ale především samotnými žáky a studenty, kterých se pravidelně dotazujeme v on-line šetřeních. Vaše tvrzení, že kvalita spotů ve vysílání ŠIKu je „extrémně nízká či dokonce k smíchu“, je subjektivní a nepodložené.

Úryvek z posudku PhDr. PaeDr. Anny Kucharské, Ph.D., katedra psychologie Pedagogické fakulty, Univerzita Karlova v Praze: „Proto je také nutné podtrhnout, že společnost ŠIK CZ pravidelně sleduje jak samotné využívání informačního kanálu, ale také jeho přínos pro cílovou skupinu (žáci základních a středních škol).”

Úryvek z posudku Doc. PhDr. Pavla Vacka, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty, Univerzita Hradec Králové: „Naše spolupráce v případě ‚seriálu‘ Etika má podobu odborné spoluúčasti při tvorbě scénářů jednotlivých spotů. Tato spolupráce se nám doposud jeví jako velmi plodná a korektní a počítáme s ní i v budoucnu. Domníváme se, že takovéto oslovení cílové skupiny – žáků základních škol – skrze školní informační kanály je/může být užitečnou součástí komplexní školní prevence rizikového chování žáků. Naše dosavadní zkušenost ze spolupráce s firmou ŠIK CZ nás opravňuje konstatovat, že aktivity této společnosti jsou nejen profesionálně na výši, ale i společensky užitečné a v našem případě podporující a posilující u žáků takové žádoucí vlastnosti jako slušnost, ohleduplnost, solidárnost apod.”

Velmi si ceníme toho, že věříte schopnostem současné mladé generace. I my jsme přesvědčeni, že zapojení studentů do přípravy vysílání ŠIKu je smysluplná a pro cílovou skupinu zábavná činnost, která ještě zvýší zájem žáků a studentů o sledování. A právě proto jsme v nedávné době žádali o dotaci v rámci výzvy MŠMT s projektem „Studentské minipodniky do škol“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0077, který byl bohužel zamítnut s odůvodněním, že „současné děti nejsou dostatečně erudované k tomu, aby vytvářely audiovizuální výstupy”. Pokud máte konkrétní rady či zástupce, kteří by svými dovednostmi chtěli přispět, budeme rádi, když je s naším projektem propojíte.

U Vašeho termínu kvantifikace reálného dopadu spotů na studenty „mizivou hodnotou” a označení naší činnosti za „povrchní snahu o informativní a edukativní sdělení” opět chybí zdroj kým, jak a které spoty byly hodnoceny, proto nelze tento výrok považovat za relevantní. Naopak jsme velmi rádi, že se na obsahu spotů podílejí přední odborníci v ČR, kteří tuto činnost dělají často ve svém volném čase a pro své morální přesvědčení.

Úryvek z reference MUDr. Marie Nejedlé, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav: „Díky možné spolupráci s Vaší organizací se nám podařilo oslovit velké množství cílové populace moderní formou a v této formě bychom nadále rádi pokračovali.”

Úryvek z posudku PhDr. PaeDr. Anny Kucharské, Ph.D., katedra psychologie Pedagogické fakulty, Univerzita Karlova v Praze: „Nelze tedy celkově zhodnotit daný projekt na škále přínosný – nefunkční, záleží vždy na dané škole, jaký je příběh Školního informačního kanálu v daném prostředí, jak dovede žáky motivovat a dále s předloženými informacemi pracovat.”

Další, opět nepodložené tvrzení, se týká „skryté reklamy“, kterou Vy vidíte ve spotech „Nakupuj v pohodě!“, kde je generálním partnerem seriálu Kaufland Česká republika v. o. s.  Skrytá reklama je takový druh reklam, kde nelze rozlišit, že se jedná o reklamu. Pokud by to reklama byla, vzhledem k umístění loga lze těžko předpokládat, že by byla skrytá. Dle našeho názoru se ovšem nejedná o reklamu a tento názor je podpořen vyjádřením Krajského živnostenského úřadu:

„Sponzoring je tedy považován za samostatnou kategorii vymezenou paralelně vedle reklamy. V důsledku sponzorského daru v praxi dochází k veřejné propagaci sponzora. V takovém případě se již jedná o informační působení. Jde o typické informace – logo, základní informace o subjektu sponzora apod. Ústředním motivem a tváří reklamy je přesvědčit diváka ke koupi výrobku či využití služby, tím, že jsou zdůrazňovány kvality výrobku či služby. … Sponzorský vzkaz by měl být zpracován tak, aby byla zcela zřetelná jeho informační funkce, která nesmí být potlačena ve prospěch funkce propagačně přesvědčovací. Může obsahovat i některé shodné prvky s reklamou, neměl by však vybízet k nákupu produktu, k jeho spotřebě, návštěvě prodejního místa vyzdvihováním vlastností a způsobu užití produktu.”

