16.7.18

Andrea Angermannová: Lidé ze zavřených ubytoven zůstávají v tělocvičně, škole to brzdí opravy

V tělocvičně základní školy v ústecké čtvrti Předlice zůstává 14 dospělých a dětí, kteří tu skončili po zavření dvou ústeckých ubytoven. Během víkendu měli své dočasné útočiště opustit, ale nestalo se tak. Nemohla tak začít plánovaná deratizace a příprava prostor na nový školní rok.


Nikola Zwrtková: Další ministr má problém. V bakalářské práci Petra Krčála jsou celé stránky shodné s jinou prací

Po rezignaci ministryně Taťány Malé z hnutí ANO kvůli opisování má vláda další podobný problém. Tentokrát jde o ministra ČSSD. Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál, který v kabinetu zastupuje sociální demokraty, má stejný problém, kvůli němuž musela už před hlasováním o důvěře rezignovat ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO. V bakalářské práci, kterou Krčál napsal v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je mnoho stránek stejného textu, který už dříve napsal jiný autor. V některých kapitolách včetně úvodu jsou celé stránky přímo „překlopeny“ z jiné bakalářské práce.

Radka Hrdinová: Školka jen pro někoho. Kolem velkých měst je problém najít volná místa

V roce 2017 chodilo do mateřských škol v České republice 297 tisíc dětí ve věku od tří do pěti let. Během následujících tří let by tento počet mohl vystoupat až na 315 tisíc dětí. Na mnoha místech přitom už nyní nemají pro děti místo, ačkoliv jej podle zákona obce budou muset najít. Poloprázdným školkám stát naopak připlatí za péči o dvouleté děti.


SKAV: Rozpracování Desatera principů ve vzdělávání

V roce 2013 jsme za SKAV poprvé představili Desatero principů ve vzdělávání. O těchto principech a jejich finální podobě členská základna diskutovala dva roky a nebylo vůbec jednoduché se na nich shodnout. Je to dáno také pestrou tematickou skladbou 28 členských organizací, protože SKAV je mezioborová platforma. Dalo by se říct, že SKAV je takovým „lakmusovým papírkem“ diskuze o vzdělávání, na němž lze testovat debatu o rozvoji vzdělávání. V rámci české vzdělávací politiky ale tento potenciál SKAV doposud nebyl dostatečně využit, snad se to do budoucna změní. Nakonec jsme tedy po dvou letech diskuzí ke společnému výsledku dospěli a vyšli s ním ven na naší konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole v roce 2013. Mile nás překvapilo, že bylo naše desatero odbornou veřejností přijato pozitivně a některé organizace mimo SKAV ho dokonce integrovaly do svých dokumentů.

Jiří Nantl: Proč je státní maturita fiasko a jak z toho ven

Na státní maturitu jsou různé názory. Když ji však poměřujeme chladnou úvahou coby politické opatření, je to zřejmý propadák. Státní maturita totiž prakticky nenaplnila žádná očekávání, která s ní byla spojena. Žádné problémy nevyřešila, naopak přidala nové. A již druhou dekádu zbytečně zůstává zásadním tématem české vzdělávací politiky, kterou tím vlastně paralyzovala.

David Tramba: Šéf Slováckých strojíren Rosenfeld: Česko ohrožuje krize školství i populismus

Nejsou lidi. To je problém, který trápí řadu průmyslových i jiných podniků v celé České republice. Co s tím? Nápady, které předkládá generální ředitel a většinový akcionář Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld, jsou logické, ale politicky neprůchodné.

Tomáš Lörincz, Milan Baják: Školka v Nechanicích odmítá přijmout některé děti, které přitom podle zákona přijmout musí

Školka v Nechanicích na Královéhradecku odmítla na příští školní rok přijmout některé děti, které podle zákona mají na přijetí nárok. Radnice coby zřizovatel navíc tento postup podporuje a chce ho případně bránit i u soudu. Radnice argumentuje tím, že rodiče odmítnutých dětí z okolních obcí nejednali fér a potomky přihlásili k trvalému pobytu například k příbuzným účelově těsně před zápisem. A takové děti by podle města neměly mít v případě nedostatku kapacit přednost před těmi, které v Nechanicích opravdu bydlí.


15.7.18

Vybíráme z archivu: Otevřený dopis ministrovi školství ve věci Školského vzdělávacího portálu EDU.CZ

Vybíráme z archivu téměř deset let starý otevřený dopis ministrovi školství Ondřeji Liškovi ve věci Školského vzdělávacího portálu EDU.CZ. Tento portál ještě prošel v době likvidace jeho provozovatele Ústavu pro informace ve vzdělávání migrací na open source redakční systém Drupal  a před několika měsíci byl bez jakéhokoli vysvětlení vypnut, přestože obsahoval řadu stovky stále užitečných článků. MŠMT a jeho přímo řízené organizace provozují dnes zhruba stovku různých webů, jejich návštěvnost je často minimální, jak ukázaly i evaluace systémových projektů OP VVV.

