30.9.09

National Geographic: Ztracená města Inků

Další ze série dokumentů National Geographic nás zavede do historie Incké říše, která se rozkládala na území dnešních států Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile a Argentiny a zanikla v 16. století.

29.9.09

BBC Learning: Ztracené pyramidy v Caralu

Pyramidy v peruánském Caralu jsou stejně staré jako pyramidy v Egyptě a byly stavěny již téměř tři tisíce let před naším letopočtem.

28.9.09

National Geographic: Neviditelný svět

Téměř hodinové video ze série National Geographic nabízí pohled do světa, který není prostým okem viditelný:

27.9.09

Jak je to s "prasečí" chřipkou (A H1N1)

Dokument připravila Georgetown University a je k dispozici na FORA.TV, odkud si ji můžete i stáhnout jako 27MB video ve formátu MP4 či jen 4MB zvukovou stopu ve formátu MP3:

23.9.09

Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti regionálního školství územních samosprávných celků za I. pololetí roku 2009

V materiálu čj. 19 231/2009-26 je proveden rozbor plnění limitů regulace zaměstnanosti za školy a školská zařízení zřizované územními samosprávnými celky, jejichž zaměstnanci jsou odměňováni z veřejných zdrojů podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Cílem předkládaného materiálu je:

  • vyhodnotit plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků ze státního rozpočtu za I. pololetí 2009 v oblasti regionálního školství ve vztahu k závazným limitům regulace zaměstnanosti na rok 2009,
  • vyhodnotit dosažené hodnoty průměrných měsíčních platů a jednotlivých složek platu,
  • porovnat vývoj počtu zaměstnanců, průměrných měsíčních platů a jednotlivých složek platu za I. pololetí 2009 oproti I. pololetí 2008.


Materiál vč. tabulkové přílohy ke stažení:

Johann Sebastian Bach: kánon na Möbiově pásce

Video Jos Leys (www.josleys.com) a Xantox (strangepaths.com/en/):

Sdělení MŠMT ředitelům gymnázií

Informace MŠMT ve věci postupu při přechodu žáků 1. ročníků vyššího stupně víceletých gymnázií na výuku dle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě RVP pro gymnázia/gymnázia se sportovní přípravou (RVP G/GSP).

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia/gymnázia se sportovní přípravou (dokument MŠMT č. j. 12 698/2007-23 ze dne 30. července 2007) vymezuje vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií. V souladu s ustanovením § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje nejpozději po uplynutí dvou let ode dne jejich vydání, a to s účinností od prvního ročníku.

Vzhledem ke skutečnosti, že školský zákon v § 185 odst. 1 uvádí pojem „první ročník“ bez bližšího upřesnění a že § 61 školského zákona rozlišuje „první ročník nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia“, sděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že právní předpisy umožňují náběh výuky dle RVP pro gymnázia/gymnázia se sportovní přípravou a školních vzdělávacích programů také od 1. ročníku vyššího stupně osmiletých a šestiletých gymnázií.

Při zahájení vzdělávání podle RVP a školních vzdělávacích programů od 1. září 2009 u žáků 1. ročníků vyššího stupně gymnázia MŠMT doporučuje uskutečnit změnu oboru vzdělání: z původních oborů vzdělání (označených nyní ve školském rejstříku termínem „dobíhající“) na nové obory vzdělání v souladu s platným zněním nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, tj. na obory vzdělání Gymnázium s kódem 79-41-K/81 nebo 79-41-K/61, resp. Gymnázium se sportovní přípravou s kódem 79-42-K/81 nebo 79-42-K/61.

Tuto změnu lze doporučit zejména kvůli odlišnému způsobu normativního financování nových gymnaziálních oborů vzdělání, který zohledňuje minimální průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden, včetně nezbytného dělení tříd (hodnota H je v RVP G stanovena na 53, v RVP GSP na 51).