Tuto interpretaci zároveň doplňuje vyjádření mediálního experta Mgr. Daniela Köppla: „Šíření vzdělávacích pořadů na půdě vzdělávacích institucí nelze z mého pohledu automaticky považovat za reklamu. A to dokonce ani v případě, že je u filmu explicitně uvedený sponzor nebo profesní instituce, která vznik daného spotu financuje. Klíčovým parametrem může být pouze jediná věc – kvalita obsahu, srozumitelnost a relevance pro danou cílovou skupinu. Přičemž je z několika mezinárodních studií patrné, že snaha některých institucí oddělit reálný svět od vzdělávání vede k rapidnímu poklesu zájmu cílové skupiny o sdělení. Současní spotřebitelé jsou totiž schopní (zhruba již od 8 let) diferenciovat mezi zpravodajským, uměleckým, zábavným a třeba i komerčním sdělením.“

Kromě výše napsaného bychom rádi doplnili informace, které ve Vaší tiskové zprávě chyběly. Seriál „Nakupuj v pohodě!“ má více než 30 dílů a je zaměřen na ochranu práv mladého spotřebitele, edukaci v oblasti zdravého životního stylu a také environmentální výchovy. Pouze okrajově jsou zde uvedena i témata, kterým věnujeme jen několik dílů, a ta jsou zaměřena na volbu budoucího povolání a znalosti jednotlivých profesí, se kterými se můžeme při nakupování v supermarketu setkat. Jednotlivé díly celého seriálu jsou k dispozici pedagogům v databance moderního vzdělávání ŠIKovna. Spoty s logem generálního partnera, které jsou patrné ve Vámi zmiňovaných spotech na youtube.com, se ve vysílání ŠIKu neobjevují od dubna 2015, a to na základě naší iniciativy a dohody s generálním partnerem. Na závěr zdůrazňujeme, že obsah vysílání podléhá našemu Etickému kodexu, který je v souladu se Školským zákonem a ve kterém se zavazujeme vysílat takový obsah, který je nezávadný a v souladu s morálními hodnotami naší společnosti.

Úryvek z posudku PhDr. PaeDr. Anny Kucharské, Ph.D., katedra psychologie Pedagogické fakulty, Univerzita Karlova v Praze: „… záleží na konkrétním jedinci, zda bude na ‚příjmu‘ dodávaných informací a jak s nimi bude dále nakládat. Lze tedy odmítnout kritiku vynucování daných témat, pasivního příjmu informací. Aby došlo ke zvnitřnění, je jistě nutná další aktivní práce s žákem – musí prezentovanou informaci vstřebat, dále si třeba může dohledat další informační zdroje. Neopominutelným je následná diskuse o zhlédnutém – se spolužáky, učiteli, rodiči – a konečně uplatnění v konkrétním chování (či jeho změně).” 

Výtka ke spotům týkající se korupce je dle našeho názoru opět vyřčena neprávem. Stejně jako v předchozích případech i zde hodnotíte celek na základě útržkovitých informací. Spoty jsou koncipovány tak, že v průběhu 30 dílů divákům představujeme jednotlivé pojmy, situace a doporučení. Ke spotům jsou odborníky, o jejichž erudovanosti nelze pochybovat (JUDr. Jan Horník, Ph.D., z Úřadu vlády ČR a za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.), zpracovány metodické listy, které učitelům přinášejí návod a konkrétní tipy, jak téma zařadit do výuky. Je nám velmi líto, že jste v minulosti nepřijali nabídku s námi spolupracovat, jistě bychom Vašich odborných znalostí v oblasti korupce při tvorbě tohoto seriálu využili. Přesto budeme rádi, pokud nám přinesete konkrétní nápady či doporučení, jak seriál zatraktivnit.