Jaroslav Balvín: V Mšeném se kvůli odchodu ředitelky školy zakývaly židle pod obecní radou

Odstupte, chtěla po celé radě včetně starosty opozice na mimořádném zastupitelstvu lázeňské obce Mšené-lázně v uplynulém týdnu. Podle kritiků se nepřístojně vměšovali do vnitřních záležitostí místní školy. Z té ale během vedení poslední ředitelky odešla řada pedagogů a vedení obce jako zřizovatel zařízení se cítilo povinno zasáhnout. „Pedagogický sbor měl asi šestnáct učitelů, z toho osm odešlo nebo odchází. To nemůže nechat chladným žádného zřizovatele,“ je přesvědčen starosta Josef Bíža.

14.7.18

Ze sociálních sítí: Označování budovy školy státním znakem aneb Pozor na šmejdy!

Na sociální síti Facebook se objevil dotaz: "Dnes mi bylo vytčeno, že nám na budově veřejné mateřské školy chybí státní znak. Vážně tam být musí? Existuje nějaká vyhláška nebo nařízení? Nebo jen chtěl dotyčný vydělat, protože ho nabízel?"

13.7.18

PREDICT: nástroj předškolní diagnostiky a komunikace

Good Start to School je mezinárodní evropský projekt Erasmus+, koordinovaný Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o., a zahrnuje tři země: Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. Projektovými partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň-Božkov, MŠ a ZŠ Jána Amosa Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

MŠMT: Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (evaluace)

Ze závěrů vybíráme: "Plošná varianta při práci s Plánem pedagogické podpory a při naplňování podpůrných opatření ve stupni 2-5 má v současnosti jen malý dopad – průměrná návštěvnost na webu zveřejněné metodické podpory je 214 osob (resp. 44 individuálních návštěvníků) měsíčně. Návštěvnost byla vyšší po založení webové stránky v říjnu 2017, kdy zde bylo zaregistrováno 183 individuálních a 816 opakovaných návštěv, později jsou již opakované návštěvy přibližně na hodnotě 100 a individuální na úrovni 10 návštěvníků měsíčně. Pouze polovina přímo (intenzivně) podpořených pedagogických pracovníků uvádí, že jsou oslovováni, aby své znalosti a zkušenosti šířili v regionu dále."

MŠMT: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (evaluace)

Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) je v rámci projektu IKV realizována spolupráce ve 46 obcích (v celkem šesti vlnách spolupráce), z celkového počtu 70 + 10 obcí. Vytvořeno bylo 20 Místních plánů inkluze, 24 Vstupních analýz lokalit, Evaluační manuál a zahájeny byly práce na Analýze segregace škol (přičemž tyto dokumenty se prozatím nepromítly do vykazovaného počtu indikátorů).

MŠMT: Akční plánování a strategické řízení v území a na školách (evaluace)

V rámci evaluačního okruhu A, který je předmětem této zprávy, jsou řešeny následující projekty:
  • Projekt „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (SRP) – Projekt SPR byl zahájen v březnu roku 2016. Z hlediska cílových skupin byl hlavní důraz položen na podporu projektových týmů při tvorbě MAP a konzultace k šablonám. Na podzim roku 2017 byly započaty aktivity v oblasti individuální podpory školám a aktivita zaměřená na vzdělávání pro širší vedení škol.
  • Projekt „Podpora krajského akčního plánování“ (P-KAP) – Projekt P-KAP byl zahájen v březnu roku 2016. V první fázi byl projekt zaměřen zejména na metodickou podporu tvorby KAP, včetně zajištění šetření na školách. V roce 2017 byla motivační kampaň a následně metodická podpora k tvorbě Školních akčních plánů (ŠAP) a Plánům aktivit (PA) a dalším tematickým oblastem.
  • Projekty „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ (MAP) – Projekty MAP zahájily svou realizaci zpravidla v průběhu roku 2016 (poslední v 1. čtvrtletí roku 2017) a většina svou realizaci ukončí na přelomu let 2017 a 2018 (poslední ve 3. čtvrtletí roku 2018). Celkem bylo k realizaci schváleno 222 projektů MAP. V současné době probíhá výzva na MAP II.
  • Projekty „Krajské akční plány rozvoje vzdělávání“ (KAP) – Projekty KAP jsou realizovány ve všech krajích včetně hl. m. Prahy. Projekty KAP byly zahájeny mezi listopadem roku 2015 a dubnem roku 2016 a budou realizovány do přelomu let 2021 a 2022. Strategie KAP byly schváleny v první polovině roku 2017.

12.7.18

Aktuální vzdělávací nabídka projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj)

Programy pro školy i pro poradenské pracovníky školských poradenských zařízení v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy porušuje zákon při přezkumech maturitních zkoušek

Ombudsmanka se postupem ministerstva školství při přezkumech maturitních zkoušek zabývá již od roku 2014. Přes opakovaná upozornění se na nezákonné praxi ministerstva mnoho nezměnilo. Maturita je často první životní událostí, kdy se mladí lidé dostávají do kontaktu se státní mocí. Nezájem státu vypořádat se s námitkami maturantů zasévá u mladých lidí nedůvěru ve stát jako takový.

MŠMT: Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV

Předmětem evaluace je hodnocení individuálních projektů systémových realizovaných v rámci OP VVV. Hlavním cílem evaluace je průběžně kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat realizaci individuálních projektů systémových s poskytnutím informace, jak efektivně realizace projektů probíhá a do jaké míry hodnocený projekt naplňuje vytyčené cíle.

MŠMT: CERMAT zavede opatření, aby zamezil chybám v testech

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) přijme opatření, aby minimalizovalo riziko chyby v maturitních a přijímacích testech. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, na posuzování testů se budou ve větší míře podílet experti různého zaměření. CERMAT také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech.

Eva Streichsbierová: Policie na Vysočině šetří případ šikany. Obětí je sedmiletá dívka

Na základní škole v Křižanově na Žďársku údajně spolužáci šikanovali teprve sedmiletou dívenku. Podle jejího otce ubližovali dceři fyzicky i psychicky. Případem se zabývá policie a událost šetřila také Česká školní inspekce.

Tomáš Feřtek: Prázdniny u babičky aneb Jak vychovávali děti lovci a sběrači

Příliš mnoho péče, převzdělané matky a otcové, kteří přečetli všechny knihy o výchově a svým dětem plánují čas na minuty. Možná nejstručnější definice problémů aktuálního rodičovství. Že z té přílišné péče občas paradoxně vzejde bezhraniční dítě, tedy bytost, která neuznává jakákoli pravidla kromě svých aktuálních potřeb, je možná ne až tak paradoxní důsledek. Stačí se posadit na hodinu do parku, nebo teď o prázdninách prakticky kamkoli, kde je víc lidí, a za pár minut vidíte nějaký hezký exemplář „helikoptérového“ rodiče, který stínuje pohyb svého dítěte metr po metru v představě, že praktikuje z knih vyčtenou „moderní“ výchovu.

Jan Zázvorka: Děti napodobují youtubery a kritika je pak ničí, varuje Linka bezpečí

Dříve děti zapisovaly svoje důvěrné myšlenky a problémy do deníčku, dnes je vystavují na odiv na sociálních sítích. V touze po popularitě bývají pro mladé vzorem hvězdy YouTube, ne každý však unese negativní reakce. Nebezpečí kyberšikany si často neuvědomují ani rodiče a učitelé, varuje Linka bezpečí.

SAP učí mladé programovat, neziskovým organizacím nabízí grant na digitální vzdělávání

Společnost SAP investuje přes 250 tisíc eur do iniciativy Meet and Code, která podporuje digitální vzdělávání mládeže ve 22 evropských zemích. Meet and Code je součástí projektu EU Code Week a má za cíl učit mladé lidi kódovat a programovat. Neziskové organizace či školy mohou o grant pro své vzdělávací aktivity cílené na věkovou kategorii 8–24 let zažádat do 15. září, samotný EU Code Week proběhne od 6. do 21. října. Novinkou letošního ročníku jsou ceny za nejlepší projekty.

11.7.18

Josef Středula: 45 tisíc pro učitele si nikdo nedovolí zpochybnit

Růst platů ve veřejné sféře o deset procent, a to od 1. října letošního roku. Takový je vstupní požadavek odborářů pro jednání s vládou, říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.


Vladimíra Dvořáková: Vzdělání jako zrcadlo české společnosti

Kauzy týkající se problematického „vzdělání“ politiků a příslušníků pseudoelit, naposledy ministryně Malé, poukazují na celkově neutěšený stav vysokého školství v České republice i na neustále slábnoucí důvěru v elementární spravedlnost ve společnosti.

Josef Patočka: Uprchlíci ve vlastní zemi: Jak se žije rodinám z ústeckých ubytoven

Přestože začaly prázdniny, dvanáct ústeckých dětí školu neopustilo: bydlí v její tělocvičně. Situace rodin ze zrušených ubytoven připomíná tu uprchlickou. Jen tu není válka a jde o naše spoluobčany.