V této souvislosti je nutné upozornit, že zákon č. 561/2004 Sb. umožňuje změnu oboru vzdělání pouze na žádost žáka, resp. zákonného zástupce, nikoli tedy z vlastní iniciativy ředitele školy. Pokud ředitel školy bude mít zájem o přeřazení všech žáků do nového oboru vzdělání, může jim nabídnout možnost (nikoliv uložit povinnost) požádat o změnu oboru. Vyhovět i většímu počtu žádostí potom není za současné právní úpravy administrativně náročné, protože podle § 165 odst. 2 písm. g) školského zákona se na kladné rozhodnutí o změně oboru vzdělání nevztahuje správní řád. Vyhovět žákům tak lze provedením změny v dokumentaci školy a vydáním nebo zveřejněním méně formalizovaného (příp. hromadného) oznámení.

Mgr. Radek Coufal, vrchní ředitel sekce vzdělávání

V Praze dne 22. září 2009

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2009/10

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2009/2010. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace je periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.
Informace k vyplňování vysvědčení Informace k vyplňování vysvědčení (187kB DOC)
Informace k vyplňování vysvědčení Informace k vyplňování vysvědčení (252kB PDF)

21.9.09

Stanovisko MŠMT k možnosti optimalizace sítě škol

MŠMT začalo se zástupci krajů jednat o optimalizaci sítě škol. Nutnost rozpočtových úspor v kombinaci s nízkou naplněností základních i středních škol ukazuje, že bude nutné přistoupit k optimalizaci školské sítě. Jednání jsou však teprve na začátku.

Navzdory některým dohadům v denním tisku rozhodně nehrozí, že by třídy měly v důsledku slučování škol opět často až 30 žáků. „Není možné, aby byly třídy tak málo naplněné jako nyní. O 30 žácích ve třídě ale nemůže být řeči, a to ani po případné redukci počtu škol. V první řadě je potřeba posuzovat potřeby v dané lokalitě, obci, regionu. Připomínám, že z hlediska velikosti tříd jsme se již dostali na průměrné hodnoty EU - na prvním stupni základních škol je to 20 žáků na třídu, na druhém stupni necelých 23 žáků. ‚Třicetihlavé‘ třídy opravdu ve větším měřítku nehrozí," říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

Ministryně zároveň zdůraznila, že o slučování škol v žádném případě nemůže rozhodovat ministerstvo - tato kompetence je v rukou zřizovatelů. Zejména v případě základních škol je nutné zohlednit situaci v daném místě a přistupovat k případným změnám se znalostí vývoje populační křivky, plánované výstavbě, migraci obyvatel atd.

Podle údajů MŠMT je průměrná naplněnost tříd u základních škol na úrovni pouhých 60,5%, u škol středních na úrovni 67%. „Z hlediska sítě škol je nutné podívat se na populační vývoj v dalších letech a snažit se o optimální poměr počtu škol a počtu žáků. V žádném případě nechceme přeplněné třídy. Rozumnější naplněností škol bychom však dosáhli úspor, které pak lze použít např. na zvýšení platů pedagogů. Jestliže je dnes průměrný počet žáků ve třídě základní školy 20, tak průměrný posun o dva žáky na 22 může přinést tolik chybějící zdroje a spolu s nimi také možnosti, jak mzdovou úroveň zvyšovat i v době ekonomické krize," vysvětluje ministryně Kopicová.

MŠMT rovněž chystá detailní analýzu na toto téma, která v sobě spojí simulaci populační vlny, podrobné údaje o naplněnosti škol i problémy financování. Chápeme, že každé rušení školy či slučování škol je nepopulárním krokem, který ale z dlouhodobého hlediska může přinést pozitivní změny. Ministerstvo přesto pokládá za potřebné zahájit diskuzi o efektivitě současného způsobu financování, o možnostech lepšího směřování finančních prostředků a dílčích úspor.