Vaše tvrzení ohledně financování škol je vyloženě lživé. Vaše právní poradna se zřejmě nezajímala o detaily spolupráce a mylně vyhodnotila získané informace. Školy neplatí a nikdy v minulosti neplatily za výrobu ani za vysílání spotů. Částka, kterou školy vynakládají, je určena na úhradu kompletní služby, která zahrnuje zapůjčení celého setu, instalaci obrazovky, stálé servisní zajištění a programový obsah s možností vložení vlastních materiálů do vysílání. Pro školy zajišťujeme také pátrání po pohřešovaných dětech, výstražné zprávy, zpravodajství, metodické listy, odborné přednášky a mnoho jiného. Video spoty jsou financovány z neveřejných prostředků, tedy z financí, které jsou získávány od generálních a hlavních partnerů projektu. Vždy jsme velmi rádi, když s námi školy obsah vysílání konzultují, a často reagujeme na jejich požadavky a potřeby.

Rozdíl v částkách, které hradí školy, je citlivá záležitost, nicméně ani zde nemáme problém otevřeně vysvětlit naše jednání. Ke každé škole přistupujeme zcela individuálně. V případě, že má škola zájem s námi spolupracovat, sdílí naše hodnoty a cíle, ale nemá dostatek financí pro nakoupení setu a financování technické stránky projektu, jsme schopni a ochotni část financí zajistit. Nižší částka tedy znamená především naši iniciativu a naši snahu umožnit vstup do ŠIKu i školám, které mají jen část prostředků na pokrytí nákladů. Samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby se tohoto úkolu zhostily státní instituce a my měli možnost věnovat více financí i času kvalitě a inovaci vysílání. Nyní jsme ale vděční generálním a hlavním partnerům, že nám tento vstřícný krok vůči školám umožňují.

Úryvek z posudku PaeDr. Evy Marádové, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta: „Prezentace na velkoplošných obrazovkách v době mimo výuku může být vhodným médiem, pokud budou dodržovány určité pedagogické zásady, zejména pokud se sama škola (vedení školy) aktivně zapojí do projektu a stanoví si vlastní mantinely při jeho realizaci. Pokud bude například citlivě využívána k prezentaci aktivit a úspěchů žáků školy, může projekt pozitivně ovlivňovat klima školy.”

Vzhledem k výše napsanému je nyní zřejmé, že Váš úmysl bránit veřejné prostředky byl v tomto případě založen na téměř nulovém informačním základu a zcela nulové ochotě dozvědět se pravdivý stav věcí. Zpochybnění udělených záštit a garancí odborných institucí je pro nás naprosto neakceptovatelné a urážlivé. Nařčení z nejasné struktury ŠIKu, „ready-made“ společnosti a spojení s kontroverzní společností Natland je naprosto absurdní.  Zcela evidentně netušíte, kolik úsilí a práce za námi stojí. Školní Informační Kanál budujeme osmým rokem a věřte nám, je to velmi tvrdá práce. Za každou záštitou, za každým odborným garantem a za každým novým partnerem či školou jsou stovky hodin práce. V tomto kontextu je velmi smutné, s jakým klidem několika subjektivními dojmy, nepodloženými a neověřenými informacemi, bez jakékoli komunikace s námi, kterou jsme Vám několikrát nabízeli, shodíte několikaletou práci celého týmu ŠIKu, pro který není projekt jen zaměstnáním, ale také posláním, které nás naplňuje.

I když je velmi pravděpodobné, že nás Vaše tisková zpráva poškodí, naštěstí není pochyb o tom, že projekt ŠIK má smysl a bylo to již v minulosti společensky oceněno. Díky spotu našeho partnera se podařilo zachránit dětský život, a proto nechápeme Váš apel na školy, aby zvážily své budoucí setrvání v ŠIKu a vynakládaly prostředky do smysluplnějších činností. Co je tedy pro Vás, pane Ondráčko, hodnotnější a smysluplnější činnost než záchrana lidského života?

Vzhledem k závažnosti všech výše zmíněných obvinění a v důsledku profesního, společenského a obchodního dopadu bohužel nemáme jinou možnost, než podniknout příslušné právní kroky. Omluvu za tato křivá obvinění považujeme za samozřejmou.

Za tým ŠIK,

Ing. Daniel Köchert, majitel a Ing. Pavel Popluhar, jednatel společnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat