Od 17. května se bez nutnosti rotace vrátí do škol všechny děti na prvním stupni. O druhém stupni se bude rozhodovat podle epidemické situace v krajích. S 24. květnem už ale nastoupí všichni bez rozdílu. „Kromě toho, že se těšíme na děti, mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Byl nějaký plán, který mluvil o rotacích, a najednou se z ničeho nic bez pokynů a instrukcí mluví o tom, že se žáci vrátí prezenčně,“ kritizuje obrat ředitel základní školy ve Šlapanicích Pavel Vyhňák.

Národní pedagogický institut (NPI ČR) spouští nové webové stránky www.revize-sov.edu.cz, které školy, ředitele i učitele provedou všemi aktualizacemi odborných složek středoškolského rámcového vzdělávacího programu. Přehledná aplikace nabízí praktickou a konkrétní pomoc při zavádění novinek do školních vzdělávacích programů.

Tato Studie shrnuje výsledky výzkumného šetření Týdenní snímek pracovních činností ředitelů středních škol v Karlovarském kraji. Výzkumné šetření bylo provedeno na zakázku projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje společností KUSTOD s.r.o. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit a interpretovat poměrné zastoupení činností ředitele střední školy v rámci jeho pracovního času, a to v návaznosti na vybrané mezinárodní šetření. Dalším cílem bylo shromáždit názory a informace ředitelů středních škol na to, jaký by měl být optimální poměr činností a jak tohoto optima dosáhnout. Předmětem šetření byly i potřeby ředitelů škol související s jejich rolí.
4

MŠMT zveřejňuje informaci o vydání českého překladu publikace IHRA Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust. Mezinárodní aliance na památku holokaustu (IHRA) sdružuje vlády a odborníky, kteří se snaží celosvětově posilovat, rozvíjet a propagovat výuku, výzkum a vzpomínkové akce týkající se holokaustu a usilovat o splnění závazků Stockholmské deklarace z roku 2000.

Uchazeči o studium na středoškolském oboru s maturitní zkouškou momentálně čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Z řad některých učitelů, rodičů i samotných uchazečů se na Cermat snesla velká kritika ohledně úrovně letošních testů. EDUin upozorňuje, že autoři testů v nich nezohlednili prakticky rok trvající výuku na dálku. Opravdu je nezbytné děti zbytečně stresovat pocitem neúspěchu?
6

Z mimořádného opatření vybíráme: "...provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona (...) osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol podle školského zákona, a to tak, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); toto omezení se netýká a) žáků ve školách v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze".

S účinností ode dne 17. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 6. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021- 9/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN.

Od 17. května budou bez rotací fungovat: 1. stupně ZŠ v celé ČR, 2. stupně v krajích PAK, PLK, KVK, HKK, LBK, STČ a Praze. Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních.
6

Tento dokument má povahu stručného zhodnocení situace a je ve větší míře založen na odborném odhadu a obecných principech.

Už po páté se v České republice koná šestitýdenní akce na podporu mediální gramotnosti s názvem „Týdny mediálního vzdělávání“ (10. května – 18. června), které pořádá vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni. Podruhé v online podobě.
2
Načítání