Jak na Zprávy Google a Google Reader

Zprávy Google přinášejí kategorizované informace ze stovek českých a tisíců zahraničních médií, Google Reader pak zpracovává jen uživatelem vybrané zdroje:

18.9.09

Transformace institucionální výchovy

Rámcová koncepce MŠMT v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

Postupný proces transformace systému náhradní výchovné péče ve školských zařízeních má v souladu s aktivitami Národního akčního plánu následující hlavní cíle:

snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče, a to za předpokladu posílení preventivní složky práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, rozvoj a dostupnost souvisejících podpůrných služeb, včetně navýšení počtu kvalifikovaných pracovníků,
vytvoření sítě specializovaných ambulantních pracovišť s těžištěm v profesionální péči orientované na potřeby dítěte a práci s celým rodinným systémem, transformování, diferenciace a specializace náhradní výchovné péče pro pomoc dětem, u nichž je umístění do zařízení institucionální výchovy nejlepším, nebo jediným reálným možným řešením jejich situace.

Celý text rámcové koncepce

Ramcova_koncepce_institucionalni_vychova_2009.pdf (203kB PDF)

Ramcova_koncepce_institucionalni_vychova_2009.doc (100kB DOC)

16.9.09

Autorský zákon ve školách

Sdělení MŠMT k dodržování autorského zákona ve školách - č. j.: 12 592/2009-20 ze dne 12. září 2009.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje školy a školská zařízení na nutnost důsledného dodržování zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).

K porušování autorského zákona ve školách a školských zařízeních dochází zejména rozmnožováním a šířením výňatků autorských děl (textů učebnic) bez souhlasu autorů nebo nakladatelů v písemné i digitální formě. Každá učebnice je autorským dílem, které může právnická osoba-škola užít volně (tj. bez souhlasu autora) výhradně pro svoji vnitřní potřebu (např. při školení svých zaměstnanců) – nikoli pro potřebu žáků, protože ti nejsou součástí školy jako právnické osoby. Zhotovování rozmnoženin a jejich půjčování nebo rozdávání žákům včetně šíření digitalizované učebnice je neoprávněným užitím autorského díla.

Důsledným dodržováním autorského zákona se zamezí případným sankcím, které by školám například na základě podnětu nakladatelů učebnic mohly být uloženy.

Pro učitele základních a středních škol je k dispozici  informační materiál:

oap.pdf Soubor ke stažení (372kB PDF)

15.9.09

Jak na vyhledávání knih Google

Najděte vhodnou knihu pro své účely a objevte nové knihy, které vás zajímají, ve službě Vyhledávání knih Google. Podívejte se ale na stručný videonávod:

Školní knihovny činnost a funkce

Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách, které má za cíl poskytnout metodickou podporu a pomoc v oblasti činnosti školních knihoven.

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009“

Cílem programu je jednorázové poskytnutí finančních prostředků na zmírnění škod způsobených školám a školským zařízením vykonávajícím činnost právnické osoby bez ohledu na zřizovatele povodněmi v roce 2009 na učebních pomůckách a učebnicích a dále na odměny zaměstnancům škol, kteří se na likvidaci škod podíleli.

Informace pro žadatele Informace pro žadatele (482kB PDF)

MŠMT: Sdělení k termínům vydávání vlastního hodnocení školy

Podle novely vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.


Č.j. 19577/2009-20

V Praze dne 8. září 2009

K dotazům souvisejícím se změnou § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., v jakém termínu předložit pedagogické radě vlastní hodnocení školy (dále jen „hodnocení“) podle nových pravidel, MŠMT sděluje, že povinnost předložit hodnocení k projednání v pedagogické radě je novou právní úpravou stanovena až na počátek školního roku, který následuje po uplynutí tříletého hodnotícího období od zpracování posledního hodnocení.

Období, za něž se zpracovávala předcházející hodnocení, mohla od 11. ledna 2005 do 31. července 2009, kdy byla v účinnosti vyhláška č. 15/2005 Sb. v původním znění, trvat podle výběru školy jeden nebo dva roky.

Pro určení termínu vydání nového hodnocení je tedy rozhodné, zda škola poslední hodnocení vydala v závěru školního roku 2006/2007 (v případě, že zpracovávala hodnocení jednou za dva roky) nebo v závěru školního roku 2007/2008 (v případě jednoročních období).

Pokud poslední hodnotící období v případě dvouleté periody mělo končit se školním rokem 2008/2009, prodlužuje se o jeden školní rok (2009/2010) a hodnocení bude projednáno v pedagogické radě do 31. října 2010.

Pokud bylo hodnocení vydáno v případě jednoroční periody v závěru školního roku 2007/2008, bude hodnocení za uplynulé tři školní roky projednáno v pedagogické radě do 31. října 2011.

Uvedené příklady se vztahují i na případy, kdy škola v předcházejícím období kombinovala jednoletou a dvouletou periodu vydávání hodnocení.

Pro úplnost uvádíme, že termín projednání návrhu struktury hodnocení se novelou vyhlášky nezměnil a nadále platí, že strukturu hodnocení projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má hodnocení uskutečnit.

K dotazům na možnost vydání hodnocení ve školním roce 2008/2009 s termínem projednání v pedagogické radě do 31. října 2009, MŠMT sděluje, že ustanovení § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ukládá nově řediteli předložit hodnocení k projednání v pedagogické radě jednou za tři roky. Protože vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb. neobsahuje přechodná ustanovení, která by takový postup umožnila, může škola pro svoji potřebu hodnocení za jeden nebo dva školní roky vydat, nejde ale o hodnocení ve smyslu vyhlášky č. 15/2005 Sb. a Česká školní inspekce nebude na tato hodnocení brát zřetel.


RNDr. Jindřich Kitzberger, v.r.

náměstek ministryně

14.9.09

MŠMT: Poslanecká sněmovna schválila zrušení povinnosti ředitelů podávat majetková přiznání

 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítla na svém posledním zasedání senátní návrh úpravy novely zákona o střetu zájmů. Schválena byla původní, poslanecká verze novely, která počítá s vyjmutím ředitelů škol a školských zařízení z okruhu funkcionářů povinných podávat majetková přiznání.
 Senát uvedenou předlohu Poslanecké sněmovně vrátil s tím, že zákon o střetu zájmů by měl v omezeném rozsahu platit jen do konce roku 2010. Mezitím by vláda připravila účelnější normu.

Původní poslanecká verze novely podporovaná i MŠMT oproti tomu počítá s okamžitým vyjmutím ředitelů škol a školských zařízení z okruhu funkcionářů, mezi jejichž povinnosti patří podávání majetkové přiznání.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová rozhodnutí poslanců přivítala.
Novelu musí nyní ještě podepsat prezident republiky.

10.9.09

Ministryně Kopicová získala zpět dvě miliardy

Ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavě Kopicové se podařilo přesvědčit členy vlády o dalším navýšení rozpočtu resortu na příští rok. Při posledním jednání vlády byly MŠMT přislíbeny dvě miliardy navíc.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová během celého období přípravy státního rozpočtu na rok 2010 opakovaně deklarovala, že bude usilovat o navýšení prostředků pro školství. „Chápu, že je hospodářská krize a musí se šetřit. Ve školství to ale opravdu není rozumné. Výrazným škrtáním v rozpočtu na vzdělávání bychom škodili především budoucnosti země," zdůrazňovala tehdy ministryně Kopicová.

Původní návrh rozpočtu počítal se snížením výdajů MŠMT o 5,2 mld. korun, po intervenci ministryně Kopicové činily škrty už „jen" 3,2 mld. Nejnovějším navýšením rozpočtové kapitoly resortu školství se celkový objem úspor ve srovnání s minulým rokem snížil na 1,2 mld.

„Vysoce oceňuji pochopení svých kolegů ve vládě, zejména pak postoj pana premiéra a pana ministra financí. Vážím si toho, že i v době, kdy se přijímají protikrizová opatření, doceňují význam investic do vzdělávání pro konkurenceschopnost země a naši budoucí prosperitu," řekla ministryně Miroslava Kopicová. Upřesnila také, že polovina z uvedených dvou miliard bude použita na regionální školství, druhá pak v oblasti terciárního vzdělávání.

V souvislosti s rozpočtem ministryně Kopicová také upozornila, že připravuje reformu celého systému financování školství. "Chceme, aby bylo efektivnější než dřív. Proto jsem také zřídila skupinu pro strategii reformy vzdělávací soustavy. Vede ji nová paní náměstkyně Jana Matesová," vysvětlila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Parlamentní vystoupení ministryně školství mládeže a tělovýchovy k návrhu na odklad státní maturity

9. září 2009 vystoupila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s argumenty, proč by nová maturita neměla být odložena. Přečtěte si její projev.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milá vládo, dámy a pánové!

Předstupuji před vás dnes, v době bouřlivých změn, jako ministryně zodpovědná za vzdělávání našich dětí a mládeže. Tedy těch, kteří z našich rukou jednou převezmou starost o věci veřejné. Věřím, že sdílíme společné přesvědčení, že jedině po všech stránkách vzdělaný a kultivovaný člověk má šanci se uplatnit v dnešním dynamickém světě a převzít i díl odpovědnosti za budoucnost naší země. Ostatně podpora vzdělávání byla součástí programových prohlášení všech polistopadových vlád.

Uvedeného požadavku lze dosáhnout jedině tím, že budeme dlouhodobě a všestranně podporovat kvalitní vzdělávání, vzdělávání zaměřené na rozvoj takových znalostí a dovedností, které umožní absolventům škol naplnit představy a očekávání o jejich budoucím životě a profesním uplatnění. Zároveň jim umožní pružně reagovat na (často dramatické) změny na trhu práce, podpoří jejich samostatnost při řešení pracovních úkolů, rozvine jejich schopnost pro soukromé podnikání a v neposlední řadě omezí jejich ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností. To jsou také jedny z hlavních cílů reformy, která v současnosti probíhá na úrovni základních a středních škol.

Je ale naše školství kvalitní? Na tuto otázku nelze dnes jednoznačně odpovědět, neboť ani já, jako osoba odpovědná za řízení resortu školství, nemám k dispozici adekvátní údaje. Na jedné straně víme, že do tohoto odvětví každoročně přichází přes 130 mld. Kč ze státního rozpočtu, na straně druhé dostávám množství podrobných dat, jejichž výkladem však nelze posoudit, zda jsou dané prostředky vynaloženy efektivně a směrem k podpoře výše zmíněné kvality ve vzdělávání. Rovněž se nic nedozvíme o skutečně dosažené úrovni požadovaných znalostí a dovedností každého jednotlivého žáka.

Co pro jednoho žáka či studenta znamená zdolání osmitisícovky, může být pro jiného jen krátkou zastávkou na cestě k mnohem vyššímu cíli. Přesto oba dva na určitém stupni vzdělávání obdrží celostátně platné osvědčení. V případě středoškolského vzdělávání je pak takovéto osvědčení opravňuje k podání přihlášky na vysokou školu, nebo k žádosti o přijetí do zaměstnání. Protože však maturitní vysvědčení neuvádí objektivizované výsledky studia vztažené např. k celému populačnímu ročníku, ale jen relativizované hodnoty z pohledu každé jednotlivé školy, není divu, že ani vysoké školy, ani zaměstnavatelé v současnosti nepřikládají maturitnímu vysvědčení váhu a nutí zájemce do dalších zkoušek, případně doplňování vzdělání. Nepoměr mezi vysokou autonomií našich škol na straně jedné a nízkou mírou odpovědnosti za výsledky vzdělávání na straně druhé je patrný i v rámci četných mezinárodních srovnání.

Již od poloviny 90. let dostáváme prostřednictvím rozličných studií (mj. OECD) doporučení, abychom ruku v ruce s uvolněním striktních vzdělávacích cest a zmírněním příliš časné specializace zavedli centrálně zadávané zkoušky, které umožní získávat objektivní, srovnatelné a jasné informace o znalostech a dovednostech žáků na výstupu z příslušných stupňů vzdělávání. Zkouška na úrovní odpovídající naší maturitě je ve většině evropských zemí zadávána i vyhodnocována externě nebo centrálně (např. ve Finsku, Polsku nebo Velké Británii). V některých zemích je centrální zkouška kombinovaná se školní, ale i školní část zkoušky je mnohdy předkládána ke schválení externím hodnotitelům (např. v Nizozemsku). Česká republika je v současnosti jednou ze tří zemí Evropy (společně s Řeckem a Lichtenštejnskem), kde jakákoli z forem centralizovaného hodnocení na této úrovni neexistuje. Všechny tyto poznatky a doporučení byly akcentovány v tzv. Bílé knize rozvoje vzdělávání a realizace reformované maturitní zkoušky byla již v roce 2004 zakotvena v novém školském zákoně s tím, že ministerstvu školství je stanovena povinnost tuto zkoušku připravit a spustit.

Požadavek na urychlené zavedení externího hodnocení žáků alespoň v jednom bodě jejich vzdělávací dráhy je s ohledem na desítky miliard korun, které ročně plynou do regionálního školství, více než oprávněný. Uvážíme-li, že v současné době maturuje více než 70 % všech žáků středních škol a společná část maturitní zkoušky, tzv. státní maturita, je ve školském zákoně zakotvena již pátým rokem, měl by být každý důvod dalšího odkladu podložen pouze vážnými argumenty.

Dámy a pánové, předložený návrh odkladu realizace státní maturity postrádá podle stanoviska ministerstva školství a také názoru vlády ČR jednoznačné silné argumenty a chybí mu rovněž významnější podpora školské veřejnosti. Jak se opakovaně vyjádřili zástupci hlavních středoškolských asociací, není další odkládání maturity žádoucí. Jeho výsledkem by byla naprostá demotivace učitelů, kteří se na realizaci nové maturity již opakovaně připravují. Těžko si lze také představit, že by se po odkladu znovu, tedy již potřetí za sebou, podařilo přesvědčit stovky ředitelů škol a lektorů, aby pomáhali prosazovat reformu maturity, a tisíce učitelů, aby jim uvěřili.

Je navrženo řešení, založené na základě zkušeností a přímé spolupráce s okolními zeměmi, v nichž se externí maturita dnes již realizuje (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko), zatímco u nás se více než deset let za nemalé prostředky stále jen připravuje. Argumenty pro odložení maturitní zkoušky dnes více než s konkrétními fakty pracují s obavami a hypotézami. Veřejně uváděným argumentem pro odklad maturit byl mimo jiné údajný nedostatek informací poskytovaných školám, učitelům a v neposlední řadě studentům. Zejména obavám studentům z neznámého naprosto rozumím, nicméně nemohu souhlasit s několika věcmi z prohlášení jejich zástupců. Předně opakované odvolávání se na nedostatek informací není podle mého soudu důvodné. Všechny informace o přípravě státní maturity byly a jsou pravidelně a podrobně zveřejňovány na webových stránkách ministerstva školství a Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dříve známého jako Cermat), v maturitních zpravodajích, jsou zasílány direkt-maily ředitelům škol k další distribuci k žákům a jejich učitelům. Kromě toho jsem se účastnila dvou setkání se zástupci studentů, která byla operativně zorganizována na jejich žádost. Na základě závěrů první schůzky v červnu t.r. ministerstvo mimo jiné poskytlo studentům (a široké veřejnosti) informační balíček, který všechny požadované informace obsahuje.

Dále nesouhlasím s tvrzením, že školy a žáci nevěděli dostatečně včas, že budou konat maturitní zkoušky podle nového schématu. Letošní maturanti nastupovali do středních škol 1. září 2006, tedy již v době platnosti školského zákona, který takovouto zkoušku od školního roku 2007/08 nařizoval. Jak známo, v létě roku 2007 přijal Parlament novelu, kterou se spuštění odkládá o 2 roky, v žádném případě to ale nedává možnost spekulovat o tom, že šlo o návrat k původnímu modelu. Žáci tedy prokazatelně vstupovali do systému, který státní maturitu předepisuje. Ministerstvo rovněž dostálo všem svým povinnostem při zveřejňování katalogů požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky, či při spuštění centrálního informačního webu www.novamaturita.cz .

Vážené poslankyně, vážení poslanci, školský výbor Poslanecké sněmovny byl a je průběžně seznamován s kroky vedoucími k realizaci státních maturit v roce 2010. Pokud byly nějaké výhrady, byly obratem řešeny. Navíc současná Poslanecká sněmovna při hlasování o změně školského zákona na jaře 2008 (které zakotvilo dnes platný model státní maturity) s tímto konceptem většinově souhlasila. Mohu rovněž konstatovat, že veškeré potřebné legislativní kroky již byly učiněny a od úterý 1. září tak vstoupila v platnost nejen zmíněná novela školského zákona, ale i prováděcí vyhláška.

Navrhované odložení, bude-li přijato, způsobí nutnost dalších legislativních úprav, zastavení probíhajících výběrových řízení, uvolnění části pracovníků, placených z evropských a národních prostředků, což může způsobit opětovná neplánovaná zpoždění celého projektu. Rovněž je nutno počítat s legislativní prodlevou, než by případná novela po projednání v Senátu a po podpisu prezidentem republiky vstoupila v platnost. Dostáváme se tak téměř k závěru kalendářního roku, a já zásadně nemohu souhlasit s možností, že ještě několik měsíců zůstanou desetitisíce žáků maturitních ročníků - a stejně tak i jejich rodiče, učitelé a ředitelé - v nejistotě, zda budou maturovat „ponovu" či „postaru". Je přitom zjevné, že jak ministerstvo, Cermat, tak i ředitelé škol a učitelé jsou vázáni platným zněním školského zákona a dalšími právními předpisy a budou muset podle nich postupovat až do doby, než by vstoupila v platnost případná novela.

Závěrem mého vystoupení mi dovolte konstatovat, že všechny nezbytné procesy, potřebné pro realizaci maturitní zkoušky v roce 2010, mohou být a budou připraveny. Je tedy možné provést a zrealizovat maturitu v takové podobě, jakou nařizuje školský zákon. Její odložení v konečném důsledku nejvíce dopadne na učitele a na všechny žáky, kteří se na její realizaci intenzívně několik let připravují. Věřím, že při rozhodování vezmete, vážené poslankyně a vážení poslanci, v potaz všechny zde uvedené argumenty a že rozhodnete tak, aby to bylo ku prospěchu našich dětí a celé společnosti.

Děkuji vám za pozornost.

9.9.09

MŠMT: České školství v mezinárodním srovnání

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vydává každoročně publikaci Education at a Glance (EaG), v níž porovnává ukazatele z oblasti vzdělávání a školství mezi jednotlivými členskými zeměmi OECD a v níž jsou zveřejňovány také údaje za Českou republiku.

Stručný výtah z EaG v češtině vydává již po sedmé Ústav pro informace ve vzdělávání - příspěvková organizace MŠMT - pod názvem České školství v mezinárodním srovnání - Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance. Česká publikace obsahuje základní ukazatele, na jejichž základě je vzdělávací systém České republiky porovnáván se školskými systémy zemí OECD a zemí EU, které jsou rovněž členy OECD (tzv. EU 19).

Jako v minulých letech je publikace rozčleněna do čtyř kapitol:

* Výsledky vzdělávání a výnosy ze vzdělávání
* Finanční a lidské zdroje vložené do vzdělávání
* Přístup ke vzdělávání, účast na něm a průchod vzdělávací soustavou
* Školní prostředí a organizace škol

Údaje publikované v letošním roce jsou za rok 2007 (školní rok 2006/2007, kalendářní rok 2007), informace o finančních výdajích pak za rok 2006.

OECD vydává publikaci EaG nepravidelně od konce 80. let, od r. 1996 již každým rokem. Údaje za Českou republiku jsou v publikaci zveřejňovány od r. 1992.

Data z jednotlivých zemí použitá při výpočtu ukazatelů jsou dostupná na adrese www.oecd.org/edu/eag2009.

Příloha:

PREZENTACE - České školství v mezinárodním srovnání 2009 (2,85MB PPS)


7.9.09

Berliner Philharmoniker online

Berliner Philharmoniker mají vlastní kanál na YouTube s více než čtyřiceti videoklipy, které dokumentují repertoár i sólisty.

4.9.09

Jak využít Formuláře Google pro online testy?

Návody pro využití informačních technologií ve výuce jsou oblíbné a je jich online plno:

3.9.09

Jak využít Mapy Google pro tvorbu souborů pro Google Earth

Joe Wood, učitel z kalifornského Sacramento, připravil dvoudílný videonávod. Jeho další nápady naleznete v jeho Joe Wood Online PBWiki.